Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-2/2021

4661/02.02.02/2021

 

Kh 29.03.2021 § 100

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, helle-vi.kunnas(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin talouteen ja toimintaan vaikuttaa edelleen koronasta aiheutuvat rajoitustoimenpiteet. Vuoden 2020 tilinpäätös muodostui 31,1 milj. euroa ylijäämäiseksi. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat ennen kaikkea valtiolta saadut koronatuet, mutta myös kaupungin omilla säästötoimilla oli merkitystä. Kertyneet alijäämät saatiin katettua ja taseeseen jäi ylijäämää 18 miljoonaa euroa. Valtion tukitoimenpiteet kunnille helpottavat taloutta vuosien 2020 ja 2021 osalta, mutta ei vahvista sitä pitemmällä aikavälillä. Valtiontukitoimenpiteet kunnille ovat erittäin positiivinen asia kuntatalouden kannalta, mutta ne eivät poista pysyvää kuntatalouden epätasapainoa.

Tuloslaskelma

Toimintatuottoja on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 6,6 milj. euroa (12,1 %). Toimintakulujen toteutuma on -90,3 milj. euroa (15,6 %). Henkilöstökulujen toteutuma helmikuun lopussa oli -23,9 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 1,9 %. Palvelujen ostot olivat -60,5 milj. euroa (15,6 %), josta ostot Kymsotelta olivat 54,0 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -83,9 milj. euroa (16,0 %), muutos edelliseen vuoteen oli -1,0 %. Talousarvioon sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet näkyvät toimintakatteessa niiden toteuduttua. Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset näkyvät tällä hetkellä merkittävimmin toimintatuottojen alhaisempana toteutumana liikunta ja kulttuuripalveluissa sekä kansalaisopistossa.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä helmikuun lopussa oli 105,0 milj. euroa, edellisen vuoden vastaava kertymä oli 95,4 milj. euroa. Verotulokertymä on 72,9 milj. euroa eli 8,3 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastavana ajankohtana. Kunnallisveroja kertyi 60,1 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöverojen kertymä helmikuun lopussa oli 10,1 milj. euroa, 3,5 milj. euroa enemmän edellisvuoteen nähden. Kiinteistöverokertymä on tavanomaisesti alkuvuodesta vähäinen. Koronatilanteesta johtuen verotulojen arviointi on erittäin haasteellista. Lisäksi on odotettavissa, että kunnallisverojen osalta tulee ennakonpalautuksien edellisvuotta enemmän. Tämä pienentää vuoden 2021 kertymää.

Valtionosuuksien kertymä on 32,1 milj. euroa, maaliskuun huomioiden 48,2 milj. euroa. Vuoden 2020 valtionosuuksien tukipaketista veronmaksulykkäysten kompensaatio (1,8 miljoonaa euroa) pienentää vuoden 2021 valtionosuuksia.  

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoja on helmikuun loppuun mennessä toteutunut 0,4 milj. euroa ja rahoituskulujen toteuma on 0,4 milj. euroa.

Vuosikate ja tulos

Vuosikatteeksi muodostui 21,2 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 3,9 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisien jälkeen tilikauden tulos helmikuun lopussa on 17,3 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan 7,5 milj. euroa positiivinen.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Investointimenoja on helmikuun loppuun mennessä toteutunut 1,4 milj. euroa ja investointituloja 0,2 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa ei ole alkuvuodesta nostettu. Pitkäaikaisia rahalaitoslainoja on helmikuun loppuun mennessä lyhennetty 28,6 milj. euroa. Laskennallinen lainanhoitokate on helmikuun lopun tilanteessa positiivinen 0,7 eli tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun lopussa henkilöstöä yhteensä 3 257, joista vakinaisia oli 2 570, määräaikaisia 562 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 125. Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli yhteensä 2 891,08. Henkilöstömäärä on kasvanut edellisvuodesta 59:lla ja henkilötyövuodet yhteensä 5,44:llä. Kaupungin henkilöstömäärää on kasvattanut edellisvuodesta se, että Carea-koulun siirron 1.8.2020 yhteydessä kaupungin palvelukseen siirtyi Kymsotelta liikkeenluovutuksella yhteensä 26 vakinaista viranhaltijaa/työntekijää. Lisäksi helmikuun lopulla koronatuella palkattuja määräaikaisia oli yhteensä 77.

Helmikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt vanhuuseläkkeelle yhteensä yhdeksän viranhaltijaa ja työntekijää. Eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä kaksi eli 22 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt kuusi henkilöä. Myös muuta henkilöstön vaihtuvuutta on hyödynnetty, sillä muusta syystä vapautuneesta 13 virasta ja tehtävästä on jätetty täyttämättä kaksi eli 15 prosenttia.

Henkilöstömenojen toteuma on helmikuun lopussa 23,9 milj. euroa (15,5 %). Henkilöstömenot ovat kasvaneet viime vuodesta 0,4 milj. eurolla (1,9 %). Vuonna 2020 kunta-alalla toteutettiin yleiskorotukset 1.8.2020 alkaen, jolloin henkilöstön palkkoja korotettiin keskimäärin 0,87-1,24 prosenttia sopimusalasta riippuen.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 3,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on kasvanut edellisvuodesta 0,2 kalenteripäivällä.

Yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuukausikatsaukset 1-2/2021 sekä talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-2/2021 ovat liitteenä.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksen 1-2/2021 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuukausikatsaukset 1-2/2021.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa