Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 19Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Gasum Oy:n ympäristölupahakemuksesta: Kouvolan biokaasulaitoksen toiminnan muuttaminen, hakemus jätteeksi luokittelun päättymiseksi sekä toiminnan aloittamislupa

5614/11.01.00.03/2021

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 22.09.2021 § 19

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, puh. 020?615 8016, marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kouvolan kaupungilta lausuntoa otsikossa mainitusta ympäristölupahakemuksesta (asianumero ESAVI/9783/2021) 29.7.2021 mennessä. Lausunnolle on saatu lisäaikaa ensin 10.9.2021 asti ja tämän jälkeen 23.9.2021 asti.

Lausunto on pyydetty toimittamaan aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (www.avi.fi/muistutus).

Kuulutus ja hakemusasiakirjat olivat nähtävillä 8.6.-15.7.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1967253

Tausta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kouvolan kaupungilta lausuntoa ympäristölupahakemuksesta: Kouvolan biokaasulaitoksen toiminnan muuttaminen, hakemus jätteeksi luokittelun päättymiseksi sekä toiminnan aloittamislupa.

Gasum Oy hakee ympäristölupaa Kouvolan Mäkikylässä sijaitsevalle, yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteitä sekä jätevesilietteitä käsittelevälle biokaasulaitoksen laajennukselle. Gasum Oy hakee biokaasulaitoksen biohajoavien jätteiden käsittelykapasiteetin nostamista nykyisestä 20 000 tn/a käsittelevästä laitoksesta 65 000 tn/a käsitteleväksi laitokseksi.

Gasum Oy:n biokaasulaitoksen laajennushankkeelle on tehty ympäristövaikutusten arviointi ja Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 13.1.2021 § 5. Lausunto on oheismateriaalina.

Laitoksen toiminta

Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitos vastaanottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteitä sekä jätevesilietteitä. Kiinteä biojäte otetaan vastaan alipaineistetussa vastaanottohallissa ja siirretään pulpperoinnin kautta tasaussäiliöön ja edelleen prosessiin. Nestemäiset ja lietemäiset jätteet vastaanotetaan lietteen vastaanottosuppiloon ja siitä edelleen tasaussäiliöön ja biokaasuprosessiin.

Biokaasuprosessi on jatkuvatoiminen. Biokaasua syntyy vuosittain noin 6 000 000 m3 (39 GWh), mikä on kolminkertainen nykytilanteeseen nähden. Biokaasussa on 60-70 % metaania, 30-40 % hiilidioksidia ja lisäksi pieniä määriä rikkivetyä. Anaerobisessa käsittelyssä eli mädätyksessä syntyvä biokaasu jalostetaan ensisijaisesti liikennepolttoaineeksi ja syötetään kaasuverkkoon. Tämän lisäksi energia hyödynnetään sähköksi ja lämmöksi.

Anaerobisen käsittelyn jälkeen massat hygienisoidaan ja käsitelty mädätysjäännös johdetaan vedenerotukseen. Erotuksessa syntyvää rejektivettä kierrätetään takaisin prosessiin ja siitä valmistettu ammoniakkivesi voidaan ohjata hyödynnettäväksi teollisuudessa. Ammoniakkivedelle on haettu tämän ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tuotestatusta (End of Waste).

Tuotettu mädätysjäännös voidaan toimittaa lietemäisenä maatalouskäyttöön. Mädätysjäännöksestä voidaan myös lingota erilleen kuivajae, joka toimitetaan mullantuotantoon, tai sellaisenaan maatalouskäyttöön ja tarvittaessa välivarastoidaan laitosalueella aumoissa. Em. varastointi aumoissa on uutta toimintaa.

Laitoksella käytettävä vesi hankitaan Kouvolan Veden vesijohtoverkostosta ja lämpöenergia tuotetaan laitoksen omassa kaasukattilassa (2 MW). Laitoksella käytetään vähän kemikaaleja, lähinnä pesu- ja desinfiointiaineita.

Päästöt ja niiden hallinta

Hakemuksen BAT -selvityksessä on esitetty parhaat käytettävissä olevat tekniikat eri toiminnoille ja päästöille. Laitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään ja pohjaveteen, eikä toiminnasta myöskään aiheudu melua tai tärinää. Toiminnassa syntyy jätteinä mm. rejektiä, yhdyskuntajätettä, metallia, jäteöljyä ja aktiivihiilimassaa. Toiminnan aiheuttamat liikennemäärät kasvavat 42 autosta 62 autoon/vrk.

Toiminnasta ei aiheudu suoria päästöjä vesistöön. Piha-alueiden hulevesijärjestelmä uusitaan siten, että hulevedet voidaan tarvittaessa johtaa biokaasuprosessiin käsittelyyn.

Päästöt ilmaan

Toiminnasta aiheutuu hajupäästöjä raaka-aineiden vastaanotossa ja prosessoinnissa. Hajua voi syntyä myös raaka-aineiden kuljetuksissa, rejektiveden käsittelyssä, lopputuotteiden varastoinnissa ja biokaasun soihtupoltossa. Hakemuksen mukaan hajupäästöt ovat normaalitilanteissa vähäisiä, koska prosessi toimii täysin suljetuissa tiloissa ja haisevat yhdisteet johdetaan hallitusti hajukaasujen käsittelyprosesseihin.

Nykyinen hajukaasujen käsittelyprosessi saneerataan laajennuksen yhteydessä. Hajukaasujen käsittelyyn valitaan kohteeseen parhaiten soveltuva tekniikka, joka mitoitetaan vastaamaan laitteistolle tulevaa kuormitusta hajuyhdisteiden tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi. Hajunkäsittelytekniikkaa ei lupahakemuksessa ole kuitenkaan esitetty tämän tarkemmin.

Huollot ym. katkokset pyritään hoitamaan niin, että biokaasulaitoksen toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän, jolloin myös hajukaasut pystytään hallitsemaan. Anaerobiprosessia seurataan jatkuvasti mittaamalla keskeisiä prosessiparametreja (pH, lämpötila, kaasuntuotto ja metaanipitoisuus).

Laitokselle saapuvan jätteen kuljetukset tapahtuvat lietteen osalta umpinaisissa säiliöautoissa ja kiinteän materiaalin osalta kuorma-autokuljetuksilla. Kuljetuskalusto pestään jätteen purkamisen jälkeen sisätiloissa vastaanottohallissa. Jätejakeet vastaanotetaan suljetussa ja alipaineistetussa hallissa, mistä hajut kerätään puhdistettavaksi hajunkäsittelyyn. Vastaanottohallin ovet pidetään kiinni aina kun mahdollista. Vastaanotettavia tai tuotannossa syntyviä jätejakeita ei varastoida ulkona. Poikkeustilanteissa lyhytaikaista jätteen varastointia voi tapahtua varapurkupaikalla.

Lopputuotteena syntyvän lietemäisen lannoitteen varastosäiliö on umpinainen säiliö, jonka täyttö tapahtuu putkilinjaa pitkin pohjasta käsin ja tuote lastataan siitä pumppaamalla suoraan säiliöautoon. Kuivatun lannoitevalmisteen varastointi tapahtuu varastokentällä. Hakemuksen mukaan varastoitavista kasoista ei aiheudu hajua eikä pölyä. Vähäistä lyhytaikaista hajua voi aiheutua biokaasun soihtupoltosta, jota käytetään erityisesti laitoksen huolto- ja häiriötilanteissa. Soihtupolttimen ei hakemuksen mukaan ole käytännössä kuitenkaan havaittu aiheuttavan hajuhaittaa ympäristöönsä muilla Gasum Oy:n biokaasulaitoksilla.

Esitys lausunnoksi:

Lausunnossa asiaa on tarkasteltu terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta.

Biokaasulaitoksen toiminta on kannatettavaa, koska se huomioi luonnonvarojen tehokkaan hyödyntämisen ja vähentää omalta osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää siten Kouvolan kaupunkistrategian ja Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmassakin esiin tuotuja bio- ja kiertotaloutta sekä hiilineutraaliutta.

Biokaasulaitoksen voimassa olevassa ympäristöluvassa (Kymen Bioenergia Oy, 2008) on määrätty, että poistoilman hajupitoisuuden on oltava alle 2000 HY/m³. Ympäristölupahakemuksen liitteenä olevassa hajupäästömittauksessa nykyisen laitoksen poistoilman hajupitoisuudeksi on mitattu 1500 HY/m³. Hakija kuitenkin esittää hakemuksessa laajennettavalle toiminnalle hajupitoisuuden rajaksi näitä suurempaa päästörajaa 2500 HY/m³.

Voimassa olevassa ympäristöluvassa raja-arvoksi ammoniakin osalta on asetettu 5 mg/Nm3 ja nyt hakija esittää suurempaa raja-arvoa 10 mg/Nm3, joka olisi BAT34:ssä biologiselle jätteen käsittelylle esitettyjen päästötasojen (0,3 - 20 mg/Nm3) puolivälistä. BAT34 mukaan hajupitoisuuden raja-arvo puolestaan tulee olla 200 - 1000 HY/m3, mikä on selvästi alhaisempi päästötaso kuin mitä hakija on esittänyt ja myös mitä laitoksen nykyisessä luvassa on sallittu. BAT34 mukaan jätteen biologisessa käsittelyssä sovelletaan joko NH3:n tai hajupitoisuuden BAT-päästötasoa. Lupajaosto katsoo, että toimijan nykyisessä ympäristöluvassa sallittuja päästörajoja ei tule nostaa, koska alueella on jo nykyisellään koettu hajuhaittoja. Lupajaosto ei näe syytä sallia suurempia kuutiokohtaisia päästörajoja, koska toimintakapasiteetin kasvaessa päästömäärä joka tapauksessa kasvaa.

Laitoksen toiminnasta on Kouvolan ympäristöpalveluissa kirjattu vuodesta 2012 lähtien 1-3 hajuilmoitusta vuosittain. Myös YVA-hankkeen ja asemakaavaprosessin aikana tehdyissä asukaskyselyissä on tullut esiin, että alueella asukkaat kokevat hajuhaittaa. Osa kokee hajuhaitan hyvinkin häiritsevänä. Ympäristölupahakemuksen liitteenä olevat YVA-hankkeen yhteydessä laaditut hajumallinnukset on tehty hajupitoisuuden lähtötiedolla 2000 HY/m³, mikä ei käsityksemme mukaan kuvaa riittävästi toiminnanharjoittajan tässä lupahakemuksessa esittämää hajupitoisuusrajan korotusta pitoisuuteen 2500 HY/m³.

Hajumallinnuksista huolimatta jää edelleen epäselväksi paljonko hajua lähiympäristöön todellisuudessa aiheutuu. Mallinnuksessa on viitattu siihen, että laitos ei olisi toiminut normaalitilanteessa juuri lainkaan, joten laitoksen nykyistä hajupäästötilannetta kuvaisi parhaiten häiriötilanteen hajupäästöt. Näin ollen laajennetun ja uudistetun laitoksen normaalitilanteen hajupäästöt tulisivat olemaan hakijan mukaan selvästi vähäisempiä. Kuitenkin hajumallinnuksen mukaan häiriötilanteessa uudenkin laitoksen aiheuttama hajuhaitta ulottuu varsin kauas asuinalueelle mm. Pyydysmäkeen ja Kouvolan keskustaan. Mallinnus ei myöskään huomioi laitokselta syntyviä hajapäästöjä esim. kuormauksista johtuen.

Hajupitoisuuden mittauksessa nämä hajapäästöt eivät tule huomioiduksi. Tästä johtuen lupajaosto katsookin, että määräyksiin tulisi hajupitoisuuden sijaan asettaa ehtoja siitä, millaista hajuhaittaa lähiympäristöön saa aiheuttaa, eli kuinka monena tuntina vuodesta (esim. 3 %) saa aiheuttaa hajuhaittaa ja kuinka paljon (esim. 1 HY/m³).

Lupahakemuksessa on esitetty, että hajupäästöjä tarkkailtaisiin laajennuksen jälkeen 2 krt/v ja tämän jälkeen tarkkailutiheys voitaisiin harventaa 1 krt/v, mikäli päästötasojen on todettu olevan riittävän vakaat. Lupajaosto katsoo, että ympäristöluvassa tulee hajupäästöjen tarkkailumääräysten lisäksi määrätä tehtäväksi hajumallinnus toiminnan käynnistyttyä sekä tarpeen mukaan toiminnan aikana, jotta ympäristöön aiheutuva hajuhaitta pystyttäisiin määrittämään.

Lisäksi tulee asettaa määräyksiä, joilla saadaan jo lähtökohtaisesti minimoitua hajun hajapäästöjä, joita syntyy esim. jätteen kuljetuksista, purkamistoiminnasta sekä varapurkupaikalta, hallien ovien avaamisesta ja kuiva-aineen varastokentältä. Esimerkiksi tulee määrätä, että jätteiden vastaanottotilojen ovet on pidettävä suljettuina aina tyhjennyksen ja kaluston puhdistuksen ajan. Laitoksen nykyisessä ympäristöluvassa ei ole sallittu vastaanotettavien jätteiden ja mädätysjäännöksen varastointia ulkona. Lupajaosto katsoo, että uudessa luvassa ja toiminnan laajentuessa tätä ei ole myöskään perusteltua sallia. Jätteiden varapurkupaikan tulee näin ollen olla varsinaisen vastaanottopaikan mukaisesti suljettu alipaineistettu tila, josta hajukaasut johdetaan puhdistettavaksi. Lisäksi mädätysjäännöksen kuivajae tulee varastoida hallissa niin pitkään, kunnes voidaan varmistua, että hajua ei enää muodostu. Hajua muodostavan materiaalin varastoimista ulkoaumoissa ei tule sallia.

Hakija on esittänyt, että laitoksen piha-alueen hulevedet ohjataan pääasiassa maastoon. Hulevesien johtamisessa tulee huomioida, että kiintoaineksia ei kulkeudu vesistöön.

Kuljetusmäärien kasvaessa tulisi lupapäätöksessä tarkastella myös laitoksen tieliittymän turvallisuutta ja erillisen kääntymiskaistan tarvetta, jotta onnettomuustilanteiden riski vähenee.

Lupajaosto pyytää luvan myöntäjää huomioimaan, että laitosalueen kaavaprosessi on keskeneräinen ja toiminnalle ei voida myöntää lupaa ennen kuin kaava on valmis.

Lupajaosto ei näe estettä hakemuksessa esitetylle prosessin lopputuloksena syntyvän ammoniakkiveden jäteominaisuuden päättämiselle.

Lisäksi saatetaan tiedoksi, että hakemuksen liitteenä olevassa varautumissuunnitelmassa (liite 14B) Kouvolan ympäristöpalveluiden yhteystiedossa on vanha osoite. Ympäristöpalvelut on muuttanut kesällä 2021 ja uusi osoite on Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, puh. 020?615 8016, marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi ja terveystarkastaja Mari Järvinen, mari.jarvinen(at)kouvola.fi, p. 0206158074

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitoksen ympäristölupahakemuksesta esityksen mukaisen lausunnon.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivustolla 23.9.2021 lukien.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Sari Melkko poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi klo 16:55 - 17:22 (intressijäävi, hallintolaki 28.2 § 1).

Nuorisovaltuuston edustaja Julia Riikonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 16:57

____________