Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 01.12.2021/Pykälä 40


Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Päätetorni / Päätekatu 1, 45100 Kouvola

6864/11.02.02.00/2021

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 01.12.2021 § 40

   

Valmistelija: terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen, puh. 020 615 7910, tuomas.hiltunen(at)kouvola.fi

Tupakkalain mukaisesta hakemuksesta tupakointikiellon määräämiseksi on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus teknisen lautakunnan lupajaoston ratkaisuksi perusteluineen.

Asia

Päätös tupakkalain 79 §:n mukaisesta hakemuksesta tupakointikiellon määräämiseksi asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille.

Kiellon hakija

Asunto Oy Päätetorni

Y-tunnus 0161321-2

Yhteyshenkilö: ---------------, isännöitsijä, Realia Isännöinti, puh. 040 6212173

Kiellon kohde

Osoitteessa Päätekatu 1, 45100 Kouvola sijaitsevan Asunto Oy Päätetornin huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja huoneistojen haltijat.

Hakemus

Taloyhtiön hakemus tupakointikielloksi, joka kattaa kaikki taloyhtiön huoneistojen parvekkeet, on saapunut Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaostolle 24.9.2021.

Hakemuksen sisältö täyttää tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuinyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:stä ilmenevät sisältövaatimukset. Hakemukseen on liitetty varsinaisen yhtiökokouksen päätöspöytäkirja 25.8.2021 tupakointikiellon hakemisesta huoneistoparvekkeille. Tupakointikieltoa ei haeta asuinhuoneistoihin. Hakemuksen liitteenä on selvitys tilan haltijoiden kuulemisesta, joka on toteutettu tupakkalain säännösten mukaisesti ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemuksen liitteenä on ajantasainen asukas- ja osakasluettelo. Rakennuksen pohjapiirustus on toimitettu 22.10.2021 ja selvitys asuinhuoneistojen korvausilmaventtiileistä 1.11.2021.

Asunto Oy Päätetorni on kuullut 24.8.2021 mennessä tilojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuuleminen suoritettiin ennen hakemuksen tekemistä. Kuulemislomakkeet lähetettiin sekä osakkaille että asukkaille. Neljä asunto-osakkeenomistajaa ei puoltanut tupakointikiellon hakemista.

Hakemuksen tekemistä on käsitelty Asunto Oy Päätetornin varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.8.2021. Kokouksessa on yksimielisesti päätetty hakea tupakointikieltoa kaikille taloyhtiön huoneistoparvekkeille.

Hakemuksen käsittely

Asunto Oy Päätetorni on kuullut 24.8.2021 mennessä huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon hakemisesta ennen käsittelyä asuinyhteisön varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.8.2021.

Terveydensuojeluviranomainen vastaanotti Asunto Oy Päätetornin tupakointikieltohakemuksen 24.9.2021.

Koska tilojen haltijoiden kuulemisessa oli neljän huoneiston osalta parveketupakointikiellon hakemista vastustava kanta, viranomainen järjesti toisen kuulemisen. Se tehtiin 26.10.2021 lähetetyllä kirjeellä ja kirjallinen selvitys tuli toimittaa viranomaiselle 15.11.2021 mennessä. Viranomainen ei saanut määräaikaan mennessä yhtään kieltoa vastustavaa kirjallista selvitystä.

Lupajaoston ratkaisu

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tarkastanut hakemuksen tupakointikiellon määräämiseksi. Osoitteessa Päätekatu 1, 45100 Kouvola sijaitsevan Asunto Oy Päätetornin huoneistoihin kuuluvilla parvekkeilla kielletään tupakointi.

Ratkaisun perustelut

Kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. (tupakkalaki 79 §).

Asunto Oy Päätetorni on asunto-osakeyhtiömuotoinen kerrostalo, jossa on yhteensä 32 asuinhuoneistoa, Talossa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilmaa huoneistoihin saadaan korvausilmaventtiileistä, avoimista ikkunoista tai parvekeovista sekä rakenteiden raoista. Parveketupakoinnin savu menee korvausilman mukana sisälle asuntoihin.

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että hakemuksen tietojen pohjalta voi olettaa, että Asunto Oy Päätetornin huoneistojen parvekkeilta tupakansavua voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti toisen huoneiston parvekkeille ja myös sisätiloihin.

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että kielto tulee ulottaa kaikkiin hakemuksessa tarkoitettuihin huoneistojen parvekkeille. Huoneistot ovat rakenteellisesti samankaltaisia ja savun kulkeutumisongelma koskee todennäköisesti taloyhtiön kaikkia huoneistoja. Päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, eikä hakemuksen käsittelyssä esiintynyt sellaista tietoa, että tätä tulisi kyseenalaistaa.

Hakemus koskee taloyhtiön huoneistojen parvekkeita. Asunnon sisällä mahdollisesti tapahtuva tupakointi ja siitä aiheutuvat vaarat ja hajuhaitat täytyy todeta erikseen ja tätä koskee osin muu lainsäädäntö.

Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että tupakkalain 79 §:ssä tupakointikiellon määräämiselle asetetut edellytykset täyttyvät. Säännös ei sanamuotonsa mukaan jätä viranomaiselle sijaa erilliseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Kielto on hakemuksen perusteella määrättävä, jos kriteerien arvioidaan täyttyvän.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79 §, 90 § ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Kiellon voimassaolo

Päätös tulee voimaan heti kun se on lainvoimainen. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Kiellon velvoittamat tahot

Teknisen lautakunnan lupajaoston antama kielto lähetetään tiedoksi kaikille huoneistojen haltijoille osoitteessa Päätekatu 1, 45100 Kouvola. Asunnon haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan lupajaoston antamaa määräystä.

Maksut ja niiden määräytyminen

Maksu määräytyy Kouvolan kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan (Rakennus- ja ympäristölautakunta, 5.5.2021 § 124) mukaisesti ollen 605 € (55 €/tunti). Lisäksi kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät muut kulut peritään todellisten kustannusten mukaisesti. Asian käsittelystä perittävät maksut peritään, kun kaikki kustannukset ovat tiedossa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätietoja: terveydensuojelusuunnittelija Tuomas Hiltunen, p. 020 615 7910, tuomas.hiltunen(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon, joka koskee kaikkia Asunto Oy Päätetornin asuinhuoneistoihin kuuluvia parvekkeita osoitteessa Päätekatu 1, 45100 Kouvola.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Ympäristöterveyspäällikkö Veera Varo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 16:56.

____________