Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 01.12.2021/Pykälä 38


Vastineen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle ympäristölupaa koskevassa valitusasiassa

7291/11.01.00.00/2021

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 01.12.2021 § 38

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 5.9.2012 (§ 104) myöntänyt Lukkarin Maatila Oy:lle ympäristöluvan (10484/11.00.01/2012) enintään 994 lihasian kasvattamiseen osoitteessa ------------------------------------. Kyseisestä ympäristölupapäätöksestä ei valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joten päätös jäi voimaan.

Lukkarin Maatila Oy:n sikalan 12 kiinteistön lähinaapurit, ---------------------------------- (allekirjoittaneita 21 henkilöä), ovat 21.12.2018 toimittaneet Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle vaatimuksen ympäristöluvan muuttamiseksi sikalasta aiheutuvan hajuhaitan takia. Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt valituksen kokouksessaan 3.4.2019 § 36. Lautakunta on päätöksessään todennut, että sikalan ympäristölupaa ei ole tarvetta muuttaa. --------------------------------- valittivat lautakunnan antamasta päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen 8.5.2019. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 11.1.2021, päätösnumero 21/0001/3. Edelleen ------------------------------------- toimesta Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen on haettu muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja haettu valituslupaa 15.2.2021 päivätyllä valituksella.

Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle valituslupahakemuksen ja valituksen (28.10.2021 diaarinumero 0016/1/21) vastineen antamista varten koskien sikalan ympäristöluvan muuttamisasiaa muutoksenhaunalaiseen päätökseen: Vaasan hallinto-oikeus 11.1.2021 nro 21/0001/3. Vastine on pyydetty toimittamaan 26.11.2021 mennessä. Tällä hetkellä Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on kokoontumisaikataulusta johtuen pyytänyt lisäaikaa vastineen antamiselle 10.12.2021 saakka. Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt pyydetyn lisäajan.

Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyynnössä on todettu, että asiassa aikaisemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

------------------------------------- valituslupahakemuksessa on pyydetty, että korkein hallinto-oikeus myöntäisi asiassa valitusluvan.

Valituksessa on esitetty seuraava vaatimus:

"Vaadimme että Korkein hallinto-oikeus kumoaa ympäristölupaa koskevan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja määrää asian palautettavaksi lautakunnalle ja määrää uuden käsittelyn yhtenevän oikeuskäytännön takaamiseksi (laki naapuruussuhteista 17 § ja ympäristönsuojelulaki 89 §). Ympäristölupahakemuksessa ja luvassa esitetään ja vaaditaan toiminnanharjoittajaa varautumaan toimialansa parhaan käyttökelpoisentekniikan käyttöönottoon. Pyydämme Korkeinta hallinto-oikeutta kirjaamaan tämän asian päätökseensä velvoittavana.

Perustelut

Haitankärsijöille muodostuu nykytilanteessa laissa kielletty kohtuuton seuraus. Suomalaisen oikeustajun mukaisesti ei voi olla niin, että yksittäinen toiminnanharjoittaja aikaansaa tilanteen, missä läheisellä asuntoalueella elävät ihmiset eivät kohtuuttoman sianlannan hajun takia voi olla ja elää omalla pihamaallaan.

Ympäristölupaa on muutettava haitankärsijän aloitteesta (ympäristönsuojelulaki 89 §).

Koska HAO toteaa tehtyjen selvitysten perusteella kohtuuttoman haitan olemassa olon, syntyy haitankärsijöille laissa kielletty seuraus pysyvästi ja jää perusteltu epäilys, että toiminnanharjoittaja ei noudata voimassa olevaa ympäristölupaa.

Siitä, että ympäristönsuojelulakia 89 § ja lakia eräistä naapuruussuhteista 17 § voitaisiin soveltaa niin, että mainitut rasitteet jäisivät voimaan, syntyy valtakunnallinen ennakkoluonteinen korjausta vaativa tilanne.

Vaasan hallinto-oikeus ei ole riittävästi ottanut huomioon ennakkopäätöksiä sikaloiden hajua koskevista päätöksistä (sikalan sijainti asuinalueen ja maaseudun vaihettumisalueella esim. KHO 3394/2020). Vaasan hallinto-oikeus ei ole ottanut huomioon, mitä tarkoittaa voimassa olevassa ympäristöluvassa oleva toiminnanharjoittajan varautuminen toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon. Hallinto-oikeus hyväksyy näin laissa kielletyn seurauksen, joka muodostuu asukkaille nykytilanteessa, kun he joutuvat elämään sianlannan ja virtsan hajussa tuhansia tunteja vuodessa.

Mielestämme näin merkittävästi poikkeava tulkinta lain sisällöstä ei ole perusteltua. Ennakkopäätöksen arvoa lisää tulkinta pysyvän rasitteen hyväksymisestä asukkaille, mikäli nykytilanne jäisi voimaan (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 2 sekä ympäristönsuojelulaki 89 §)."

Esitys vastineeksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Valituslupahakemuksessa on todettu virheellisesti seuraavat asiat:

  1. Aloite ympäristöluvan muuttamisesta on tullut asukkaille Kouvolan kaupungin valvontaviranomaiselta ja että haitankärsijöiden tulisi vaatia ympäristöluvan muuttamista asian korjaamiseksi. Todellisuudessa kaupungin ------------------ järjestämissä kokouksissa, missä mukana on ollut myös kaupungin lakimies, on ------------------ annettu neuvoja, millä perusteella ympäristölupaan voidaan hakea muutosta. Aloitteen ympäristöluvan muuttamisesta on siis tehnyt ---------------------------------- eikä Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
  2. Ympäristötarkastajan mukaan haju on kohtuutonta ja jopa järkyttävää. Todellisuudessa väite hajusta on ainoastaan haitankärsijän, ----------------, oma kuvaelma. Neuvontatilanteessa ------------------ on esitetty, että jos haitankärsijä kokee hajun kohtuuttomana, tällöin on mahdollista lähteä hakemaan muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan. Ympäristötarkastaja on ---------------- pihassa todennut hajun lievänä vain hetkellisesti yhden kerran, eikä sen perusteella hajua voida pitää kohtuuttomana.
  3. Lupaviranomainen ei ole ottanut huomioon asukkaiden perustellusti osoittamaa hajuseurantaa ja valvontaviranomaisen lausuntoja, joissa haju on todettu kohtuuttomaksi ja jatkuvasti toistuvaksi. Todellisuudessa asukkaiden hajuseuranta, joka on lyhyeltä ajanjaksolta, on otettu huomioon. Em. hajuseuranta ei kuitenkaan ollut riittävä peruste ympäristöluvan muuttamiselle lautakunnassa. Myöskään ei ole olemassa sellaisia valvontaviranomaisen lausuntoja, joissa olisi todettu hajun olevan kohtuutonta ja jatkuvasti toistuvaa. Todettakoon vielä, että kaupungilla ei ole erikseen lupa- ja valvontaviranomaista, kuten valituksessa virheellisesti on esitetty. Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, ja näin ollen lupa- ja valvontaviranomainen on asian käsittelyn aikana, 31.5.2021 saakka ollut rakennus- ja ympäristölautakunta. Viranhaltijat suorittavat käytännössä viranomaisen tehtävät itsenäisessä asemassa.
  4. Seurannassa on selvinnyt, että hajua leviää ympäristöön ja läheiselle asuinalueelle myös vallitsevasta tuulensuunnasta ja ajankohdasta riippumatta kaikkina vuodenaikoina jatkuvasti ja toistuvana. Todellisuudessa em. väitteestä ei ole viranomaisnäyttöä ja viranomaisella on käsitys, että vallitsevilla tuulensuunnilla riippuen kuitenkin tuulen nopeudesta haju ei leviäisi haitankärsijöille vastatuuleen. Haitankärsijät ovat lisäksi sikalaan nähden tuulen alapuolella vallitsevilla tuulensuunnilla.
  5. Kouvolan kaupungin valvontaviranomainen ------------- on esittänyt ja vahvistanut hajun olevan jatkuvasti toistuvaa ympäri vuoden, eli ei vain kesällä. Todellisuudessa ympäristöviranhaltija hoitaa ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävää. Ympäristöviranhaltija ei ole esittänyt eikä vahvistanut, että haju olisi jatkuvasti toistuvaa ympäri vuoden.
  6. Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmasto on muuttunut pysyvästi ja myös hellekesät tulevat jatkumaan. Todellisuudessa viranomaisen tiedossa ei ole sellaista tietoa, että em. väite muutaman vuoden ajanjakson perusteella pitäisi paikkansa ja tulisi ottaa mukaan päätöksenteossa.
  7. Koska HAO toteaa tehtyjen selvitysten perusteella kohtuuttoman haitan olemassaolon, syntyy haitankärsijöille laissa kielletty seuraus pysyvästi ja jää perusteltu epäilys, että toiminnanharjoittaja ei noudata voimassa olevaa ympäristölupaa. Todellisuudessa HAO on pitänyt tosiseikkana, että sikalan toiminnasta on aiheutunut poikkeuksellista hajuhaittaa lämpimän hellekesän 2018 aikana. Ko. ajanjakson perusteella hajuhaittaa ei ole kuitenkaan kuvattu jatkuvaksi eikä ympärivuotiseksi.

Em. valituslupahakemuksessa olevien virheellisten tietojen korjaukset tulee huomioida ratkaisua tehtäessä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lukkarin Maatila Oy:n sikala ei ole eläinmäärältään (994 lihasikaa) niin suuri, että siihen olisi sovellettava BAT-päätelmiä (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/302, annettu 15 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten). Täytäntöönpanopäätös koskee vasta yli 2000 sian sikaloita. ------------------------------------ valituksessa Vaasan hallinto-oikeudelle oli mainittu, että BAT-päätelmillä ei ole ollut tarkoitus helpottaa alle 2000 sian yksiköiden haittoja ja niiden olemassa olevia lakivelvoitteita ympäröivälle ympäristölle. Em. väitteeseen todettakoon, että Lukkarin Maatila Oy:n alle 2000 sian yksikköä koskevat tällä hetkellä vain ympäristöluvan velvoitteet, eikä BAT-päätelmien tarkoituksia voi lähteä esittämään sellaiseen toimintaan, mitä ne eivät koske.

Ympäristölupamääräyksen 18 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon. Em. määräystä tarkentaen ympäristönsuojeluviranomainen ei ole määrännyt jotain tiettyä parhaan käyttökelpoisten tekniikan käyttöönottoa hajun vähentämiseksi, koska asiassa on ympäristönsuojelulain mukaisesti huomioitu kustannusten kohtuullisuus toiminnanharjoittajalle samalla huomioiden se, että ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole ollut riittävää näyttöä hajun kohtuuttomuudesta.

Lukkarin Maatila Oy:n sikalalle myönnettiin ympäristölupa vuonna 2012 silloisen ympäristönsuojelulain mukaisesti ja sikalan sijoittamiseen sovellettiin ympäristöministeriön 29.6.2009 antamaa kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjetta (1/2010) siinä annettuine etäisyyksineen naapureihin nähden. Ohje ei ole ollut oikeudellisesti sitova. Tämän jälkeen 1.2.2019 on tullut voimaan valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019), mitä sovelletaan uusiin ilmoituksenvaraisiin eläinsuojiin. Sikalojen osalta asetusta sovelletaan uusiin vähintään 250 ja enintään 2000 lihasian eläinsuojiin. Jos Lukkarin Maatila Oy:n sikala 994 lihasialle perustettaisiin samaan kohtaan vasta nyt uutena sikalana, ei se tarvitsisi enää ympäristölupaa, vaan toiminnan voisi aloittaa eläinsuojailmoituksella ja vähimmäisetäisyyden naapuriin tulisi olla 250 metriä, mikä täyttyisi myös nykytilanteessa.

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi, ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää antaa edellä esitetyn vastineen korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja esittää, että asiassa ei myönnetä valituslupaa ja valitus hylätään.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________