Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 196

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallituksen vuoden 2021 toiminta-avustusten myöntäminen

4399/02.05.01.02/2021

 

Kh 17.05.2021 § 196

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin avustukset järjestöille julistettiin haettavaksi toimialojen yhteisellä hakuilmoituksella 31.3.2021 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin alueella ilmestyvissä lehdissä ja kaupungin kotisivuilla.

Kouvolan kaupunginhallitus jakaa vuosittain järjestötoimintaan kohdennettuja harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia. Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja kaupunginhallituksen harkinnasta.

Kouvolan avustustoiminnan tavoitteena on edistää ja monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvia palveluja, mahdollistaa kaupungin ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen sekä hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen.

Avustusta saaneen yhteisön edellytetään julkaistavan joko toimintakertomuksessaan tai muulla avustuksen myöntäjän edellyttämällä tavalla, että yhteisö on saanut Kouvolan kaupungilta avustusta.

Avustuksia jaetaan aktiivisille kouvolalaisille yhdistyksille, joiden toiminnan avustaminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen vastuualueelle.

Hakuohjeen mukaan toiminta-avustusta ovat voineet hakea rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Kouvola. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että yhdistys on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenistä enemmistön tulee olla kouvolalaisia. Kaupunginhallitus painottaa avustuksia myöntäessään toiminnan laatua ja laajuutta. Näitä arvioidaan aktiivisen ja avoimen toiminnan pohjalta. Toiminnan tulee edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös toiminnan tarjoaminen heikossa asemassa oleville sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyn edistäminen. Lisäksi hakuohjeen mukaisesti avustusmäärärahaa jaettaessa kaupunginhallitus kiinnittää huomiota järjestön jäsenmäärään, toiminnan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, toiminnan laajuuteen, muualta saatuihin avustuksiin sekä järjestön taloudelliseen tilanteeseen. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestölle, joka saa toimintaansa hakemusvuonna toiminta-avustusta joltakin muulta kaupungin toimielimeltä. Avustusta ei myönnetä, mikäli yhdistyksellä on voimassa oleva ostopalvelusopimus kaupungin kanssa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvio sisältää toiminta-avustuksiin 22 500 euroa. Kohdeavustuksiin ei ole varattu määrärahaa.

Kaupunginhallituksen päätettäväksi on määräaikaan mennessä saapunut 37 hakemusta.

Hakijan Inkeroisten seudun Karjalaseura ry:n hakemuksen liitteet eivät ole täydelliset. Hakijaa on pyydetty täydentämään hakemusta ja toimittamaan puuttuvat liitteet määräaikaan 7.5.2021 mennessä. Koska hakemus ei ole täydellinen, se joudutaan hylkäämään.

Seuraavat hakijat eivät täytä hakukriteerejä:

-          Toivo ry on perustettu 12.2.2021. Kaupunginhallituksen toiminta-avustuksen jakoperusteiden mukaan avustuksen myöntämisen edellytys on, että yhdistys on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

-          Kymenlaakson Partiopiiri ry:n jäsenistä enemmistö on muualta kuin Kouvolasta. Kaupunginhallituksen toiminta-avustuksen jakoperusteiden mukaan yhdistyksen jäsenten enemmistön tulee olla kouvolalaisia.

Ehdotus avustusten jaosta perustuu hakuohjeistuksessa esitettyihin kriteereihin. Huomiota on kiinnitetty: toiminnan tarkoitukseen, laatuun ja laajuuteen sekä jäsenmäärään ja muualta saatuihin avustuksiin ja niiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu se, missä määrin toimintaa tarjotaan heikossa asemassa oleville ja missä määrin toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Avustusta hakevan yhdistyksen taloudellinen tilanne (yhdistyksen varat) on myös otettu huomioon.

Jakoehdotus on liitteenä.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan avustusten jakoehdotuksen ja
  2. hylätä Inkeroisten seudun Karjalaseura ry:n hakemuksen puutteellisena.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Jari Käki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa