Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 191

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Haanojanpuisto 2, asemakaava ja -muutos, kaava nro 08/007

1928/10.02.04/2020

 

Tela 23.03.2021 § 68

 

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, puh. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Suunnittelualue sijaitsee keskustaajaman eteläpuolella rajautuen pohjoisessa Runkotien varren asuinalueeseen, idässä Penttilänpellon asuinalueeseen, etelässä Tasankotiehen ja lännessä Haanojan urheilukeskukseen ja Eskolanmäen kouluun. Kaava-alueen laajuus on noin 10,9 ha.

Haanojanpuiston asemakaavassa on tavoitteena kaavoittaa alueelle sen länsipuolelta johtavalle Myllypuronkujalle asianmukainen kääntöpaikka. Kaavassa tutkitaan myös asuinrakentamiselle soveltuvien korttelialueiden sijoittamista Myllypuronkujan kääntöpaikan ja Tasankotien läheisyydessä olevan Karjettapihan yhteyteen. Muu osa alueesta kaavoitetaan Haanojan urheilualueen palveluja tukevaksi urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi. Asemakaavassa huomioidaan asianmukaisilla merkinnöillä myös alueella sijaitsevat yhdyskuntatekniset johdot, putket ja laitteet sekä osoitetaan erityisalueita hulevesien hallintaan ja alueen maisemointiin.

Asianosaisten kuuleminen

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisilla ilmoitustaululla internet-sivulla 20.1.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisen ajan. Kaavasta annettiin seitsemän lausuntoa ja yksi palaute, joiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 12-16.

Uusi asemakaava

Asemakaava alueen muodostaa laajentuva Haanojanpuiston virkistysalue, joka on jaettu asemakaavassa sen pohjoisosalta olemassa olevaan Haanojanpuistoon liittyväksi puistoalueeksi (VP) ja etelässä Haanojan urheilukeskuksen alueeseen rajautuvaksi urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Virkistysalueille on merkitty niiden läpi kulkevan sähkön voimajohtolinjan suoja-alue (va-1) sekä ohjeelliset aluerajaukset hulevesialtaille (hule), maisemarakenteille (mai) sekä alueen läpi kulkeville ulkoilupoluille. Kaava-alueelle ulottuvan Myllypuronkujan itäpäähän on muodostettu kääntöpaikka ja sen yhteyteen on muodostettu kaksi uutta asuinpientalojen korttelialuetta. Kaava-alueen eteläosassa sijaitseva toteutumaton leikkikenttäalue on muutettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi, joka liittyy osaksi Kuusihaankadun rakennettua kaupunkiympäristöä ja sen yhdyskuntateknisiä järjestelmiä.

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA):

Kaavahankkeen ennakkovaikutusten arviointi sisältyy kaavaselostukseen ja se on kuvattu kaavaselostuksen sivuilla 19-20.

Asemakaava on oheismateriaalina.

Kaavahankkeeseen liittyvä muu aineisto, kuten asemakaavaselostus on nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, joka koskee Kouvolan kylän tilaa 3:173 ja tilan 36:2 osaa sekä asemakaavan muutosehdotuksen, joka koskee kaupunginosan 8, Kankaro, leikkikenttä- ja katualuetta.

Lautakunta asettaa kaavan 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Mikäli kaavasta ei jätetä muistutuksia eikä siihen tehdä merkittäviä muutoksia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

Kh 17.05.2021 § 191

   

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisestä nähtävillä olosta oli kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla internetissä ja Kouvolan Sanomissa 31.3.2021. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.3.-4.5.2021 välisen ajan ja tieto siitä lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille, alueen toimijoille sekä niille henkilöille, jotka olivat aiemmin jättäneet palautetta asemakaavasta.

Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettiin viisi lausuntoa, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet muutoksia nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen. Lausunnot ja niiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 16-18.

Kaavakartta on liitteenä.

Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Haanojanpuisto 2 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, kaava nro 08/007.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa