Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 202

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen selvityksen tekemiseksi, miten Korona on vaikuttanut päätöksentekoon tai asioiden käsittelyyn

3291/00.05.00/2020

 

Kv 07.12.2020 § 104

  

Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli valtuutettu Niina Ristolaisen jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Tiedonanto pyyntö/selvitys siitä, miten Korona on vaikuttanut päätöksentekoon tai asioiden käsittelyyn. Esimerkkinä 23.3 tekemäni aloite Vuohijörven uimarannan ja muiden alueiden liikuntatoimipaikkojen osalta sekä toimittamani adressi. Aloite käsiteltiin 19.11 lautakunnassa ja nyt vastaus siihen valtuustolle tuli nyt 7.12.

Valtuustojen siirtäminen vaikutti siis myös viranomaisvalmisteluun ja siten lopputulokseen. Miten tätä asiaa voitaisi tässä asiassa ensi kaudella huomioida ja mitä vaikutuksia adressilla oli päätöksentekoon? Onko muita vaikutuksia Koronasta tullut ja miten näihin voitaisi varautua ja esimerkiksi aloitteiden vähäisen vaikutusten osuutta päätöksentekoon vaikuttaa?"

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

_____________

 

Kh 17.05.2021 § 202

     

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Valtuutettu Niina Ristolaisen tekemässä valtuustoaloitteessa on esitetty tietopyyntö tai selvityspyyntö sen osalta, millainen vaikutus koronapandemialla on ollut päätöksentekoon sekä asioiden valmisteluun ja käsittelyyn. Toimialat ovat antaneet asian osalta seuraavat selvitykset:

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus sekä konsernipalvelut

Maailmanlaajuisen koronapandemian johdosta jouduttiin alkuvuonna 2020 tarkistamaan kaupunginvaltuuston kokousaikataulua, ja suunnitellun yhdeksän kokouksen sijaan valtuusto kokoontui kuusi kertaa. Alkuvuoden aikana valtuusto kokoontui kahdesti (10.2., 8.6.). Kokoukset peruttiin koronapandemian johdosta maalis-, huhti- ja toukokuulta, mutta loppuvuoden kokoukset on pidetty suunnitelman mukaisesti.

Koronapandemia on vaikuttanut keväällä 2020 osaan valtuustossa käsiteltäviä asioita hidastavasti. Peruuntuneisiin kokouksiin aikataulutetut asiat kuten mm. eräät asemakaava-asiat sekä talousarviomuutosasiat päästiin käsittelemään vasta kesäkuun kokouksessa. Koronapandemia on vaikuttanut myös valtuustoaloitteiden tekemiseen hidastavasti, sillä alkuvuoden aikana aloitteita on voinut jättää vain kahdessa kokouksessa. Hallintosäännön mukaan valtuustoaloite tulee tehdä kirjallisesti  ja aloite annetaan valtuuston kokouksessa kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen.  Aika ajoin valtuutetut toimittavat kirjaamoon aloitteita kokousten välillä. Tällöin aloite toimitetaan tiedoksi valtuuston puheenjohtajalle ja se ilmoitetaan valtuuston seuraavassa kokouksessa, minkä jälkeen aloite etenee hallintosäännön mukaisesti hallituksen kautta valmisteluun. 

Valtuuston kokoukset on järjestetty 8.6.2020 alkaen sähköisenä kokouksena, minkä jälkeen sekä toimielimen kokousaikataulu että asioiden käsittelyrytmi ovat normalisoituneet.

Kaupunginhallituksen kokousaikatauluun ei koronapandemialla ollut vaikutusta. Hallitus kokoontui viime vuonna 28 kertaa (vertailuna v. 2019 jolloin toimielin kokoontui myös 28 kertaa). Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.3.2020 (§ 100) toimivaltansa osittaisesta delegoinnista kaupunginjohtajalle sekä eräille konsernipalvelujen alaisille virkamiehille. Delegoinnit olivat voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon ajan.

Konsernipalveluiden alaisten viranhaltijoiden suorittamaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon koronapandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että kaupungin keskushallinnossa otettiin vuoden 2020 alusta käyttöön sähköinen tiedonhallinta. Sähköisen tiedonhallinnan myötä kaupungin asianhallinta (diaari), hallinnolliset päätösvalmisteluprosessit sekä kokousvalmistelu toimivat kaikki samassa tietojärjestelmässä, mikä on osaltaan tukenut henkilöstöä etätyöhön siirtymisessä.

Asuminen ja ympäristö

Lautakunnat tekivät keväällä 2020 päätökset toimivallan siirroista viranhaltijoille. Kokonaisuutena toimialalta jäi keväällä ja kesällä pitämättä joitakin suunniteltuja lautakuntien kokouksia koronapandemian takia. Delegointipäätösten ansiosta tällä ei kuitenkaan ollut mainittavaa vaikutusta toimialan toimintaan.

Tekninen lautakunta päätti 17.03.2020 (§ 68) täydentää voimassaolleita toimivallan siirtoja siirtämällä tekniselle johtajalle toimivaltaa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 25.03.2020 (§ 35) täydentää voimassaolleita toimivallan siirtoja hallintosäännön 23 §:n ja 27 §:n mukaisissa asioissa. Lisäksi lautakunta päätti siirtää vastuualueensa päätösvallan hallintosäännön 50 § 2 momentin mukaisissa asioissa toimialajohtajalle, joka päättää lomautuksen ajankohdasta mukaan lukien lomautussuunnitelmaan tarvittaessa tehtävistä muutoksista. Lisäksi toimialajohtajalle siirrettiin päätösvalta lomautusajankohdasta ja lomautusilmoituksen antamisesta niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta, joiden valinnasta tai ottamisesta hallintosäännön mukaan päättää lautakunta. 

Vastaavasti maaseutulautakunta päätti 25.3.2020 (§ 32) siirtää päätösvallan maaseutupalvelun päällikölle hallintosäännön 23 §:n, 28 §:n ja 67 §:n 3 momentin mukaisissa asioissa lukuun ottamatta asioita, joita lakien mukaan ei voida viranhaltijalle siirtää. Lisäksi toimialajohtajalle siirrettiin päätösvalta lomautusajankohdasta ja lomautusilmoituksen antamisesta niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta, joiden valinnasta tai ottamisesta hallintosäännön mukaan päättää lautakunta.

Päätökset olivat voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon ajan.

Kasvatus ja opetus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 18.03.2020 (§ 40) täydentää voimassaolleita toimivallan siirtoja siirtämällä vastuualueensa päätösvallan hallintosäännön 23 §:ssä mainituissa asioissa (lautakunnan yleiset tehtävät ja toimivalta), 24 §:ssä mainituissa laeissa sekä 67 §:n mukaisissa asioissa (lautakunnan päätösvalta maksuissa) kasvatus- ja opetusjohtajalle. Päätös oli voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon ajan.

Muilta osin koronapandemian leviämisen hidastamiseen tähdännyt etätyösuositus on jossain määrin vähentänyt kaupungin työntekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta, mikä on hidastanut joidenkin asioiden valmistelua. 

Liikunta ja kulttuuri

Varsinainen päätös liikuntaverkosta on tehty kaupungin valtuustossa 11.11.2019 (§ 120). Liikuntapaikkaverkkoon liittyviin aloitteisiin ja kuntalaispalautteisiin on vastattu useaan kertaan sekä suoritettu katselmuskäyntejä liikuntapaikoille. Kouvolan kaupunki on informoinut koronatilanteesta johtuen kunnossapitotuesta kyläyhdistyksien tai muiden yhdistyksien ylläpitämien liikuntapaikkojen hoitoon.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti 25.03.2020 (§ 24) täydentää voimassaolleita toimivallan siirtoja siirtämällä vastuualueensa päätösvallan hallintosäännön 23 §:ssä (lautakunnan yleiset tehtävät ja toimivalta), 25 §:ssä (liikunta- ja kulttuurilautakunnan tehtävät ja toimivalta) ja 67 § 3 momentin (lautakunnan päätösvalta maksuissa) mukaisissa asioissa liikunta- ja kulttuurijohtajalle. Lisäksi lautakunta päätti siirtää toimialajohtajalle toimivallan päättää lomautusajankohdasta ja lomautusilmoituksen antamisesta niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta, joiden valinnasta tai ottamisesta hallintosäännön mukaan päättää lautakunta. Päätös oli voimassa valmiuslain mukaisen poikkeusolon voimassaolon ajan.

Koronapandemian aiheuttama laaja toimintojen rajoittaminen keväällä 2020 vaikutti joidenkin sopimuskäsittelyiden viivästykseen normaalitilanteeseen nähden. Tähän vaikutti lautakunnan päätösvallan osittainen delegoiminen viranhaltijoille. Tämä prosessi vaati oman aikansa uudessa tilanteessa. Tästä ei kuitenkaan aiheutunut toiminnallista haittaa, koska asioihin on pystytty vastaamaan kohtuullisessa ajassa. Suuremman haasteen toiminnassa on muodostanut henkilöstön riittävyys mm. loma- ja lomautusajankohtana.

  Yhteenveto

Toimialojen antamien selvitysten perusteella voidaan todeta, että koronapandemian johdosta voimassa olleiden poikkeusolojen aikana on kaupungin toiminta- ja päätöksentekokykyä turvattu toimielinten toimivallan delegoinneilla viranhaltijoille. Vuoden 2020 alkupuolella on osa toimielimistä joutunut perumaan kokouksiaan, mutta toimielinten tekemät delegoinnit ovat turvanneet tarpeen mukaisen päätöksenteon. Syksyn 2020 aikana toimielimet ovat ottaneet käyttöön sähköiset kokoukset  ja tämän jälkeen ne ovat kokoontuneet kuta kuinkin normaalin aikataulunsa mukaisesti. Sähköisessä kokouksessa tehtävien valtuustoaloitteiden osalta on annettu oma ohjeistuksena syksyn 2020 aikana. Viranhaltijatyönä tehtävään asioiden käsittelyyn tai valmisteluun ei koronapandemialla ole toimialojen antamien selvitysten mukaan ollut merkittävää vaikutusta. Kaupungin hallinto- ja päätösprosessit ovat koronapandemian aikana kehittyneet muun muassa sähköistämisen myötä ja uusia toimintatapoja on luotu. Tämä on parantanut kaupungin hallinnon, toimialojen ja toimielinten valmiutta jatkaa toimintaansa niin normaaliolojen häiriötilanteessa kuin myös poikkeusoloissa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi, hallintopalvelupäällikkö Janne Tapola, puh. 020 615 6994, janne.tapola(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa