Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Esityslista 14.06.2021/Asianro 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


Maanvuokrasopimus 286-10-9906-0, Railgate Finland Oy

5625/10.00.02.01/2021

 

Tela 01.06.2021 § 117

 

Valmistelija: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi.

Railgate Finland Oy on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka on perustettu hallinnoimaan Teholan RR-terminaalia.

Alueen vuokranmääritys perustuu Newsec Valuation Oy:n arviokirjaan 30.11.2020 sekä teknisen lautakunnan päätökseen 9.3.2021 § 57 yritystonttien hinnoittelusta RRT-alueella. Hinnan määritys täyttää EU:n valtiontukisäännöstön vaatimukset.

Vuokrasopimuksen kohteena olevan alueen arvo on edellä mainitun hinnoittelun mukaisesti esirakennettuna ja asfaltoimattomana 44 €/m2 eli yhteensä yli 23,1 miljoonaa euroa. Hallintosäännön 20 §:n 1. kohdan perusteella kaupunginhallitus päättää pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnasta ja luovutuksesta valtuuston vahvistamissa rajoissa. Kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2016 § 79 mukaan päätösvalta asiassa on kaupunginvaltuustolla, koska alueen arvo on yli 3.000.000 euroa.

Kartta vuokra-alueesta on esityslistan liitteenä ja vuokrasopimusluonnos oheismateriaalina.

Lisätietoja: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Railgate Finland Oy:lle vuokrataan noin 53,5583 ha suuruinen alue asemakaavan mukaisesta liikennealueesta 286-10-9906-0 (LTA, III, 120.000 k-m2). Sopimus on voimassa 31.12.2061 saakka.

Vuokrattavaan alueeseen eivät kuulu rajatulla alueella kaupungin pitkäaikaisella, vähintään 10 vuoden pituisella vuokrasopimuksella myöhemmin vuokralle antamat alueet, joiden osalta kaupunki toimii vuokranantajana ja perii vuokrat.

Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa (perusvuokra) 2,50 euroa kultakin vuokralaisen tai sen alivuokralaisten käytössä olevalta kaupungin asfaltoimalta neliömetriltä, ja muiden alueiden osalta 2,20 euroa neliömetriltä.

Vuokranmaksu alkaa ensimmäisen alueelle myönnetyn rakennusluvan voimaantuloa seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Ensimmäisen vuoden vuokra määräytyy jäljellä olevien kalenterikuukausien mukaisessa suhteessa.

Mikäli vuokranmaksun perusteena oleva pinta-ala vuokra-ajan kuluessa muuttuu, vuokra alenee tai kasvaa edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Muutokset huomioidaan kutakin muutosajankohtaa seuraavan kalenterivuoden alussa vuokraan tehtävässä tasauksessa takautuvasti muutospäivämäärästä lukien. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Sopimuksen soveltamisesta, muutoksista sekä vuosittaisista tarkistuksista päättää kaupungin osalta tekninen lautakunta sille annettujen toimivaltuuksien puitteissa.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta, muutoin tämä päätös raukeaa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivustolla 2.6.2021 lukien.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Marja-Leena Vainio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 16.18-16.30 (yhteisöjäävi).

____________

Kh 07.06.2021 § 217

 

Valmistelija:

Kartta vuokra-alueesta ja vuokrasopimusluonnos ovat oheismateriaalina.

Lisätietoja: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti puh. 020 615 5436, sa-mi.suoknuuti(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Railgate Finland Oy:lle vuokrataan noin 53,5583 ha suuruinen alue asemakaavan mukaisesta liikennealueesta 286-10-9906-0 (LTA, III, 120.000 k-m2). Sopimus on voimassa 31.12.2061 saakka.

Vuokrattavaan alueeseen eivät kuulu rajatulla alueella kaupungin pitkä-aikaisella, vähintään 10 vuoden pituisella vuokrasopimuksella myöhem-min vuokralle antamat alueet, joiden osalta kaupunki toimii vuokranantajana ja perii vuokrat.

Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa (perusvuokra) 2,50 euroa kultakin vuokralaisen tai sen alivuokralaisten käytössä olevalta kaupungin asfaltoimalta neliömetriltä, ja muiden alueiden osalta 2,20 euroa neliömetriltä.

Vuokranmaksu alkaa ensimmäisen alueelle myönnetyn rakennusluvan voimaantuloa seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Ensimmäi-sen vuoden vuokra määräytyy jäljellä olevien kalenterikuukausien mu-kaisessa suhteessa.

Mikäli vuokranmaksun perusteena oleva pinta-ala vuokra-ajan kuluessa muuttuu, vuokra alenee tai kasvaa edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Muutokset huomioidaan kutakin muutosajankohtaa seuraavan kalenterivuoden alussa vuokraan tehtävässä tasauksessa takautuvasti muutospäivämäärästä lukien. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Sopimuksen soveltamisesta, muutoksista sekä vuosittaisista tarkistuksista päättää kaupungin osalta tekninen lautakunta sille annettujen toimivaltuuksien puitteissa.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa tä-män päätöksen voimaantulosta, muutoin tämä päätös raukeaa.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

Kv 14.06.2021  

   

Kartta vuokra-alueesta ja vuokrasopimusluonnos ovat liitteenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Railgate Finland Oy:lle vuokrataan noin 53,5583 ha suuruinen alue asemakaavan mukaisesta liikennealueesta 286-10-9906-0 (LTA, III, 120.000 k-m2). Sopimus on voimassa 31.12.2061 saakka.

Vuokrattavaan alueeseen eivät kuulu rajatulla alueella kaupungin pitkä-aikaisella, vähintään 10 vuoden pituisella vuokrasopimuksella myöhemmin vuokralle antamat alueet, joiden osalta kaupunki toimii vuokranantajana ja perii vuokrat.

Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuotuista vuokraa (perusvuokra) 2,50 euroa kultakin vuokralaisen tai sen alivuokralaisten käytössä olevalta kaupungin asfaltoimalta neliömetriltä, ja muiden alueiden osalta 2,20 euroa neliömetriltä.

Vuokranmaksu alkaa ensimmäisen alueelle myönnetyn rakennusluvan voimaantuloa seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Ensimmäisen vuoden vuokra määräytyy jäljellä olevien kalenterikuukausien mu-kaisessa suhteessa.

Mikäli vuokranmaksun perusteena oleva pinta-ala vuokra-ajan kuluessa muuttuu, vuokra alenee tai kasvaa edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Muutokset huomioidaan kutakin muutosajankohtaa seuraavan kalenterivuoden alussa vuokraan tehtävässä tasauksessa takautuvasti muutospäivämäärästä lukien. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Sopimuksen soveltamisesta, muutoksista sekä vuosittaisista tarkistuksista päättää kaupungin osalta tekninen lautakunta sille annettujen toimivaltuuksien puitteissa.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta, muutoin tämä päätös raukeaa.

Kaupunginvaltuuston päätös:

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa