Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto
Pöytäkirja 21.09.2021/Pykälä 21


Elinvoimajaoston toimivallan siirto elinvoiman kehittämiseen liittyvien kehittämishankkeiden sekä niiden jatkoaikahakemusten hyväksymisen osalta

1/00.01.01.04/2020

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.09.2021 § 21

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupungin hanketoimintaa ollaan parhaillaan kehittämässä. Hankehakemusten valmistelua ohjaa hankehakemusprosessi, jolla pyritään yhtenäistämään kaupungin eri toimialoilla tapahtuva kehittämishankesuunnittelu.

Elinvoiman kehittämiseen liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä päättää hallintosäännön 25.2 §:n 1 kohdan mukaisesti elinvoimajaosto kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. Kaupunginhallitus on vahvistanut edellä mainituksi rajaksi alle 150 000 euroa (KH 19.2.2019 § 62).

Konsernijaosto on aiemmin päätöksellään 19.3.2019 (§ 25) päättänyt siirtää elinvoiman kehittämiseen liittyvien tavara- ja palveluhankintojen sekä hanke- ja kehittämisrahoituksen käytön osalta päätösvaltaa kehitysjohtajalle alle 60.000 euroon asti. Konsernijaosto on lakannut 1.8.2021 alkaen, mistä johtuen edellä mainittu delegointi ei ole enää voimassa.

Elinvoiman kehittämiseen liittyvien kehittämishankkeiden hyväksyminen alle 150 000 euron suuruisen omarahoitusosuuden sisältävien hankkeiden osalta ehdotetaan siirrettäväksi apulaiskaupunginjohtajan toimivaltaan. Ehdotus koskee käytännössä hankkeita, joilla on kansallinen tai EU-rahoituslähde, ja joiden omarahoitusosuus on hankkeen koko keston ajalta alle 150 000 euroa. Hankkeet toteuttavat kaupunkistrategiaa ja monissa tapauksissa hakuprosessi on kiireellinen eli haut ovat auki vain lyhyen ajan.  Delegoinnilla joustavoitettaisiin päätöksentekoa ja mahdollistettaisiin tarvittaessa nopea päätöksenteko hanketoimintaan liittyen.

Hyväksyttyjen hankkeiden osalta on aika ajoin esiintynyt tarvetta jatkoajan hakemiselle tilanteessa, jossa hankkeen aikataulu ei ole toteutunut suunnitellusti. Jatkoaikaa haetaan rahoittajataholta eikä sillä pääsääntöisesti ole vaikutusta hankkeen omarahoitusosuuteen. Hankkeiden jatkoaikahakemusten hyväksyminen niiltä osin, kun jatkoaika ei synnytä hankeen omavastuuosuuden osalta lisäkustannuksia, ehdotetaan siirrettävän apulaiskaupunginjohtajan toimivaltaan. Myös tällä delegoinnilla joustavoitettaisiin päätöksentekoa ja mahdollistettaisiin tarvittaessa nopea päätöksenteko hanketoimintaan liittyen.

Hallintosäännön 32.1 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle ja muulle viranhaltijalle.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää siirtää hallintosäännön 25.2 §:n 1 kohdan ja 32.1 §:n perusteella apulaiskaupunginjohtajalle toimivallan hyväksyä

  1. alle 150 000 euron suuruisen omarahoitusosuuden sisältävät elinvoiman kehittämishankkeet sekä
  2. elinvoiman kehittämishankkeiden jatkoaikahakemukset niiltä osin, kun jatkoaika ei synnytä hankeen omavastuuosuuden osalta lisäkustannuksia.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Janne Patjas teki Ukko Bambergin ja Miia Wittingin kannattamana seuraavan muutosesityksen:

"Ehdotan, että pysytään nykyisessä tilanteessa, jossa demokratia ja kuntalaisten tahto pääsee toteutumaan.

Hylätään apulaiskaupunginjohtajan ehdotus toimivallan siirrosta elinvoimajaostolta apulaiskaupunginjohtajalle.

Elinvoiman kehittämiseen liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä päättää edelleen elinvoimajaosto kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. Kaupunginhallitus on vahvistanut rajaksi alle 150 000 euroa ."

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat apulaiskaupunginjohtajan esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Janne Patjaksen muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Nyberg, Hovi, Aikio, Leppänen) ja 3 ei-ääntä (Bamberg, Witting, Patjas).

Puheenjohtaja totesi Janne Patjaksen esityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti siirtää hallintosäännön 25.2 §:n 1 kohdan ja 32.1 §:n perusteella apulaiskaupunginjohtajalle toi-mivallan hyväksyä

1. alle 150 000 euron suuruisen omarahoitusosuuden sisältävät elin-voiman kehittämishankkeet sekä

2. elinvoiman kehittämishankkeiden jatkoaikahakemukset niiltä osin, kun jatkoaika ei synnytä hankeen omavastuuosuuden osalta lisäkus-tannuksia.

Mia Ylä-Outinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.04.

____________