Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 211

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021

4661/02.02.02/2021

 

Kh 07.06.2021 § 211

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Vuoden 2021 keväällä useat ennustelaitokset arvioivat Suomen talouskehityksen olevan positiivista vuoden 2021 osalta. Koronapandemian odotetaan rokotusten myötä hellittävän ja talouden normalisoitumisen alkavan vuoden 2021 loppupuolella. Vuoden 2020 erittäin poikkeuksellisuus näkyi merkittävästi kuntatalouden vahvistumisessa. Eniten tähän vaikuttivat valtion koronatuet kunnille sekä kuntien maltillinen menokehitys.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseeseen muodostui 18 milj. euroa kertynyttä ylijäämää. Positiiviseen tilanteeseen vaikuttavat ennen kaikkea valtiolta saadut koronatuet, mutta myös kaupungin omilla säästötoimilla oli merkitystä. Valtion tukitoimenpiteet kunnille helpottavat taloutta vuosien 2020 ja 2021 osalta, mutta ei vahvista sitä pitemmällä aikavälillä.

Kouvolan kaupungin vuoden 2021 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä jäävän alle talousarvion, mutta pysyvän positiivisena. Koronatilanne sekä siitä toipuminen, valmistuva verotus vuodelta 2020 ja verotuloennusteet syksyllä sekä Kymsoten kustannusten kehitys määrittävät talouden suuntaviivat loppuvuoden osalta.

Tuloslaskelma

Toimintatuottoja on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 15,6 milj. euroa (28,8 %). Toimintakulujen toteutuma on 188,2 milj. euroa (32,3 %). Henkilöstökulujen toteutuma huhtikuun lopussa oli 49,0 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 4,1 %. Palvelujen ostot olivat 127,1 milj. euroa (32,6 %), josta ostot Kymsotelta olivat 107,9 milj. euroa. Kymsote arvioi Kouvolan palvelusopimuksen ylittyvän 6 milj. eurolla v. 2021.

Toimintakatteeksi muodostui -172,5 milj. euroa (32,8 %), muutos edelliseen vuoteen oli 4,1 %. Talousarvioon sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat tämän arvion mukaan lukuun ottamatta liikunta- ja kulttuuripalveluiden taksojen korotuksia. Koronatilanteeseen liittyvät sulkutoimet aiheuttavat toimintatuottojen alhaisemman toteutuman liikunta ja kulttuuripalveluissa, kansalaisopistossa, joukkoliikenteessä sekä pysäköinninvalvonnassa.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä huhtikuun lopussa oli 196,2 milj. euroa, edellisen vuoden vastaava kertymä oli 180,6 milj. euroa. Vuosien väliseen vertailuun vaikuttaa valtion koronatukipakettien kohdistuminen eri ajankohtiin. Verotulokertymä on 131,9 milj. euroa eli 13,1 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastavana ajankohtana. Kunnallisveroja kertyi 113,5 milj. euroa eli 5,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöverojen kertymä huhtikuun lopussa oli 15,4 milj. euroa. Kiinteistöverokertymä on edellisvuotta suurempi joustavaan valmistumiseen siirtymisen vuoksi, tämä siirsi osan vuoden 2020 tuotoista vuoden 2021 puolelle. Yhteisöverot ovat kertyneet erittäin positiivisesti vuoden 2021 aika. Kunnallisverojen osalta tulee ottaa huomioon, että vuoden 2020 valmistuvan verotuksen myötä tulee erittäin todennäköisesti ennakonpalautuksia edellisvuotta enemmän. Tämä pienentää vuoden 2021 kertymää.

Valtionosuuksien kertymä on 64,2 milj. euroa. Vuoden 2020 valtionosuuksien tukipaketista veronmaksulykkäysten kompensaatio (1,8 miljoonaa euroa) pienentää vuoden 2021 valtionosuuksia.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoja on helmikuun loppuun mennessä toteutunut 1,1 milj. euroa ja rahoituskulujen toteuma on 0,6 milj. euroa.

Vuosikate ja tulos

Vuosikatteeksi muodostui 24,2 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 7,9 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisien jälkeen tilikauden tulos huhtikuun lopussa on 16,3 milj. euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan 3,3 milj. euroa positiivinen. Muutettua talousarviota 4,1 milj. euroa heikompi tulosarvio johtuu pääosin toimintatuottojen arvioidusta alentumisesta koronatilanteen takia sekä Kymsoten palvelusopimuksen arvioidusta 6 milj. euron ylityksestä.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Investointimenoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 7,8 milj. euroa ja investointituloja 0,9 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on nostettu 10 milj. euroa ja lyhennetty 8,7 milj. euroa. Laskennallinen lainanhoitokate on huhtikuun lopun tilanteessa positiivinen 0,7 eli tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa henkilöstöä yhteensä 3 385, joista vakinaisia oli 2 562, määräaikaisia 671 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 152. Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli yhteensä 2 975,36. Henkilöstömäärä on kasvanut edellisvuodesta 232:lla ja henkilötyövuodet yhteensä 83,94:llä. Kaupungin henkilöstömäärää on kasvattanut Carea-koulun siirto Kymsotelta 1.8.2020 alkaen sekä Live&VisitKouvola -toiminnon siirto Kinnolta 1.1.2021 alkaen. Lisäksi huhtikuun lopulla koronatuella palkattuja määräaikaisia oli yhteensä 81. Myös palkkatuella työllistettyjä oli 46 viime vuotta enemmän.

Huhtikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt vanhuuseläkkeelle yhteensä 21 henkilöä. Eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä seitsemän eli 33 prosenttia. Myös muuta henkilöstön vaihtuvuutta on hyödynnetty, sillä muusta syystä vapautuneesta 25 virasta ja tehtävästä on jätetty täyttämättä kolme eli 12 prosenttia.

Henkilöstömenojen toteuma on huhtikuun lopussa 49,0 milj. euroa (31,6 %). Henkilöstömenot ovat kasvaneet viime vuodesta 1,9 milj. eurolla (4,1 %). Vuonna 2020 kunta-alalla toteutettiin yleiskorotukset 1.8.2020 alkaen, jolloin henkilöstön palkkoja korotettiin keskimäärin 0,87-1,24 prosenttia sopimusalasta riippuen. Vuonna 2021 sopimuskorotukset toteutettiin 1.4.2021 alken, ja niiden kustannusvaikutus oli 1,8 prosenttia.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 6,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on pienentynyt edellisvuodesta 0,1 kalenteripäivällä. Erityisen huomattavaa on ollut kuntoutustukien eli ns. määräaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen. Niitä on ollut alkuvuodesta 0,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, kun vuotta aiemmin tunnusluku oli 0,5 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.

Yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1-4/2021 sekä kaupungin osavuosikatsaus 1-4/2021 ja esittelymateriaali ovat liitteenä.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas selostaa asiaa kokouksessa.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2021 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1 - 4/2021 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2021 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.04.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa