Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 20


Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 286-22-106-34

5497/11.01.00.00/2021

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 22.09.2021 § 20

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Anastasakis, puh. 020 615 8032, jaana.anastasakis(a)kouvola.fi

Ympäristölupa

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokoukses-saan 6.4.2016 myöntänyt FinnGTL Oy:lle ympäristöluvan polttoaineiden varastointitoimintaan Kouvolan kaupungin Voikkaan kaupunginosassa, kiinteistöllä 286-22-106-34 (luvan myöntämisen aikaan toiminta-alue sijoittui kiinteistölle 286-22-106-29, jota on sen jälkeen lohkottu), joka sijaitsee Voikkaan yritysalueella. Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana.

FinnGTL Oy on aiemmin vuokrannut toiminta-aluetta UPM-Kymmene Oyj:ltä, joka irtisanoi vuokrasopimuksen ja vuokrasopimus on päättynyt 31.10.2018.

Ympäristöluvan mukaista toimintaa ei koskaan aloitettu. Kiinteistölle ei myöskään ole asennettu mitään kiinteitä rakenteita.

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 2 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Asian voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haitankärsijä.

Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain (YSL) 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeami-sen käsittelyssä noudatetaan mitä YSL:n 96 §:ssä säädetään hallintomenettelystä eräissä asioissa. 

Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin internet -sivuilla 25.5. - 26.6.2021 sekä kuultu asianosaisina Finn GTL Oy, UPM-Kymmene Oyj ja Redeve Oy. Ympäristöluvan raukeamisesta ei pyydetty lausuntoja, koska sitä ei katsottu esimerkiksi yleisen edun valvomisen kannalta tarpeelliseksi huomioiden, että toimintaa ei koskaan ole harjoitettu. Rauettamisesta ei jätetty muistutuksia.

Maanomistajalta puhelimessa 18.6.2021 saadun tiedon mukaan toiminta-alueella olleet kontit vietiin pois ja alue jätettiin siistiksi vuokrasopimuksen päättyessä. Ympäristötarkastaja on 22.6.2021 käynyt paikan päällä ja todennut toiminta-alueella olevan nykyään puuterminaalitoimintaa.  

Lupajaoston ratkaisu ympäristöluvan raukeamisesta

Ympäristönsuojelulain 88 §:n momentin 1 kohdan 2 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Ympäristölupa tuli lainvoimaiseksi 17.5.2016, joten ympäristöluvasta tehdään raukeamispäätös.

Mikäli myöhemmin kuitenkin ilmenee FinnGTL Oy:n toiminnasta aiheutuneen maaperän tai pohjaveden pilaantumista, voidaan toi-minnanharjoittaja edelleen velvoittaa selvittämään pilaantuneen alueen laajuus ja tarvittaessa puhdistamaan maaperä tai pohjavesi. Pilaantumi-sen aiheuttaja on vastuussa aiemmista pilaamisistaan, vaikka toiminta olisi jo päättynyt (YSL 133 § ja 135 §).

Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan annettava tätä tarkoittavat määräykset. FinnGTL Oy:lle ei ympäristöluvan rauettamisen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä.

Käsittelymaksu

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 8.5.2018 § 50. Luvan rauettami-sesta peritään "päätös luvan raukeamisesta" -kohdan tuntimaksu 70 €/h. Asian valmisteluun on käytetty aikaa 3h, joten käsittelystä peritään yhteensä 210 €. Käsittelymaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös toimitetaan sähköpostilla FinnGTL Oy:lle, Redeve Oy:lle, UPM-Kymmene Oyj:lle, Kymenlaakson pelastuslaitokselle, Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internet -sivuilla.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jaana Anastasakis, puh. 020 615 8032, jaana.anastasakis(a)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla, että FinnGTL Oy:lle, kiinteistölle 286-22-106-34 (ent. 286-22-106-29) Kouvolassa, myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska ympäristölupa sai lainvoiman yli 5 vuotta sitten, eikä toimintaa aloitettu.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________