Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 187

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ammatillisen koulutuksen yhtiöittämisselvitys

4550/00.01.00.03/2021

 

Kaopla 24.03.2021 § 27

 

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli 30.9.2020 §65 Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) yhtiöittämisselvityksen loppuraportin ja esitti, että KSAO yhtiöitetään työryhmän esityksen mukaisesti. Syksyn 2020 aikana käytiin jatkoneuvotteluja Aikuiskoulutus Taitajan ja Parik-säätiön kanssa edellytyksistä perustaa yhteinen ammatillisen koulutuksen yhtiö Kouvolan seudulle. Neuvottelujen tuloksena päätettiin teettää yhteinen yhtiöittämisselvitys.

Selvityksen tekijäksi valittiin avoimen hankintakilpailutuksen kautta Pri-cewaterhouseCoopers Oy (PwC Oy). Yhtiöittämisselvitystä ohjasi kau-pungin, KSAO:n, Aikuiskoulutus Taitajan, Parik-säätiön ja KRAO Oy:n johdon edustajista muodostunut työryhmä. Henkilöstön edustajia tiedotettiin selvitystyöstä yt-ryhmän kokouksissa ja yhteisessä infotilaisuudessa.

Keskeisenä tavoitteena uudelle koulutusyhtiölle on vastata mahdollisim-man hyvin Kouvolan seudun elinkeinoelämän koulutustarpeisiin. Se vahvistaisi osaltaan Kouvolan elinvoimaa ja vetovoimaa sekä varmistaisi laadukkaan ammattityövoiman saatavuuden ja riittävyyden, parantaen samalla alueen kilpailukykyä. Tavoitteena on myös ammatillisen koulutuksen tehokkuuden ja taloudellisuuden varmistaminen.

Yhtiöittämisellä saavutettavia hyötyjä ovat mm.

-        Jatkuvaan oppimiseen ja työelämään kohdistuvat koulutus- ja muut palvelut tulevat joustavammiksi - kilpailu oppilaitosten välillä poistuu.

-        Maksullinen palvelutoiminta, työvoimakoulutus, yrityskoulutukset ja vientikoulutus edellyttävät kuntalain mukaan yhtiöittämistä

-        Kansainvälinen yhteistyö, laatutyö, TKI-toiminta ja hankkeistami-nen tehostuvat.

-        Päätöksenteko nopeutuu ja tapahtuu ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.

-        resurssien joustava suuntaaminen koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen mm. tilat ja henkilöstö

Tämä selvitys yhdessä aiemmin vuonna 2020 tehdyn selvityksen kanssa antaa riittävät tiedot yhtiöittämiseen liittyvälle päätöksenteolle sekä antaa suuntaviivat valitun yhtiöittämisvaihtoehdon ja yhtiön perustamisen käytännön toteuttamiselle.

PwC:n laatima yhtiöittämisselvitys on liitteenä. 

Yhtiöittämisprosessin aikataulu on kireä, kun uuden yhtiön toiminnan aloittamisen tavoiteaika on vuoden 2022 alusta.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin osalta kaupunginhallituksen esityksestä yhtiöittämisestä (liiketoimintasiirto, liiketoimintakauppa, muu ap-porttisijoitus tai näiden yhdistelmä), yhtiön perustamisesta, osakkeiden merkinnästä ja mahdollisesta apportista sekä konserniohjauksen periaatteista ja yhtiön tavoitteiden asettamisesta.

PwC:n yhtiöittämisselvitystä esitellään tarkemmin kokouksessa. 

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130, timo.olli(at)ksao.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi.

Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Kouvolan kaupungin, Aikuiskoulutus Taitajan ja Parik-säätiön yhteisesti omistaman ammatillisen koulutuksen yleishyödyllisen yhtiön perustamista niin, että

-        kaupungin omistusosuus on yli 50 %

-        kenelläkään osakkuusyhteisöllä ei ole enemmistöä/määräysvaltaa yhtiön hallituksessa.

-        yhtiön hallitukseen voidaan valita asiantuntijajäseniä

-        yhtiö ei jaa osinkoja, vaan mahdollinen voitto käytetään toiminnan kehittämiseen

-        yhtiö vuokraa tarvittavat kiinteistöt osakkuusyhteisöiltä pitkillä vuokrasopimuksilla

Lisäksi lautakunta esittää, että perustettavan yhtiön elinkeinotoiminta keskitetään perustettavan yhtiön tytäryhtiöön. Tytäryhtiöjärjestelyt tarkentuvat yhtiöittämisen jatkoselvitysten aikana, jolloin myös Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n asemaa tarkastellaan. 

Kouvolan seudun työpajatoiminnan kokonaisjärjestelyistä tehdään yhteinen selvitys tavoitteena työpajatoiminnan keskittäminen yhdelle toimijalle. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Varajäsen Tomi Vanhalakka poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Kaupunginhallituksen varaedustaja Birgit Koskela sekä asiantuntijat controller Jonna Paju, Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistuvat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.02.

____________

Kh 26.04.2021 § 160

 

Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi

Kouvolan seudun ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteisen yhtiön perustamisesta on keskusteltu heti uuden Kouvolan kaupungin perustamisesta 2009 lähtien. Kouvolan aikuiskoulutussäätiön kanssa on pidetty vuosien varrella useita fuusioneuvotteluja. Vuoden 2018 alusta alkaen Suomessa toteutettu ammatillisen koulutuksen reformi  on edellyttänyt oppilaitosten ja yritysten välistä tiivistä yhteistyötä.

Kouvolan seudun ammattiopiston yhtiöittämisselvityksen loppuraportin julkaisemisen jälkeen syksyn 2020 aikana käytiin jatkoneuvotteluja Aikuiskoulutus Taitajan ja Parik-säätiön kanssa edellytyksistä perustaa yhteinen ammatillisen koulutuksen yhtiö Kouvolan seudulle. Yhteisen yhtiöittämisselvityksen loppuraportin perusteella todettiin, että Kouvolan seudun ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyvän TKI-toiminnan keskittäminen uudelle yhtiölle on perusteltua.

Keskeisenä tavoitteena uudelle koulutusyhtiölle on vastata mahdollisimman hyvin Kouvolan seudun elinkeinoelämän koulutustarpeisiin. Se vahvistaisi osaltaan Kouvolan elinvoimaa ja vetovoimaa sekä varmistaisi laadukkaan ammattityövoiman saatavuuden ja riittävyyden, parantaen samalla alueen kilpailukykyä.

Tavoitteena on myös ammatillisen koulutuksen tehokkuuden ja taloudellisuuden varmistaminen hyödyntämällä olemassa olevat tilat ja henkilöstö. Yhtiöittämisen kautta vastataan myös ulkopäin tulevaan kilpailuun työvoimakoulutuksessa. Päätöksenteko nopeutuu ja tapahtuu ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö ovat neuvotelleet uuden yhteisen osakeyhtiön perustamisesta. Parik-säätiön liiketoimintaa ja käyttöomaisuutta ei olla siirtämässä yhtiöön, joten se ei ole tulossa osakkaaksi vaan yhtiön kumppaniksi. Yhtiön omistus jakaantuu 60 % Kouvolan kaupunki ja 40 % Kouvolan aikuiskoulutussäätiö. Yhtiön toimialana on yleishyödyllisenä yhteisönä tarjota ja järjestää toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta sekä muuta koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa pääosin omana toimintanaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, eikä yhtiö jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön toiminta on yleishyödyllistä verovapaata tutkintoon tai osatutkintoon johtavaa koulutusta, opiskelijoiden tuottamaa palvelua ja hanketoimintaa. Yhtiö noudattaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen antamia strategisia linjauksia ja määräyksiä sekä ohjeita.

Perustettavalla yleishyödyllisellä yhtiöllä on 100 % omistettu tytäryhtiö, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa eli markkinaehtoista toimintaa. Yhtiö tuottaa maksullista koulutuspalvelua, kuten täydennys- ja lisäkoulutusta.

Kouvolan aikuiskoulutussäätiön hallitus tulee käsittelemään säätiön sääntöjen muutosta koskien yleishyödyllisen yhtiön perustamista. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö tulevat laatimaan esisopimuksen koskien ammatillisen koulutuksen siirtämistä yhteiseen yhtiöön ja tämän yhtiön hallintaa. Lisäksi laaditaan osakassopimus, jossa sovitaan tarkemmin perustettavan yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta.

Hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle uuden yhtiön ammatillisen koulutuksen järjestämisluvasta 1.1.2022 alkaen tullaan viemään kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettäväksi. Haettava järjestämislupa esitetään haettavaksi siten, että luvan sisältö on Kouvolan kaupungin ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön nykyisten ammatillisten koulutuksen järjestämislupien mukainen. Järjestämislupa hakemus tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, jotta päätös voidaan tehdä 1.1.2022 lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadun tiedon mukaan uusi yhtiö on oltava olemassa ja rekisteröitynyt (eli Y-tunnus), kun lupaa haetaan.  

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa, jolloin osakkeista ei makseta mitään.

Kouvolan kaupungin ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön yhteisen osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröinti kaupparekisteriin esitetään aloitettavan mahdollisemman pian, jotta yhtiö täyttää opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa hakemuksen vaatimukset ennen kesäkuun 2021 loppua.

Perustettavan yhtiön osakkeilla ei ole merkintähintaa ja osakepääoma on nolla euroa. Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) ja Aikuiskoulutus Taitajan käyttöomaisuus, joka muodostuu erilaisista teknisistä laitteista, ohjelmistoista ja kulkuvälineistä, siirretään uudelle yhtiölle apporttiluovutuksella, kun se aloittaa toimintansa 1.1.2022. Apporttisijoituksen vastikkeena Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö saavat osakeyhtiön osakkeita. Apporttiomaisuuden arvolla katetaan yhtiön osakepääoman / sijoitetun vapaan oman pääoman korotus.

Tarkoituksenmukaista on, että perustamisvaiheessa yhtiön hallitus muodostetaan Kouvolan kaupungin viranhaltijoista ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön edustajista. Perustamisvaiheen jälkeinen yhtiön hallitus määritellään osakassopimuksessa, jolloin kenelläkään osakkuusyhteisöllä ei ole enemmistöä/määräysvaltaa yhtiön hallituksessa ja yhtiön hallitukseen voidaan valita asiantuntijajäseniä. Hallintosäännön mukaan hallituksen jäsenistä päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina.

Oheismateriaalina on evaus Kouvolan Seudun ammatillisen koulutuksen yhtiöittäminen ja perustettavan yhtiön yhtiöjärjestysluonnos.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130, timo.olli(at)ksao.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää Kouvolan kaupungin ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön yhteisesti omistaman ammatillisen koulutuksen yleishyödyllisen yhtiön perustamisesta seuraavasti:

-        yhtiön osakkeilla ei ole merkintähintaa ja osakepääoma on nolla euroa

-        kaupungin omistusosuus on 60 % ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön omistusosuus on 40 %

-        yhtiö ei jaa osinkoja, vaan mahdollinen voitto käytetään toiminnan kehittämiseen

-        Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö laativat esisopimuksen koskien ammatillisen koulutuksen siirtämistä yhteiseen yhtiöön ja tämän yhtiön hallintaa. Lisäksi laaditaan osakassopimus, jossa sovitaan tarkemmin perustettavan yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta. Esisopimus ja osakassopimus tuodaan myöhemmin päätettäväksi

-        apulaiskaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat ja tekemään mahdolliset muutokset yhtiöjärjestykseen.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 27.4.2021 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 27.4.2021 lukien.

Jäsen Jenni Aikio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.30.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana tauon pitämistä varten klo 15.03 - 15.18.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sekä kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.30.

___________

Kh 17.05.2021 § 187

   

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiö ovat laatineet esisopimuksen koskien ammatillisen koulutuksen siirtämistä yhteiseen yhtiöön ja tämän yhtiön hallintaa. Lisäksi on laadittu osakassopimus, jossa sovitaan tarkemmin perustettavan yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta.

Oheismateriaalina on esisopimus Kouvolan kaupungin ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön välillä, perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys, osakassopimus, vuokrien määräytymisperusteet ja luonnos säätiön uusista säännöistä.

Lisätietoja: kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esisopimuksen Kouvolan kaupungin ja Kouvolan aikuiskoulutussäätiön välillä sekä osakassopimuksen Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr:n välillä Kouvolan Ammattiopisto Oy:tä koskien. Apulaiskaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia edellä mainittuihin sopimuksiin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Jukka Nyberg liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13:10.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva ja kaupunginlakimies Päivi Sandås poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13.40.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa