Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto
Pöytäkirja 30.08.2021/Pykälä 9


Liikennepalvelulain ja Euroopan Unionin palvelusopimusasetuksen mukaisten tehtävien siirtäminen kaupunginhallituksen elinvoimajaostolta joukkoliikennepäällikölle toimivaltaa delegoimalla

1/00.01.01.04/2020

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 30.08.2021 § 9

   

Valmistelija: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635, pet-ri.vainikka(a)kouvola.fi.

Kouvolan kaupunki on liikennepalvelulain (laki liikenteen palveluista 320/2017) 181.2 §:n mukaisesti Euroopan unionin palvelusopimusasetuksessa tarkoitettu tieliikenteen toimivaltainen viranomainen omalla alueellaan.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 25 §:n perusteella elinvoimajaoston toimivaltaan kuuluu huolehtia liikennepalvelulain ja Euroopan Unionin palvelusopimusasetuksen mukaisista joukkoliikenteen tehtävistä. Säädökset sisältävät paitsi oikeuksia päättää joukkoliikenteen järjestämisestä, myös velvollisuuksia erityisesti palveluiden hankintaan liittyen.

Liikennepalvelulain 162.3 §:n perusteella toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää käyttöoikeussopimuksia tehtäessä menettelyä, jossa kaikki palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut liikenteenharjoittajat voivat tehdä tarjouksen (yksivaiheinen menettely) tai menettelyä, jossa kaikki mainitut liikenteenharjoittajat voivat tehdä osallistumishakemuksen, minkä jälkeen toimivaltainen viranomainen valitsee osallistumisilmoituksen tehneistä ne, jotka voivat menettelyn seuraavassa vaiheessa tehdä tarjouksen (kaksivaiheinen menettely).

Hankinnasta ilmoittaminen

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava julkisesti tehtävistä käyttöoikeussopimuksista. Ilmoitukset on toimitettava julkaistavaksi internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. (Liikennepalvelulaki 163.1 §.)

Neuvottelut tarjousten jättämisen jälkeen (liikennepalvelulaki 166 §)

Toimivaltainen viranomainen voi neuvotella palvelusopimusasetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarjousten jättämisen jälkeen tarjouksen tehneiden liikenteenharjoittajien kanssa, jos tarjouspyyntöä ei ole voitu laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita tai jos tarjoukset eivät sisällöltään vastaa tarjouspyyntöä. Edellytyksenä on lisäksi, että tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta.

Neuvottelujen tarkoituksena on parhaan tarjouksen valinta. Toimivaltaisen viranomaisen on neuvoteltava tarjousten mukauttamiseksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelut voidaan käydä vaiheittain siten, että neuvotteluissa mukana olevien liikenteenharjoittajien määrää rajoitetaan neuvottelujen aikana soveltamalla tarjouksen valintaperusteita.

Päätös palvelusopimusasetuksen soveltamisesta ja yksinoikeuden antaminen (liikennepalvelulaki 171 §)

Toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen siitä, että se järjestää toimivalta-alueensa tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla.

Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen yksinoikeudesta. Yksinoikeuspäätöksellä annetaan erikseen valittavalle julkisen liikenteen harjoittajalle mahdollisuus harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä reitillä tai tietyssä verkossa taikka tietyllä alueella ja suljetaan pois muut mahdolliset liikenteenharjoittajat. Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava päätös yksinoikeuden antamisesta verkkosivustollaan ja annettava päätös tiedoksi hallintolain (434/2003) 55 ja 62 §:n mukaisesti.

Yksinoikeus voidaan antaa kaikentyyppisten julkisia hankintoja koskevien sopimusten yhteydessä.

Hallintosäännön 32.1 §:n mukaisesti toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle ja muulle viranhaltijalle.

Joukkoliikenneasioita varten Kouvolassa on joukkoliikennepäällikön virka, jota hoitaa Petri Vainikka.

Tehtävien sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista delegoida eräitä elinvoimajaoston joukkoliikenteeseen liittyviä tehtäviä joukkoliikennepäällikölle.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää siirtää hallintosäännön 25.2 §:n 9 kohdan mukaista toimivaltaansa joukkoliikennepäällikölle siten, että tämä

1. vahvistaa reittiliikenteen päätepisteet, pysäkit tai tärkeimmät pysäkit sekä aikataulun sekä päättää sopimuksiin liittyvistä aikataulu- ja reittitarkistuksista

2. määrittelee joukkoliikennettä koskevien hankintojen tarjouspyynnön kriteerit

3. päättää aikataulu- ja reittimuutosten tekemisestä liikennöintisopimuksiin

4. päättää muutosten tekemisestä kaupungin ostoliikenne- ja yksinoikeusliikennöintisopimuksiin

5. päättää joukko- ja taksiliikennettä koskevien lausuntojen antamisesta.

6. päättää joukkoliikenteen talousarvioon varattujen määrärahojen kohdentamisesta joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin

7. allekirjoittaa joukkoliikennettä koskevat sopimukset elinvoimajaoston puolesta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa ja päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 31.8.2021 lukien.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________