Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristöluvan rauettamishakemus kiinteistöille 286-34-4061-14 ja 286-34-4061-15

5020/11.01.00.00/2021

 

Rymla 26.05.2021 § 135

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Kohta 1. Asia

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 § 1 mom. mukaisesta anomuksesta rauettaa ympäristölupa

Hakija

Peltolan Metalli Oy

Elimäentie 27

46910 Anjala

Y-tunnus: 0478952-0

Kohta 2 Ympäristölupa

Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokoukses-saan 24.6.1997 (§ 106) myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympä-ristöluvan Peltolan Metalli Oy:lle koskien pintakäsittelylaitoksen sijoittamista Anjalankosken Anjalan kylään tontille nro 4-4061-14, osoitteessa Tammenmäentie 4, 46910 Anjalankoski.

Kiinteistön omistaja

Kiinteistöt 286-34-4061-14 ja 286-34-4061-15 omistaa Peltolan Metalli Oy.

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristöluvan haltija, Peltolan Metalli Oy, on 5.8.2020 toimittanut Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisen anomuksen ympäristöluvan rauettamisesta. Ympäristölupa voidaan rauettaa, jos se ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain perusteella ei vaadi enää ympäristölupaa.

Lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee VOC-laitosta koskevan ympäristölupa-asian ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) ja asetuksen muutoksen (50/2019) 2 § 2 mom. kohdan 5 mukaan.

Kohta 3. Hakemuksen käsittely

Tiedottaminen

Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. Hakemuksesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 21.4.-21.5.2021 välisenä aikana. Lupakohteen naapureita on kuultu kirjeitse. Asian johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Tarkastukset

Kohteessa on tehty tarkastuksia ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Alueella ei katsota tarpeelliseksi tehdä erillistä luvan lopetustarkastusta, koska toiminta kiinteistöllä jatkuu.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Kouvolan kaupungin terveysvalvonta. Lausunnon on antanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kouvolan kaupungin terveysvalvonta on 19.5.2021 ilmoittanut, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on 6.5.2021 antamassaan lausunnossaan todennut seuraavaa:

"Kouvolan kaupunki pyysi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausuntoa Peltolan Metalli Oy:n ympäristöluvan rauettamisesta. ELY-keskus on tutustunut asiaan ja katsonut, että Peltolan Metalli Oy:n toimintaa voivat koskea seuraavat ympäristönsuojelulain YSL 527/2014 kohdat, joiden mukaan laitoksen toiminta mahdollisesti vaatisi ympäristölupaa tai rekisteröintiä. Tarkastelun perusteella ELY-keskus katsoo, ettei toiminta nykyisellään vaadi ympäristölupaa tai rekisteröintiä.

Luvanvaraiset toiminnot

YSL liite 1 taulukko 2

6. a1) Pintojen puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on yli 1 tonni vuodessa, mutta enintään 200 tonnia vuodessa - Päätoiminta on maalaus ja siinä ohessa tehdään pintojen puhdistusta. Käytettävät liuottimet eivät sisällä kohdassa mainituilla vaaralausekkeilla merkittyjä aineita eikä puhdistukseen käytettävä liuotinmäärä ylitä 1 tonnia vuodessa.

6.a2) Toiminta, joissa orgaanisen liuottimen kulutus on yli 50 t vuodessa, mutta enintään 200 tonnia vuodessa: -metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus - Liuottimien kulutuksen on kerrottu olevan alle 5 t/v.

6. c) Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutunut osuus, vähintään 10 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 20 kg tunnissa, mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta - Huippukulutus on laskennallisesti arvioiden 7,5 kg/h.

13. f) Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista. - Peltolan Metalli Oy on kertonut tislaavansa maalijätettä, jolloin liuotin saadaan hyötykäyttöön omassa toiminnassa. Liuottimen regeneroinnin katsotaan olevan vaarallisen jätteen käsittelyä. Omassa toiminnassa syntyvien jätteiden käsittelyä ei ole tässä katsottu laitosmaiseksi tai ammattimaiseksi toiminnaksi koska toiminta on pienimuotoista eikä jätettä kerätä muilta ja kun käsiteltävä tuote jää omaan käyttöön.

YSL Liite 1 taulukko 1

13. d) Vaarallisten jätteiden käsittely, kun kapasiteetti ylittää 10 tonnia vuorokaudessa ja joka sisältää yhden tai useamman seuraavista toiminnoista: liuottimien talteenotto tai regenerointi - Regeneroitavien liuottimien määrä on reilusti alle 10 t.

Rekisteröitävät toiminnot

YSL liite 2

5. b) Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia vuodessa: muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on enemmän kuin 2 tonnia vuodessa. - Päätoiminta on maalaus ja siinä ohessa tehdään pintojen puhdistusta orgaanisilla liuottimilla. Tässä kohdassa kyse on muista kuin orgaanisista liuottimista, jotka sisältävät kohdassa mainittuja vaaralausekkeita. Rekisteröintiraja ei ylity, koska käytettävät luottimet eivät sisällä kohdassa tarkoitettuja vaaralausekkeella merkittyjä aineita, aineet eivät sisällä aineita, joilla on kyseisiä vaaralausekkeita ja käytettävä määrä on alle 2 tonnia vuodessa.

6. a) Toiminnat ja laitoksen, joissa orgaanisen liuottimen kulutus on enemmän kuin 5, mutta enintään 50 tonnia vuodessa: muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus - Liuottimien määrän on ilmoitettu olevan alle 5 t/v. Maalia käytetään vuositasolla 7 000 - 7 500 kg, josta liuottimen osuus on 30-35 %.

Luvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain 231 §:ssä mainitaan, että lupa raukeaa, mikäli toiminta ei edellytä lupaa voimaan tulevan ympäristönsuojelulain nojalla. Mikäli toiminta on rekisteröitävä, ympäristölupa raukeaa, kun lupaan on haettava muutosta, tai kyseisestä toiminnasta annettu asetus tulee sovellettavaksi. Mikäli lupaviranomainen katsoo, ettei Peltolan Metalli Oy:n toiminta edellytä lupaa tai rekisteröintiä YSL 527/2014 perusteella, olemassa oleva lupa on rauennut edellä mainitun lain voimaan tullessa automaattisesti."

Kohta 4. Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisu ympäristöluvan raukeamisesta

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää luvan raukeamisesta. Koska toiminta ei nykyisen lainsäädännön perusteella vaadi ympäristölupaa, myönnetystä ympäristöluvasta tehdään raukeamispäätös.

Kohta 5. Ratkaisun perustelut

Peltolan Metalli Oy:n tämänhetkinen varsinainen toiminta ei vaadi ympäristölupaa eikä rekisteröintiä. Ympäristönsuojelulain 27 §:ssä on säädetty yleisestä luvanvaraisuudesta. Sen mukaan ympäristölupa on lisäksi oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Asian käsittelyn yhteydessä lupakohteen naapureita kuultiin kirjeitse. Naapureilta tai muilta henkilöiltä tai yhteisöiltä ei tullut yhtään muistutusta raeuttamishakemuksesta. Näin ollen toiminnan ei katsota aiheuttavan naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta ympäristössä, joten ympäristölupaa senkään perusteella ei enää tarvita. Toiminta ei myöskään sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, mistä voisi seurata ympäristöluvan tarve. Näin ollen ympäristölupa voidaan rauettaa.

Lausuntojen ja muistutusten huomiointi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto on huomioitu ratkaisun tekemisessä.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Kohta 6. Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 8.5.2018 (§ 50). Taksa on tullut voimaan 1.6.2018. Asian käsittelystä (päätös luvan raukeamisesta) veloitetaan taksan mukaisesti 70 €/h. Asian valmisteluun on käytetty aikaa 4 tuntia, joten luvanhaltijalta peritään asian käsittelystä yhteensä 280 €.

Kohta 7. Päätöksestä tiedottaminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Terveysvalvonta

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit

Ilmoittaminen internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että Peltolan Metalli Oy:lle 24.6.1997 (§ 106) myönnetty ympäristölupa raukeaa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa