Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 212

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vuoden 2022 talousarviokehys ja laadintaohjeet

5435/02.02.00/2021

 

Kh 07.06.2021 § 212

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Vuoden 2021 keväällä useat ennustelaitokset arvioivat Suomen talouskehityksen olevan positiivista kuluvan vuoden osalta. Koronapandemian odotetaan rokotusten myötä hellittävän ja talouden normalisoitumisen alkavan vuoden 2021 loppupuolella. Vuonna 2020 kuntatalous vahvistui valtion koronatukipaketin sekä kuntien omien säästötoimenpiteiden vuoksi. Kevään 2021 kehysriihi oli positiivinen kuntien kannalta, eikä aiemmin ennakoidut valtionosuusleikkaukset toteutuneet. Vuonna 2022 kuntataloutta sen sijaan kiristää yhteisöverojen määräaikaisen kuntaryhmän jako-osuuden korotuksen poistuminen.

Myös Kouvolan osalta talous toteutui positiivisesti vuonna 2020 edellä mainittujen seikkojen vuoksi. Kouvola on toteuttanut määrätietoisesti talouden tasapainottamista, mutta siitä huolimatta taloudellinen tilanne on edelleen erittäin vaikea. Vuodelle 2021 laadittu kehys on vain hieman positiivinen eli 0,8 milj. euroa. Vuodesta 2022 lähtien tilanne näyttää erittäin paljon heikommalla. Vuoden 2020 kertynyt ylijäämä, 18 milj. euroa, ei luo riittävää taloudellista puskuria. Myös muilta kaupungeilta saatujen tietojen mukaan talousarviovalmistelu on erittäin haastavaa ja vaatii tiukkaa menokuria sekä erilaisia tasapainottamistoimenpiteitä.

Verotulojen ei arvioida juurikaan kasvavan vuonna 2022 yhteisöverojen jako-osuuden pienentymisen. Valtionosuudet kasvavat peruspalveluiden valtionosuuden osalta. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia muuttaa ammatillisen koulutuksen yhtiöittäminen, jolloin ko. valtionosuudet saa koulutuksen järjestäjä eli yhtiö vuodesta 2022 lähtien.  Valtionosuuksien ja verotulojen osalta arviot tulevat tarkentumaan syksyn aikana. Valmistuva verotus vuodelta 2020 tulee vaikuttamaan valtionosuuksiin sekä verotuloihin.

Vuoden 2022 kehyksessä on huomioitu mm. seuraavia kustannuksia lisääviä tai vähentäviä tekijöitä:

Valtion toimenpiteet/yleiset muutokset

  • lainsäädännölliset muutokset kuten oppivelvollisuuden laajentuminen, varhaiskasvatuslain ja asiakasmaksulain muutos, lisäys 1,8 milj. euroa
  • henkilöstökulujen kasvu 2 % yleissopimuskorotukset, lisäys 2,6 milj. euroa

Kymsote

  • Kymsoten palvelusopimuksen 5 % korotus sisältäen alijäämän kattamisen vuodelta 2020, vähentävänä tekijänä huomioitu ko. kustannuksiin 2020 tehty varaus, kokonaislisäys 2021 talousarvioon nähden on 6,5 milj. euroa
  • vuokratuottojen muutokset Kymsoten osalta, vähennys 2,1 milj. euroa

Omat toimenpiteet

  • aiempien päätösten vaikutukset, esimerkiksi palveluverkkojen osalta, vähennys 1,9 milj. euroa
  • maksuttoman joukkoliikenteen laajentuminen II asteen opiskelijoille, lisäys 0,3 milj. euroa
  • toimialojen muut palvelutarpeiden muutokset, lisäys 1,7 milj. euroa (mm. korkeakouluyhteistyö, yhteisötilat, puheenjohtajien palkkiot, opetusmateriaalien päivittäminen, toimintojen kehittäminen)
  • toimialojen tasapainottaminen, vähennys 1 milj. euroa
  • KSAO:n yhtiöittäminen (vaikutus toimintakate sekä valtionosuudet)

Tuloslaskelmassa on huomioitu edellä mainitut muutokset. Suunnitelmavuosien osalta kehys päivitetään elo-syyskuussa, kun sote-uudistuksen etenemisen aikataulu on selvillä ja verotulo- sekä valtionosuusarviot ovat tarkentuneet.

Taulukko 1: Tuloslaskelmaosan kehys 2022

Kouvolan kaupunki 
Tuloslaskelma 1000 e 

TP 2020 

MTA 2021 

TPE 2021 

TA 2022 

Toimintakate 

-519 872 

-525 958 

-532 962 

-516 048 

Verotulot 

354 743 

357 000 

359 000 

361 500 

Valtionosuudet 

213 734 

190 860 

193 100 

172 000 

Rahoitustuotot ja -kulut 

9 945 

8 811 

9 013 

8 800 

Vuosikate 

58 550 

30 713 

28 151 

26 252 

Poistot  

-27 503 

-24 000 

-25 000 

-25 500 

Tilikauden tulos 

31 047 

6 713 

3 151 

752 

Tilinpäätöserät 

102 

0 

102 

0 

Tilikauden yli-/alijäämä 

31 149 

6 713 

3 253 

752 

Kertynyt yli-/alijäämä 

17 956 

24 669 

21 209 

21 961 

Kunnan tuloveroprosentti 

21,25 

21,25 

21,25 

21,25 

Toimintakatteen muutos % 

-0,6 

1,2 

2,5 

-3,2 

Vuosikate, % poistoista 

212,9 

128,0 

112,6 

102,9 

 

Toimielinkohtaisessa kehyksessä vuodelle 2022 on huomioitu edellä mainitut lisäykset/vähennykset. Muutetun talousarvion osalta on esitetty vertailulaskelma myös huomioiden ammatillisen koulutuksen poistuminen toimintakatteesta. Suunnitelmavuosien osalta kehys päivitetään elo-syyskuussa, kun sote-uudistuksen etenemisen aikataulu on selvillä ja verotulo- sekä valtionosuusarviot ovat tarkentuneet.

Taulukko 2: Toimialakohtainen kehys 2022

Toimintakate 

MTA 2021 

MTA 2021 
(pl. KSAO) 

TA 2022 

Kaupunginvaltuusto  

-339 200 953 

-339 200 953 

-345 680 953 

Tarkastuslautakunta  

-175 929 

-175 929 

-176 000 

Kaupunginhallitus  

-3 863 655 

-3 863 655 

-6 899 450 

Kasvatus ja opetuslautakunta  

-146?841 748 

-125 564 816 

-127 398 215 

Liikunta ja kulttuurilautakunta 

-23 022 883 

-23 022 883 

-23 191 581 

Tekninen lautakunta  

-12 852 333 

-12 852 333 

-12 701 977 

Kymen jätelautakunta  

0 

0 

0 

Yhteensä 

-525 957 501 

-504 680 569 

-516 048 176 

 

Laskennallisessa suunnitelmavuosien tuloslaskelmassa ei ole huomioitu sote-uudistusta, vaan on noudatettu voimassa olevia lakeja. Tuloslaskelma osoittaa suunnitelmavuosien osalta tulorahoituksen olevan riittämätön. Toimintakatteen kasvuun on huomioitu sote-kustannuksien vuosittain kasvu 2 prosentin mukaisesti. Oman toiminnan osalta kasvua on laskettu henkilöstökuluihin 2 % vuosittain. Suunnitelmavuosien osalta kehys vahvistetaan elo-syyskuussa 2021.

Taulukko 3: Tuloslaskelmaosa 2023-2025, laskennallinen

Kouvolan kaupunki 
Tuloslaskelma 1000 e 

TS  2023 

TS 2024 

TS 2025 

Toimintakate 

-540 656 

-550 658 

-560 399 

Verotulot 

366 000 

372 000 

380 000 

Valtionosuudet 

178 500 

185 640 

187 682 

Rahoitustuotot ja -kulut 

5 800 

5 600 

5 600 

Vuosikate 

9 644 

12 582 

12 883 

Poistot  

-26 000 

-26 500 

-27 000 

Tilikauden yli-/alijäämä 

-16 356 

-13 918 

-14 117 

Kertynyt yli-/alijäämä 

5 605 

-8 313 

-22 430 

Kunnan tuloveroprosentti 

21,25 

21,25 

21,25 

Toimintakatteen muutos % 

4,8 

1,8 

1,8 

Vuosikate, % poistoista 

37,1 

47,5 

47,7 

 

Sisäisten vuokrien osalta tilapalvelut tekee päivityksen elo-syyskuussa. Tästä johtuvat muutokset esitetään hyväksyttäväksi toimielinten toimintakatteisiin teknisenä päivityksenä, koska muutokset ovat kustannusneutraalit kaupunkitasolla.

Oheismateriaalina on talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja laskentapäällikkö Katri Kemppi, puh. 020 615 7801, katri.kemppi(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tuloslaskelmaosan sekä toimielinkohtaisen toimintakatekehyksen vuodelle 2022. Sisäisen vuokrien päivityksestä johtuvat muutokset tehdään teknisinä muutoksina toimielinten kehyksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.05.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon pitämistä varten klo 15.05 - 15.20.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa