Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 21Maa-aineslupahakemus kiinteistölle 286-424-6-3

5637/11.01.00.04/2021

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 22.09.2021 § 21

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, puh. 020 615 9291, vil-ma.hietala(at)kouvola.fi

Maa-ainesten ottamislupahakemuksesta on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus lupajaoston ratkaisuksi perusteluineen.

Kohta 1. Asia

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta sekä maa-aineslain 21 §:n mukaisesta pyynnöstä aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija

Korpela Group Oy

Havukantie 271

46800 Myllykoski

Y-tunnus: 0883880-1

Yhteyshenkilö: ----------------, puh. 0400 867 375, viherrakennus(at)gmail.com

Ottamispaikka

Kouvolan kaupunki, Viialan kylä, kiinteistö 286-424-6-3 (Korpela V)

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön 286-424-6-3 omistaa ----------------.

Lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian maa-aineslain 7 §:n mukaan.

Kohta 2. Hakemus

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 27.5.2021. Hakemusta on täydennetty 3.6.2021 toimitetulla ottamissuunnitelmaselostuksella. Täydentäviä tietoja sekä päivitetyt versiot suunnitelmakartoista (101A-103A) on saatu 20.7.2021. Ottamissuunnitelmaselostusta on päivitetty vielä 6.8.2021 ELY-keskuksen lausunnon jälkeen.

Hakemuksen sisältö

Hakemus sisältää hakemuslomakkeen, selvityksen hakijan hallintaoikeudesta kiinteistöön, ottamissuunnitelman, johon on sisällytetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, sekä suunnitelmapiirustukset lähtötilanteesta (1:1000), ottamisen etenemisestä ja kaivutasosta (1:500), lopputilanteesta (1:500), kaivualueen leikkauksista (1:500) sekä tien pituusleikkauksesta (1:500/1:100) ja poikkileikkauksesta (1:100). Lisäksi hakemukseen on liitetty naapurien kuulemislomakkeet.

Aluetta koskevat luvat

Kyseessä on uusi toiminta eikä alueella ole aikaisempia ottolupia.

Ottamistoiminta

Hakemuksen mukainen ottomäärä on 62 000 k-m3 savea. Arvioitu vuotuinen otto on enintään 20 000 k-m3. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kuudeksi vuodeksi.

Koko ottamisalue, pintamaiden varastointialue mukaan lukien, on pinta-alaltaan n. 2,9 ha (28 600 m2). Otto- eli kaivualueen pinta-ala on n. 2,1 ha (20 600 m2). Alin ottotaso on +48,2 m (N2000).

Ottaminen etenee hakemuksen liitteenä olevan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti siten, että ensiksi kaivetaan alueen pohjoiskulmasta etelään päin ja tämän jälkeen kaakkoiskulmasta likimain länteen ja pohjoiseen.

Ottamistoiminnassa käytetään kaivinkonetta ja pyöräkuormaajaa. Savi lastataan kuorma-autoihin, joilla se kuljetetaan käyttökohteeseen. Savi käytetään Fortum Waste Solutions Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteissa mineraalisessa tiivisrakennekerroksessa.

Kohteessa syntyvää kaivannaisjätettä ovat pintamaat, joita syntyy arviolta n. 2 000 m3. Ne käytetään osin (50 %) alueen maisemointiin ja osa (50 %) seulotaan ruokamullaksi. Pintamaat varastoidaan ottoalueen viereen osoitettuun paikkaan ja kasataan siten, ettei niistä ole ympäristöön leviämisen vaaraa.

Työkoneiden polttoaine tuodaan ottoalueelle autoissa olevilla säiliöillä, eli sitä ei varastoida työmaalla. Myös työkoneet ovat alueella vain ottotoiminnan aikana. Työn aikana alueelta pumpattavat vedet puretaan ottoalueen kaakkoiskulmassa hiekkasuodattimen läpi purkuojaan.

Alueen kaavoitustilanne

Ottamisalueella ei hakemuksen mukaan ole voimassa olevia rajoituksia tai toimenpidekieltoja eikä se sijaitse asemakaava-alueella. Alueen sijainti on Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava-alueen (286YK1/9) ja Anjalankosken taajamayleiskaava-alueen (286YK3/1) välissä. Näin ollen hankkeen ei voida katsoa olevan ristiriidassa nykyisen kaavoitustilanteen kanssa.

 

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Ottamisalue sijaitsee Viialan kylässä Kotkan valtatien läheisyydessä, n. 350 m päässä valtatien itäpuolella. Alue on metsä- ja peltoalueiden keskellä sijaitsevaa entistä peltomaata, jonka pinta lähtötilanteessa on keskimäärin tasossa +52,5 m. Alueesta ei ole vaadittu tehtäväksi luontoselvitystä.

Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Karjalankulma-Peräkangas, 0575451) on n. 700 m etäisyydellä kohteesta. Pohjaveden pinnan korkeutta tarkkaillaan työn aikana säännöllisesti pohjaveden havaintoputkesta, joka sijaitsee ottoalueen kaakkoiskulmassa lähellä purkuputkea. Hakemuksen mukaan pohjaveden pintaa ei ole havaittu kaivetuissa koekuopissa tasossa +45,50 eikä savenotolla voi katsoa olevan merkittävää vaikutusta pohjavesiin. Lähin pintavesistö Kymijoki sijaitsee n. 2,5 km päässä kohteesta.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottamisalueen pohjois- ja itäpuolilla yli 500 m päässä. Lähistöllä ei hakemuksen mukaan ole talousvesikaivoja, vaan kaikki lähialueen kiinteistöt on liitetty vesijohtoverkostoon.

Savenoton jälkeen alue muotoillaan lammeksi, mutta muutoin ottamisella ei hakemuksen mukaan ole merkittävää vaikutusta luonnonolosuhteisiin.

Liikennöinti

Alueelle liikennöidään valtatieltä 15 (Kotkan valtatie). Tieyhteys rakennetaan hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti 5 metrin levyiseksi ja se sijaitsee kokonaan saman kiinteistön alueella.

Jälkihoitotoimenpiteet

Ottoalue muotoillaan savenoton loputtua lammeksi, jonka pinta-ala on 1,86 ha. Muodostuvan lammen pohja laskee pohjoisosan tasosta +51,0 kaakkoon alimpaan tasoon +48,2. Reunaluiskat muotoillaan kaltevuudeltaan 1:3 tai loivemmiksi. Lammen kaakkoiskulmaan tehdään purkuputki tasoon +51,5 (N2000), johon myös veden pinta asettuu. Ympäristöhaittojen minimoimiseksi purkuputken vedet johdetaan hiekkasuodattimen läpi ennen kuin ne johdetaan purkuojaan. Tarvittaessa purkuojaan johdettavan veden laatua voidaan seurata myös työn jälkeen. Jälkihoitokustannusten (lammen reunan muotoilu ja ympäristön muotoilut) on arvioitu olevan n. 6 000 €.

Kohta 3. Hakemuksen käsittely

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Kouvolan kaupungin internetsivuilla 30.6.-30.7.2021. Kuulutuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sanomissa 30.6.2021.

Hakija on itse suorittanut rajanaapurien kuulemisen ja toimittanut hakemuksen yhteydessä selvitykset suoritetuista kuulemisista. Hakemuksen nähtävillä olosta on kuitenkin lisäksi ilmoitettu kirjeitse yhden rajanaapurikiinteistön omistajille (3 kpl), joita hakija ei ollut kuullut.

Tarkastukset ja neuvottelut

Alueella ei ole tehty tarkastusta lupahakemuksen käsittelyn aikana.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Kymenlaakson liitolta. Kymenlaakson liitto on 1.7.2021 ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 27.7.2021 saapuneessa lausunnossaan todennut mm. seuraavaa:

Liikenne-vastuualue on todennut, että hakijan on laitettava vireille liittymälupahakemus valtatien liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseksi nykyisestä maa- ja metsätalousliittymästä elinkeinon harjoittamiseen tarkoitetuksi liittymäksi. Lausunnossa on esitetty tarkempia edellytyksiä liittymää ja hakemusta koskien.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueeseen ei myöskään liity arvokkaita geologisia muodostumia tai erikoisia luonnonesiintymiä eikä erityisiä maisema-arvoja. Ottamisalueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin asutus on noin 600 m päässä.

Mahdollisen öljy- tai muun polttoainevuodon varalta paikalle tulee varata imeytysmateriaalia. Jos öljyä ehtii imeytyä maaperään, maa-ainesta tulee kaivaa niin laajalti ja syvältä, että kaikki pilaantunut maa-aines saadaan kerättyä talteen ja se tulee toimittaa sijoituspaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä ko. maa-ainesta. Mikäli ottoalueella tehdään vedenalaista maa-ainestenottoa, tulee oton aikana olla käytössä öljynimeytyspuomi tai vastaava, jotta mahdollisen konerikon yhteydessä vesialueelle päässyt öljy tai muu polttoaine voidaan imeyttää eikä se pääse leviämään pintavesiin. Mahdollisesta vahingosta on tehtävä hätäilmoitus ja ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ottamisalueelle luodaan jälkihoitotoimenpiteenä lampi, jonka purkuputken vedet johdetaan hiekkasuodattimen läpi purkuojaan. Uuden vesialueen muodostamista allasta rakentamalla ei pidetä vesilain 3 luvun 3 § mukaisena vedenkorkeuden muutoshankkeena, jos toiminnasta ei aiheudu pysyvää vaikutusta muun vesistön keskivedenkorkeuteen. Tällä perusteella ELY-keskus katsoo, että lammen kaivaminen ei vaadi vesilain mukaista lupaa.

Kulku alueelle tapahtuu ottotoiminnan päätyttyä nykyisiä tieyhteyksiä pitkin. Lupamääräyksissä tulee kiinnittää huomiota, että syntyneen lammen ympäristön asiaton käyttö estetään tarvittaessa esim. puomein, jotta alue ei pääse roskaantumaan tai veteen ei päädy ympäristölle haitallisia aineita.

Lupamääräyksissä tulee kiinnittää myös huomiota ottamistoiminnasta ja kuljetuksista aiheutuvien pöly- ja meluhaittojen lieventämiseen.

Maa-ainesten ottamisalueen jälkihoitoon ja maastonmuotoiluun tulee kiinnittää asianmukaista huomiota. Maisemoinnin ja toiminnan lopettamisen yhteydessä muodostuvan tekolammen reunat tulee luiskata siten, ettei vaaraa aiheuttavia äkkijyrkkiä rantoja muodostu. Maa-ainesten ottamistoiminnassa tulee ottaa huomioon myös muinaismuistolaki (295/1963).

Hakemus ei täytä kaikkia maa-ainesasetuksen (926/2005) vaatimuksia. Jätehuoltosuunnitelmasta ei selviä poistettavien pintamaiden määrä tai kuinka suuri osa pintamaista seulotaan ruokamullaksi. Lupahakemuksen tietoja on syytä päivittää ennen lupapäätöstä. Hakijan tulee samalla selvittää, että hanke ei ole ristiriidassa voimassa olevan kaavoituksen kanssa.

Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakija on suorittanut naapurien kuulemiset ja toimitettujen selvitysten mukaan rajanaapureilla ei ollut huomautettavaa toimenpiteeseen ja 18.5.2021 päivättyihin hakemuksiin. Yksi naapuri oli esittänyt huomautuksen koskien liittymää rakennettavasta tiestä palstalleen. Valmisteluvaiheessa naapurin kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa kuitenkin todettiin, että asia ei kuulu maa-ainesluvan käsittelyyn, vaan siitä on sovittava hakijan ja kiinteistön omistajan kesken.

Hakemuksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa ELY-keskuksen lausuntoon. Varsinaista vastinetta ei ole annettu, vaan hakija on 6.8.2021 toimittanut ottamissuunnitelmaselostuksesta päivitetyn version, jossa on huomioitu lausunnossa mainitut hakemuksen puutteet siltä osin, kun niihin ei ollut vastattu aiemmassa täydennyksessä.

Kohta 4. Lupajaoston ratkaisu

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tarkastanut Korpela Group Oy:n maa-aineslupahakemuksen. Toiminnan tulee tapahtua lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti:

Lupamääräykset:

Toiminnan aloittaminen

 1. Ennen ottamistoiminnan aloittamista on alueella suoritettava aloitustarkastus. Aloitustarkastuksen suorittaa valvontaviranomainen pyydettäessä. (Maa-ainesA 7 §)
 2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee vakuuden olla hyväksytty. (MAL 12 §)

Ottamistoiminta

 1. Ottamissuunnitelman mukaiselta 2,1 ha ottoalueelta saa ottaa savea yhteensä enintään 62 000 k-m3. Lisäksi koko ottamisalueella (n. 2,9 ha) saa tehdä ottamiseen liittyviä oheistoimintoja, esim. pintamaiden varastointia. (MAL 11 §)
 2. Ottamista ei saa ulottaa ottamissuunnitelmassa esitettyä alinta ottotasoa +48,2 (N2000) alemmaksi. Ottaminen tulee toteuttaa siten, että kaivu tapahtuu ainoastaan tiiviissä savikerroksissa. Altaan pohjaan on jätettävä vähintään 2 m paksuinen suojakerros savea varsinaisten vettä johtavien kerrosten päälle. (MAL 11 §)
 3. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi näkyvin merkein siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan. (MAL 11 §, Maa-ainesA 7 §)
 4. Ottamistoiminnan valvomista varten ottoalueella on oltava näkyvillä korkeusasema selkeästi havaittavissa lähellä pohjatasoa. (MAL 11 §, Maa-ainesA 7 §)
 5. Maa-ainesten ottaminen on järjestettävä ja toteutettava niin, että esiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti sekä myös muilta osin kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. (MAL 1 a §)

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu

 1. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän eikä pohja- tai pintavesien pilaantumisen vaaraa. Alueella ei saa varastoida polttoaineita, öljytuotteita tai muita kemikaaleja. Polttoaineiden väliaikainenkin säilytys edellyttää kaksoisvaippasäiliötä tai suoja-altaalla ja katoksella varustettua säiliötä. Tankkaustilanteissa ja muiden kemikaalien käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta. Alueella tulee olla varattuna riittävästi imeytysainetta ja muuta torjuntakalustoa öljyvahinkojen varalta. (MAL 11 §)
 2. Työkoneiden tarpeetonta säilytystä alueella tulee välttää. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on poikkeuksellisesti tarpeen tehdä koneiden huoltoja tai tilapäisesti säilyttää työkoneita, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden pääsyn maaperään. (MAL 11 §)
 3. Mikäli öljyä tai muuta haitallista ainetta suojatoimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai pohjaveteen, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä viipymättä ilmoittaa tapahtuneesta pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollinen pilaantunut maa-aines tulee kerätä kokonaisuudessaan talteen ja toimittaa viipymättä luvalliseen vastaanottopaikkaan. Mahdollisen veteen päässeen öljypäästön leviäminen alueen ulkopuolelle pintavesiin on estettävä. (MAL 11 §)
 4. Kiintoaineen kulkeutumisen ja samentumisen estämiseksi alueelta pois johdettavat vedet tulee ottamissuunnitelman mukaisesti johtaa hiekkasuodattimen läpi ennen niiden laskemista purkuojaan. Suodatus on tehtävä sekä työn aikana alueelta pumpattaville että lammen valmistuttua purkuputken kautta poistuville vesille. Hiekkasuodattimen toimintaa on seurattava ja tarvittaessa se on uusittava. Tarvittaessa alueelta pois johdettavien vesien laatua tulee selvittää toiminnan aikana valvontaviranomaisen erikseen hyväksymällä tavalla. (MAL 11 §)
 5. Pohjaveden tarkkailuputkesta tulee laatia putkikortti ja toimittaa se tiedoksi valvontaviranomaiselle ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle kahden kuukauden (2 kk) kuluessa tämän luvan antopäivästä. Ottamisen aikana pohjaveden pinnankorkeutta tulee tarkkailla kyseisestä havaintoputkesta kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä) ja havainnot tulee toimittaa vuosittain tiedoksi valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi määrätä lisänäytteenotoista. (MAL 11 §)

Turvallisuus ja haittojen estäminen

 1. Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, että ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty. Luvaton liikkuminen ottamisalueella on kiellettävä ja siitä on ilmoitettava näkyvästi. Kaivurintausten reunat tulee merkitä esim. lippusiimalla tai varustaa asianmukaisilla varoitustauluilla siten, että alueella liikkuvien turvallisuus ei vaarannu. (MAL 11 §)
 2. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melu-, pöly-, tärinä- tai muuta haittaa ympäristöön. Jos toiminnasta epäillään aiheutuvan haittaa, voi valvontaviranomainen edellyttää tarvittavia mittauksia. (MAL 11 §)
 3. Liikenteen ja ottamistoiminnan aiheuttamaa pölyämistä tulee tarvittaessa vähentää kastelemalla tai muulla tarkoitukseen sopivalla keinolla. Kasteluun ei saa käyttää pohjavedelle haitallisia kemikaaleja. (MAL 11 §)
 4. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, että alue ei roskaannu eikä siellä varastoida jätteitä. Maa-ainesten ottamisaluetta ei saa käyttää koneiden, laitteiden tai muun tavaran varastoalueena. (MAL 11 §)
 5. Ottamisaluetta ei saa käyttää muualta tuotujen maa-ainesten varasto- tai sijoituspaikkana ilman lupaviranomaisen kirjallista suostumusta. (MAL 11 §)
 6. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden (5) vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen loppukäsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi. (MAL 5 a, 11 ja 16 b §)
 7. Luvan haltijan tulee vastata kaikista lähikiinteistöille aiheuttamistaan haitoista, ellei niitä ole pidettävä vähäisinä. (MAL 9 §)

Liikennöinti

 1. Liikennöinti alueelle tulee järjestää ottamissuunnitelmassa esitetyn, kokonaan samalle kiinteistölle sijoittuvan tieyhteyden kautta valtatieltä 15. Valtatien liittymän osalta tulee noudattaa ELY-keskuksen liittymäluvan vaatimuksia. (MAL 11 §)

Raportointi

 1. Maa-ainesten vuotuisesta ottamismäärästä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. Ensisijaisesti sähköisesti täytettävä ilmoituslomake on noudettavissa osoitteesta https://anon.ahtp.fi/ kirjaamalla hakukenttään "MAL 23". Tarvittaessa ottomäärän voi ilmoittaa myös suoraan valvontaviranomaiselle. (MAL 23 a §, Maa-ainesA 9 §)

Jälkihoito ja maisemointi

 1. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä turvallisuusriskiä. Alue on siistittävä ja jätteet toimitettava luvalliseen paikkaan hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. (MAL 11 §, Maa-ainesA 8 §)
 2. Jälkihoito on suoritettava luvan voimassaolon aikana. Jälkihoitoa tulee pyrkiä tekemään jo ottamistoiminnan aikana vaiheittain sitä mukaa, kun ottamisen eteneminen sen mahdollistaa. Maisemoinnissa käytettävien maa-ainesten tulee olla puhtaita ja tarkoitukseen sopivia, jotta pohja- ja pintavesien pilaantumista ei aiheudu. (MAL 11 §, Maa-ainesA 8 §)
 3. Altaan reunaluiskat on muotoiltava kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi ja ylä- ja alareunat on pyöristettävä siten, että reunat pysyvät stabiileina ja lopputulos sopeutuu ympäröivän alueen maastonmuotoihin ja maisemaan. Mahdolliset myöhemmin tarkentuvat suunnitelmat jälkihoitotoimenpiteistä tulee hyväksyttää valvontaviranomaisella. (MAL 11 §, Maa-ainesA 8 §)

Toiminnan lopettaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen

 1. Kun maa-ainesten otto tai maa-ainesluvan voimassaolo on päättynyt, tulee luvan haltijan pyytää valvontaviranomaiselta lopputarkastusta viimeistään kuukauden (1 kk) kuluttua em. ajankohdista. (Maa-ainesA 7 §)
 2. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Myös muusta toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta muutoksesta tai lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin. Luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen tai lupa on ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä toiminnanharjoittajan hakemuksesta lopetettu. (MAL 13 a ja 16 §)
 3. Jos luvan haltija on asetettu konkurssiin eikä lupaa kuuden kuukauden (6 kk) kuluessa konkurssin alkamisesta ole siirretty toiselle tai konkurssipesä ole ilmoittanut jatkavansa ottamistoimintaa, lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen raukeaa ja lupaan liittyvät velvoitteet on täytettävä jo otetun maa-ainesmäärän osalta. Mikäli konkurssipesä jatkaa ottamistoimintaa, tehdään jatkamisesta ilmoitus lupaviranomaiselle. (MAL 16 a §)

Kohta 5. Ratkaisun perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna maa-ainesten oton voidaan katsoa olevan maa-aineslain mukaista. Ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Ottamisalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa eikä maakuntakaavamerkintöjä. Kyse ei ole luokitellusta pohjavesialueesta eikä entisellä peltomaalla ole merkittäviä luontoarvoja.

Lupamääräysten perustelut

Määräykset on annettu mm. niistä seikoista, jotka eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta, tai ovat muita hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä.

Maa-aineslaki edellyttää maa-ainesten käyttöä ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla, eli ainesten säästeliästä ja taloudellista käyttöä ja mm. sitä, ettei aineksia tuhlata toisarvoisiin käyttökohteisiin. Maa-ainesten saatavuus ja maa-ainesmuodostumissa esiintyvä pohjavesi tulee turvata sekä määrällisesti että laadullisesti myös tulevien sukupolvien käyttöön luonnon monimuotoisuutta vaarantamatta. Kestävään maa-ainesten ottamiseen kuuluu myös jälkihoidosta huolehtiminen.

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelemiseksi on tärkeää varautua onnettomuustilanteisiin. Savenoton aikana tulee huolehtia, että öljy- tai polttoainepäästöjä ei missään tilanteessa pääse alueen ulkopuolelle pintavesiin. Esim. jos kaivantoon kertynyt vesi likaantuu konerikon yhteydessä, on veden pääsy purkuojaan estettävä (määräys 10). Hiekkasuodattimen toimintakunnosta on huolehdittava ja se on tarvittaessa uusittava, jotta suodatin ei tukkeudu ja kiintoaineksen pidätyskyky säilyy (määräys 11).

Lausuntojen ja muistutusten huomiointi

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto on huomioitu mm. onnettomuuksiin varautumista sekä päästö- ja muita onnettomuustilanteita, melu- ja pölyhaittojen ja roskaantumisen estämistä sekä alueen jälkihoitoa koskevissa määräyksissä. Liikennöintiä koskevat yksityiskohdat ELY-keskus määrää liittymäluvassa. Lausunnossa mainitut hakemuksen puutteet on korjattu joko aiemmissa täydennyksissä tai ottamissuunnitelmaselostuksen päivityksessä.

Sovelletut säädökset

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Kohta 6. Lupapäätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa kuusi (6) vuotta päätöksen antopäivästä lukien.

Jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava lupapäätöksen voimassaoloaikana.

Kohta 7. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Hakija on pyytänyt maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Perusteluina on esitetty, että savi on tarkoitus käyttää Fortumin Keltakankaan käsittelykeskuksen rakennusvaiheiden 5B, 6 ja 7 loppusijoitusalueiden tiivistyspohjarakenteisiin. Jos savea ei voida toimittaa pikaisesti tältä savenottopaikalta, niin tämän vuoden loppusijoitusvaiheita ei saada valmiiksi, mistä aiheutuu käsittelykeskuksen toiminnalle huomattavaa vahinkoa v. 2021 loppusijoitustilavuuden täyttyessä. Muualta ei ole löydetty yhtä laadukasta, tiivistysrakenteeseen kelpaavaa savea.

Lupajaosto katsoo, että toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut

Ottaminen sijoittuu peltomaalle, jolla ei ole erityisiä luontoarvoja. Toiminnalla ei myöskään ole vaikutusta alueen maisemaan. Lupamääräyksiä ja ottamissuunnitelmaa noudattamalla toiminnasta ei synny sellaisia haittavaikutuksia, joita ei voitaisi mahdollisen muutoksenhaun jälkeen korjata. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä peltoalue voidaan tarvittaessa ennallistaa.

Toiminnan aloittamisvakuus on määrätty kohdassa Maksut ja niiden määräytyminen.

Kohta 8. Maksut ja niiden määräytyminen

Lupahakemuksen maksut ja vakuus määräytyvät Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 8.5.2018 (§ 51) hyväksymän maa-ainestaksan mukaan (tullut voimaan 1.6.2018).

Luvan käsittelymaksu

Käsittelymaksun peruste

euroa

Hakemuksen tarkastaminen, ottamissuunnitelmaa kohti

260,00 €

Maa-ainesmäärän mukainen maksu:

0,016 €/m3 x 62 000 m3

992,00 €

Vakuuden hyväksyminen

125,00 €

Lupa maa-ainesten ottamisen aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta

125,00 €

Naapureiden kuuleminen 3 kpl x 40 €/kuultava

120,00 €

Kuulutuskustannukset (Kouvolan Sanomat)

333,09 €

Yhteensä

1 955,09 €

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 1 955,09 €. Lupamaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Maa-ainesvakuus

Hakijan tulee ennen ainesten ottamista asettaa lupamääräysten suorittamisesta hyväksyttävä vakuus, joka saven ottamisalueille määräytyy seuraavasti:

Vakuuden määräytymisperuste

euroa

3 130 €/ha x 2,9 ha

9 077 €

lisäksi 0,052 €/m3 x 62 000 m3

3 224 €

Yhteensä

12 301 €

Maa-ainesvakuus on 12 301 €. Vakuus tulee toimittaa 30 vuorokauden kuluessa päätöksen antamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa vuoden ajan lupapäätöksen viimeisestä voimassaolopäivästä.

Vakuus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

Hakijan tulee asettaa aloittamisluvan vakuus niiden vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voivat aiheuttaa.

Aloittamisluvan vakuudeksi määrätään 1 230 €. Kyseinen vakuussumma on ympäristönsuojeluviranomaisen yleisen käytännön mukainen ja riittävä kattamaan mahdolliset muutoksenhaun aiheuttamat kustannukset. Vakuus on asetettava heti, kun päätös on annettu. Vakuus palautetaan luvan saatua lainvoiman.

Vuotuinen valvontamaksu

Ottamissuunnitelman valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti.

Kohta 9. Päätöksestä tiedottaminen

Lupajaosto tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Kymenlaakson liitto

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit ja muut asianosaiset, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireille tulosta

Ilmoittaminen internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, puh. 020 615 9291, vil-ma.hietala(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää

1. myöntää Korpela Group Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainestenottoluvan saven ottoon Kouvolan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Korpela V, 286-424-6-3, esityksen mukaisesti.

2. myöntää hakijalle maa-aineslain 21 §:n mukaisen luvan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________