Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Henkilöstökertomus vuodelta 2020

4669/00.01.02.02/2021

 

Kh 29.03.2021 § 99

   

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

Henkilöstökertomuksen avulla tuetaan strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämistä. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja niiden analyysien lisäksi antaa mahdollisimman kattava kuvaus kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä.

Henkilöstöpalvelut ovat kehittäneet henkilöstökertomusta edellisvuodesta enemmän tarinalliseen suuntaan. Keskeisten tunnuslukujen lisäksi tarkoituksena on nostaa kertomusvuoden ajankohtaisia asioita laajemmin esille. Vuoden 2020 osalta teemana ovat olleet poikkeusolot ja korona.

Keskeiset tunnusluvut

Vuoden 2020 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä 3 138, joista vakinaisia oli 2 560. Koko henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 24:llä. Henkilöstömäärässä ei tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Vertailussa on kuitenkin otettava huomioon Carea-koulun siirtyminen Kymsotelta kaupungin organisaatioon elokuun alussa, jolloin kaupungin palvelukseen siirtyi liikkeenluovutuksella yhteensä 26 vakinaista viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi vuodenvaihteessa oli koronatuella palkattuja määräaikaisia yhteensä 26.

Esimiehiä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 183 (v. 2019: 196), mikä on 5,8 prosenttia koko henkilöstöstä. Esimiesten määrä on vähentynyt vuoden 2019 alusta alkaen 32:lla. Kaupungin henkilöstöstä oli naisia 78 prosenttia ja miehiä 22 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta.

Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi, jolla tarkoitetaan koko vuoden kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan vuotta työskentelevän tai osa-aikaisen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa.  Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2020 yhteensä noin 2770, joten ne vähenivät edellisvuodesta noin 248:lla eli kahdeksalla prosentilla. Lomautusten vähentävä vaikutus oli 99 henkilötyövuotta.

Vuonna 2019 käydyissä yt-neuvotteluissa tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin henkilöstö vähenee yhteensä 120 henkilötyövuodella vuoden 2020 loppuun mennessä. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

Eläkepoistuman hyödyntäminen on ollut yksi keskeinen keino henkilöstömäärän vähentämisessä. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2020 aikana yhteensä 100 työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä jätettiin täyttämättä 36 eli 36 prosenttia. Myös muuta vaihtuvuutta hyödynnettiin paljon, sillä muusta syystä vapautuneista 104 virasta ja tehtävästä jätettiin täyttämättä 30 eli 29 prosenttia.

Henkilöstömenot olivat vuonna 2020 yhteensä noin 143,0 milj. euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 150,7 milj. euroa. Henkilöstömenot vähenivät edellisvuodesta noin 7,8 milj. eurolla eli 5,2 prosentilla. Henkilöstökulut olivat vuonna 2020 noin 25 prosenttia kaikista toimintakuluista.

Vuonna 2020 toteutettiin henkilöstön lomautukset. Yhteensä 2 166 henkilöä lomautettiin 37 234 kalenteripäiväksi. Henkilöstön lomautuksista kertyi välittömiä henkilöstömenojen säästöjä noin 4,36 milj. euroa. Lisäksi säästöä kertyi myös toteutumatta jääneistä työaikakorvauksista ja määräaikaisen henkilöstön vähentämisestä.

Henkilöstön sairastavuutta koskeva tunnusluku vuonna 2020 oli 17,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Tunnusluku nousi edellisvuodesta 0,1 kalenteripäivällä. Talousarviossa asetettu tavoitetta 16,5 kalenteripäivää/henkilötyövuosi ei saavutettu. Jos otetaan huomioon lomautusten pienentävä vaikutus tunnusluvun jakajaan, niin ilman lomautuksia asetettu tavoite olisi saavutettu. Henkilöstölle kertyi sairauspoissaoloja yhteensä 47 219 kalenteripäivää (v. 2019: 50 956 kalenteripäivää). Koronavirusepidemiasta huolimatta hengitystieinfektioista johtuvat poissaolot vähenivät selvästi edellisvuodesta. Myös kuntoutustuet (ns. määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet) vähenivät selvästi.

Henkilöstöä koskevat kehittämistoimet

Työhyvinvointijohtamisen kehittyminen ja työkyvyn tukemisen paraneminen ovat olleet vuoden 2020 talousarvion tavoitteita. Viime vuonna uudistettiin Hyvinvoiva työntekijä ja sujuva työ -työkyvyn toimintamalli ja Selvä peli -päihdeohjelma. Poikkeusolojen aikana henkilöstön työhyvinvointia tuettiin ajantasaisella viestinnällä sekä työterveyshuollon webinaarein.

Vuoden 2020 aikana uudistettiin henkilöstön etätyöohjeet. Koronavirusepidemian aikana käsitykset siitä, mitä kaikkea voi tehdä etätyönä, muuttuivat. Sähköisten kokoustyökalujen käytön lisääntyminen sekä sähköiseen tiedonhallintaan siirtyminen uuden asianhallintajärjestelmän myötä mahdollistivat laajemmin etätyön. Vuoden lopussa etätyösopimuksia oli yhteensä 742, kun niitä oli vuotta aiemmin 194. Kevään poikkeusolojen aikana etätyötä teki enimmillään noin 1 240 työntekijää, mikä oli lähes 40 prosenttia kaupungin henkilöstöstä.

Vuoden 2020 alussa otettiin esimiesten käyttöön Eduhousen verkkokoulutuspalvelu, joka on verkkokoulutuskirjasto osaamisen kehittämiseen. Palvelua laajennetaan myös muuhun henkilöstöön vuonna 2021.

Kouvolan kaupunki sai valtionvarainministeriöltä rahaa Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola -hankkeeseen taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon prosessien automatisoimiseksi. Viime vuonna käynnistettiin myös Saavutettavuusprojekti.

Henkilöstökertomuksessa on raportoitu myös marraskuussa 2020 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksia. Kaupungin työyhteisöjen vahvuuksia ovat työkaverit ja hyväksi koettu osaaminen. Eniten haasteita työhyvinvoinnille aiheuttavat kiireen kokemukset. Kuluneen vuoden lomautukset ja koronavirusepidemia näkyivät työhyvinvointikyselyn tuloksissa, sillä tulokset verrattuna edellisvuoteen olivat joko hieman heikentyneet tai samalla tasolla. Työhyvinvointia seurattiin myös kolme kertaa vuodessa fiilismittarin avulla, jossa kysyttiin työn mielekkyydestä. Elokuun tulokset poikkesivat selvästi huhti- ja joulukuun tuloksista. Käynnissä olleet opettajien lomautukset vaikuttivat varmasti tuloksiin.

Poikkeuksellinen koronavuosi

Henkilöstökertomuksessa on tuotu laajasti esille poikkeuksellisen koronavuoden ja poikkeusolojen vaikutuksia kaupungin palveluihin sekä niihin liittyviä henkilöstön tunnelmia.

Henkilöstölle tehtiin myös huhtikuussa kysely poikkeusoloihin ja koronavirusepidemiaan varautumiseen liittyen. Kyselyn tuloksista on kerrottu henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstökertomus vuodelta 2020 on liitteenä.

Päivi Karhu on kokouksessa paikalla asiantuntijana.

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2020.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2020.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.06 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15.30.

Valtuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Huhtala liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.06.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa