Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Asemakaavan muutos 05/004 Kumputie

1541/10.02.04/2020

 

Tela 09.02.2021 § 28

 

  

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Käpylän kaupunginosassa Pikku-Palomäen länsilaidalla. Kaava-alueeseen kuulu julkista puistoa, Kumputien katualuetta sekä kadun molemmilla puolilla olevia rakennettuja korttelialueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 6,5 ha.

Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa oleviin kaavoituksen työohjelmakohteisiin. Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta vuonna 2020. Asemakaavan muutokseen liittyy kaavoituksen käynnistämissopimus sekä maankäyttösopimus.

Tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta, nykyajan vaatimuksia ja mahdollistamaan suunniteltu rakentaminen. Alueen asemakaavat on laadittu pääosin 1960-luvulla. Puisto-osien asemakaavat ovat jopa 1930- ja 40-luvuilta sekä 1990-luvun alusta. Kaavan päivittämisen tarve on siis ilmeinen. Korttelissa 5044 sijaitseva rivitalo halutaan korvata uudella ja suunnitelma vaatii rakennusoikeuden lisäyksen asemakaavaan. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää asemakaavaa myös viereisten korttelialueiden, Kumputien, Tapiolankadun ja puistoalueiden osalta. Viereisissä kortteleissa toteutunut rakentaminen on ylittänyt asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ja kaavan salliman kerroslukumäärän, jolloin pienetkin muutokset rakennuksissa ovat kaavan vastaisia ja vaativat poikkeamismenettelyä. Tapiolankadun osalta tarpeet kaavamuutokselle ovat liikenneturvallisuuteen liittyviä.

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaavan ja Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan lisäksi useita asemakaavoja. Noin puolet suunnittelualueesta on Kouvolan kaupungin omistuksessa.

Kaavaprosessi

Kaavahanke kuulutettiin vireille 16.12.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos liitteineen olivat nähtävillä 16.12.2020-25.1.2021 välisen ajan ja niistä pyydettiin alueen toimijoilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta palautetta. Kaava-alueen kiinteistöjen edustajille järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 14.1.2021 Teams-etäyhteyden välityksellä. Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä kolme lausuntoa, joiden perusteella kaavamuutoksen suunnittelua jatkettiin. Vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa saatu palaute ja sen vaikutus kaavaratkaisuun on käsitelty kaavaselostuksen sivuilla 16-17.

Uusi asemakaava

Kaava-alue koostuu yhdestä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueesta ja kahdesta rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen osasta (AR). Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu osia Kumputien, Tapiolankadun ja Petäjäntien katualueista, Petäjäharjunpuisto (VL), suojaviheraluetta (EV) ja puistoa (VP). Korttelialueisiin sisältyy merkintä /s, joka tarkoittaa aluetta, jolla ympäristö säilytetään. Merkinnällä turvataan alueen kaupunkikuvallisten arvojen, eli 1960-luvulle tyypillisen väljästi maastoon sijoitettujen lamellitalojen muodostaman avoimen kaupunkirakenteen säilyminen. Yksittäisiä rakennuksia ei ole kuitenkaan suojeltu. Asemakaavaehdotuksessa on kortteleihin merkitty rakennusalat ja niiden rakennusoikeudet sekä korkeimmat sallitut kerrosluvut. Rakennusoikeudet noudattelevat toteutuneen rakentamisen määrää ja kerroslukujen maksimimäärissä on huomioitu nykyiset osin maanpäälliset kellarikerrokset. Kaava-alueelle on laadittu erillinen ohjeellinen korjaus- ja rakentamistapaohje, joka on kaavan liitteenä.

Muutokset ja vaikutukset

Alueen nykyiseen asemakaavaan verrattuna kaavaratkaisussa ei ole merkittäviä maankäytöllisiä muutoksia. Korttelialueet ovat säilyneet korttelissa 5044 tehtyjä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta entisellään ja niiden käyttötarkoitus samana. Kaavaehdotus kuitenkin täsmentää korttelialueiden rakennusoikeutta ja maksimikerrosmäärää sekä ohjaa korjaus- ja uudisrakentamista aiempaa tarkemmin tuoden siihen kuitenkin samalla joustoa rakennusalojen ja rakennusoikeuden osalta. Kumputien ja Tapiolankadun katualueiden osalta muutokset koskevat niiden leveyttä. Kumputiellä kadun leveyttä on lisätty hulevesien hallinnan ja talvikunnossapidon helpottamiseksi. Tapiolankadulla muutokset on tehty erillisen kevyen liikenteen väylän ja kääntöpaikan rakentamisen mahdollistamiseksi. Puistoalueiden osalta muutokset koskevat alueiden käyttötarkoituksen täsmentämistä niiden sijainnin, hoidon ja käytön mukaan.

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia palveluihin, viheralueiden kokoon tai laatuun, luonnonympäristöön eikä sosiaaliseen ympäristöön. Teknisen huollon osalta kaavamuutos helpottaa hulevesien hallintaa ja jätehuoltoa. Liikenteen osalta se mahdollistaa nykyistä turvallisempien ja sujuvampien kevyen liikenteen yhteyksien rakentamisen.  Kulttuuriperinnön säilymiseen kaavalla on myönteiset vaikutukset suojelumerkintöjen kautta. Kaavamuutos ei suoraan lisää yhdyskuntarakentamisen kustannuksia, mutta se mahdollistaa katujen parantamiseen liittyvät toimet, joiden toteuttamisesta syntyy kustannuksia. Kaupungin talouteen kaavamuutoksella ei ole merkittäviä muutoksia. Korttelin 5044 rakennusoikeuden lisäämiseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta tulee kaupungille jonkin verran tuloja.  Kaavamuutoksen vaikutukset on esitelty tarkemmin kaavaselostuksen sivuilla 21-22.

Asemakaavaehdotus on

oheismateriaalissa.

Kaavahankkeeseen liittyvä muu aineisto, kuten asemakaavaselostus on nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy kaupunginosan 5, Käpylä, korttelia 5044, kortteleiden 5038 ja 5039 osia, sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 05/004 Kumputie, ja asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Mikäli kaavaehdotuksesta ei saada nähtävillä olon aikana muistutuksia, eikä siihen tehdä merkittäviä muutoksia, lautakunta esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

Kh 19.04.2021 § 141

   

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Tekninen lautakunta hyväksyi 9.2.2021 pitämässään kokouksessa asemakaavan muutoksen 05/004 Kumputie kaavaehdotuksen ja asetti sen MRL 65§ MRA 27§ mukaisesti julkisesti nähtäville 17.2.-22.3.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla 17.2.2021. Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa. Niissä ei ollut huomautettavaa kaavan sisällöstä. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavakarttaan ei ole tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia.

Kaavakartta on oheismateriaalina.

Asemakaavaselostus ja muu aineisto ovat nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kumputien asemakaavan muutoksen (kaava nro 05/004).

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa