Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 19.05.2021/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


Kouvolan uuden virkistysuimalan sijaintipäätös

4524/02.08.00/2021

 

Likula 19.05.2021 § 43

   

Valmistelija: liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunki omistaa neljä uimahallia ja Kouvolan nykyinen uimahalliverkosto on peruskorjausten tarpeessa. Uimahallien nykyinen lukumäärä ei tue niiden maksimaalista käyttöä. Kouvolassa on 14 000 asukasta uimahallia kohti, kun vastaava luku on Suomessa keskimäärin 26 000 asukasta. Noin 78 % Kouvolan asukkaista asuu enintään 10 kilometrin etäisyydellä nykyisistä uimahalleista. Uimahalleista kolme sijaitsee alle 10 km päässä toisistaan. Koulujen oppilaista yli 90 % sijoittuu uimahallien läheisyyteen.

Kouvolan uimahallit ovat melko rauhallisia. Verrokkikuntiin nähden allaspinta-alaa on yhtä asukasta kohden keskimääräistä selvästi enemmän, johtuen uimahallien nykyisestä palvelutarjonnasta. Kouvolan uimahalleissa käy vuodessa keskiarvollisesti 59 000 kävijää/uimahalli, kun Suomen keskiarvo on 130 000 kävijää/uimahalli.

Uimahalli on tärkeä ja pidetty palvelu Kouvolassa, joka ilmenee kuntalaisille suunnattujen kyselyiden vastauksissa. Tarve nykyaikaiselle uimahallipalvelulle on suuri laajalle käyttäjäryhmälle, joka voisi kasvattaa kävijämääriä ja tuloja, sekä toisi vuotuisten ylläpitokustannuksien säästöpotentiaalia.

Uimahalliverkkoselvitys tehtiin vuonna 2018. Työhön nimettiin ohjausryhmä, joka kokoontui viisi kertaa ja tutustui uudiskohteisiin Hämeenlinnassa, Tampereella sekä Porissa. Lisäksi koko aikuisväestön lautakunta vieraili Porvoon uimahallissa. Ohjausryhmän tavoitteena oli löytää ratkaisuesitys tulevaisuuden uimahalliverkolle sekä investointitarpeille. Ohjausryhmän työskentelyä tuki konsultin laatima selvitys, jossa Kouvolan uimahalliolosuhteita verrattiin muihin kuntiin ja saatuihin kokemuksiin saneerauksista sekä uusinvestoinneista.

Aikuisväestön lautakunta päätti kokouksessaan 29.8.2018 (§ 87) jatkaa uimahalliverkon kehittämissuunnitelman valmistelua vuosille 2019-2030 ohjausryhmän antaman ehdotuksen mukaisesti. Ohjausryhmän esitys oli, että Kouvolaan rakennetaan uusi uimahalli, joka on palveluvarustukseltaan monipuolinen.

Uuden virkistysuimalan osalta liikunta- ja kulttuurilautakunta on talousarviokäsittelynsä yhteydessä 21.10.2020 esittänyt kaupunginhallitukselle uuden uimahallin suunnittelun aloittamista vuonna 2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 (§ 102) Kouvolan kaupungin taloussuunnitelman vuosille 2021-2024. Siinä uusi virkistysuimala sisältyy investointisuunnitelmaan vuosille 2023-2024. Lisäksi virkistysuimalan hankesuunnitteluun on varattu Tilapalveluiden investointeihin 400 000 euroa.

Kouvolan uusi virkistysuimala monipuolisine palveluineen palvelee hyvin eri käyttäjäryhmiä ja lisää kävijämääriä. Uudet ajanmukaiset tilat lisäävät myös käyttäjien viihtyisyyttä. Uusi virkistysuimala tarjoaa kouvolalaisille entistä monipuolisempia ja laadukkaampia sekä liikuntaa ja hyvinvointia edistäviä palveluja. Virkistysuimala on merkittävä liikuntainvestointi, jolla on myönteinen vaikutus asukkaiden asumisviihtyisyyteen, lasten ja nuorten liikunnan mahdollisuuksiin, lapsiperheiden muuttohalukkuuteen Kouvolaan sekä yleisesti asukkaiden terveyteen ja liikunnan lisääntymiseen. Virkistysuimalassa järjestettävät kilpailut ja uintitapahtumat edistävät myös Kouvolaan suuntautuvaa liikuntamatkailua, mikä hyödyttää paikallisia palveluyrityksiä ja erityisesti kauppaa, ravintoloita, majoituspalveluja ja liikennepalveluja.

Ohjausryhmä

Liikunta- ja kulttuurilautakunta asetti uuden virkistysuimalan suunnittelutyölle ohjausryhmän kokouksessaan 24.2.2021 (§ 20). Ohjausryhmään nimettiin lautakunnan edustajiksi Sinikka Rouvari, Erkka Koskinen, Petri Kuutti ja Sari Porvari. Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajikseen Jukka Nybergin ja Birgit Koskelan kokouksessaan 8.3.2021 (§ 87). Lisäksi kaupungin toimialat valitsivat omiksi edustajikseen ohjausryhmään: Vesa Toikan, Hannu Tyllin, Katja Aholan, Kaisa Niilo-Rämän sekä Teemu Mäkipaakkasen. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata uimahallihankkeen valmistelutyötä sekä päättää tiedonkulusta eri osapuolten kesken ja edelleen päättäville elimille. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti. Vuoden alusta ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa sekä tutustunut sijaintivaihtoehtoihin paikan päällä 11.5.2021.

Sijaintivaihtoehtojen vertailu ja ennakkovaikutusten arviointi

Mahdollisia rakennuspaikkoja selvitettiin virkamiestyönä tammikuussa 2021. Tämä työ esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 10.2.2021 sekä kulttuuri - ja liikuntalautakunnassa 24.2.2021. Uimahallille sopiviksi rakennuspaikoiksi määritettiin alustavasti keskustan urheilupuisto, Marjoniemi, Halkotori - Matkakeskus, Kellomäki, Kasarminmäki, Kuusankosken urheilupuisto, Kuusankosken keskusta sekä Kymin Ruukki. Näistä valittiin viisi parhaiten soveltuvaa, joista laadittiin tarkempi sijaintivaihtoehtojen vertailu ja ennakkovaikutusten arviointi konsulttityönä.

Arvioitaviksi kohteiksi valikoituivat Keskustan urheilupuisto, Marjoniemi, Halkotori-Matkakeskus, Tervaskangas ja Kuusankosken urheilupuisto. Vertailu tehtiin mahdollisimman monipuolisesti ja siinä hyödynnettiin keväällä 2021 toteutetun asukaskyselyn tuloksia. Kyselyssä selvitettiin niitä asioita, jotka ovat asukkaille tärkeitä uimahallin sijaintiin liittyen. Sijaintivaihtoehtojen vertailussa ja ennakkovaikutusten arvioinnissa eri rakentamispaikkoja vertailtiin saavutettavuuden, toteutettavuuden, ympäristön, synergiaetujen ja mahdollisten lisäkustannusten osalta. Vaihtoehdoille annettiin pisteitä erilaisten kriteerien pohjalta ja niille kriteereille, joita asukkaat painottivat kyselyvastauksissaan, annettiin painokerroin (1.2). Vertailu tehtiin eri alojen asiantuntija-arviona vertaamalla sijaintivaihtoehtoja keskenään ja toisaalta arvioimalla eri kriteerien merkityksellisyyttä osana kokonaisuutta. Sijaintivaihtoehtojen vertailussa kolme eniten pisteitä saanutta sijaintivaihtoehtoa ovat Matkakeskus, Marjoniemi ja Keskustan urheilupuisto.

Ennakkovaikutusten arviointi laadittiin sanallisesti ja se ei vaikuttanut pisteytykseen. Arvioinnissa vaihtoehtoja tarkasteltiin kuntalaisen, lasten- ja nuorten, ympäristön, organisaation ja henkilöstön, yritysten toiminnan, tapahtumien sekä kaupunkistrategian näkökulmista. Marjoniemen osalta ennakkovaikutusten arvioinnissa ei havaittu lainkaan negatiivisia vaikutuksia. Muiden sijaintien osalta negatiivisia vaikutuksia oli muutamia. Selvitysraportti on liitteenä.

Ohjausryhmän esitys lautakunnalle

Kouvolan uuden virkistysuimalan sijaintivaihtoehtoja on arvioitu saavutettavuuden, toteutettavuuden, ympäristön, synergiaetujen sekä kustannusten näkökulmasta. Vertailu on tehty asiantuntija-arviona vertaamalla sijaintivaihtoehtoja keskenään ja toisaalta arvioimalla eri kriteerien merkityksellisyyttä osana kokonaisuutta. Lisäksi vertailussa on otettu huomioon tammikuussa 2021 tehdyn asukaskyselyn tulokset. Kyselyn mukaan palveluita, joiden sijaintia uimahallin läheisyydessä (alle 1 km) asukkaat pitävät erittäin tärkeänä, ovat joukkoliikenteen pysäkki/yhteydet, peruskoulu, ulkoliikuntapaikat (kuten urheilukentät, kuntoradat ja ladut) sekä sisäliikuntapaikat (kuten palloilu- ja liikuntahallit ja jäähalli). Arvioinnissa näiden kriteerien "peruspisteet" on painotettu kertoimella 1,2. Sijaintivaihtoehtojen vertailussa eniten pisteitä sai sijaintivaihtoehto Matkakeskus.

Sijaintivaihtoehtojen kokonaispisteet on esitetty alla olevassa kuvassa

Pisteet kriteeriryhmittäin on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kriteeri

Keskustan urheilu-puisto

Marjo-niemi

Halkotori

Matka-keskus

Tervas-kangas A

Tervas-kangas B

Kuusan-kosken urheilu-puisto

SAAVUTET-TAVUUS

63,6 pistettä

74
pistettä

1.

64
pistettä

3.

71
pistettä

2.

58
pistettä

60
pistettä

51
pistettä

TOTEUTET-TAVUUS

27 pistettä

34
pistettä

26
pistettä

42
pistettä

1.

34
pistettä

42
pistettä

1.

38
pistettä

3.

YMPÄRISTÖ

24 pistettä

1.

22
pistettä

2.

21 pistettä

3.

21
pistettä

3.

18
pistettä

18
pistettä

19
pistettä

SYNERGIA-EDUT

32 pistettä

1.

24,4 pistettä

2.

22,4 pistettä

3.

22,4 pistettä

3.

6,4 pistettä

6,4 pistettä

18,8 pistettä

MAHDOLLISET LISÄKUSTAN-NUKSET

30 pistettä

3.

28
pistettä

30
pistettä

3.

38
pistettä

2.

29
pistettä

40
pistettä

1.

26
pistettä

 

Ennakkovaikutusten loppuraportin, sijaintivaihtoehtoihin 11.5.2021 tehdyn tutustumiskäynnin ja ohjausryhmässä käydyn keskustelun pohjalta ohjausryhmä esittää, että uuden uimahallin sijainniksi valitaan Matkakeskuksen alue.

Lisätietoja: liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi ja liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

 Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää ehdottaa Kouvolan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle virkistysuimalan sijainniksi Kouvolan matkakeskusta.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Leo Lindström teki liitteenä olevan esityksen.

Esitystä ei kannatettu.

Keskustelun aikana jäsen Matti Norppa teki esityksen, että virkistysuimalan sijainniksi ehdotetaan vaihtoehtoa Tervaskangas B. Jäsenet Tomi Pahkala ja Petri Kuutti kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka kannattavat liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Matti Norpan muutosesitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi äänestysesityksen ja -tavan yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 6 JAA-ääntä (Hartikainen, Koskinen, Porvari, Rouvari, Sahamies, Silén), 6 EI-ääntä (Kuutti, Lonka, Melkko, Norppa, Pahkala, Sierman-Henttonen) ja 1 TYHJÄ-ääni (Lindström).

Puheenjohtaja totesi Matti Norpan muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti ehdottaa Kouvolan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle virkistysuimalan sijainniksi Kouvolan matkakeskusta.

Jäsen Leo Lindström jätti eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

Liikuntapaikkapäällikkö Kirke Roos poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.36.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa