Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020

4662/02.06.01.03/2021

 

Kh 29.03.2021 § 98

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

Edelleen kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kaupungin tai kaupunkikonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät ilmene tuloslaskelmasta tai taseesta.

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupungin tilikauden tulos on 31 047 018,12 euroa ylijäämäinen.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  • tuloutetaan investointeihin liittyvää poistoeroa 102 430,92 euroa
  • siirretään tilikauden ylijäämä 31 149 449,04 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Ulkoisten toimintatuottojen kertymä oli 48,4 milj. euroa ja toimintakulujen 569,7 milj. euroa. Toimintakate oli -519,9 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli -523,2 eli vähennystä oli -0,6 % eli 3,3 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden henkilöstökulut toteutuivat 2,4 milj. euroa pienempinä, palvelujen ostot 1,6 milj. euroa suurempina, aineet ja tarvikkeet 0,7 milj. euroa pienempinä, avustukset 1,7 milj. euroa pienempinä ja muut toimintakulut 0,6 milj. euroa suurempina. Toimintatuotot toteutuivat 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Myyntituotot toteutuivat 0,9 milj. euroa talousarviota suurempina, maksutuotot 1,0 milj. euroa pienempinä, tuet ja avustukset 1,4 milj. euroa suurempina sekä muut toimintatuotot 0,5 milj. euroa pienempinä. Koronarajoitukset vaikuttivat toimintatulojen ja maksutuottojen suunniteltua pienempään kertymään.

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on toimielimen toimintakate. Yhteistoiminnan osalta toimintakate ylittyi 5,0 milj. eurolla, koska jäsenkuntien kuuluu kirjata kuluksi ja pakolliseksi varaukseksi perussopimuksen mukaisesti käytönmukainen osuutensa Kymsoten alijäämien kattamiseen.

Kouvolan osalta verotuloja oli alkuperäisessä talousarviossa arvioitu 352,0 milj. euroa ja muutetussa 348,0 milj. euroa. Toteutuma oli 354,7 milj. euroa. Kouvola korotti vuodelle 2020 tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä eli 20,75 prosentista 21,25 prosenttiin. Vielä keväällä 2020 koronapandemian vuoksi arvioitiin valtakunnallisesti verotulojen toteutuvan erittäin paljon ennakoitua pienempinä. Kunnallisverojen osalta verotulokertymään vaikutti positiivisesti vuonna 2019 alkanut verokorttiuudistus, joka jaksotti osan verotuloista vuodelle 2020. Myös kuntaryhmän jako-osuuden korotus kasvatti kuntien verotuottoja vuonna 2020. Positiivinen vaikutus oli myös sillä, että valtakunnallisesti palkkasumman kehitys oli odotettua parempi. Yhteisöverot (26,0 milj. euroa) toteutuivat 0,5 milj. muutettua talousarviota paremmin. Yhteisöverotuottoihin vaikutti merkittävästi määräaikainen korotus kuntien ryhmäosuuteen. Yhteensä tämän vaikutuksen arvioidaan kuntaryhmälle olevan noin 520 milj. euroa. Kiinteistöverot (26,1 milj. euroa) toteutuivat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin. Talousarviomuutoksessa huomioitiin muutos tilitysrytmissä. Kiinteistöverojen tilityksiä pienensi joustavaan eli verovelvolliskohtaiseen verotukseen siirtyminen, jolloin osa tilityksistä siirtyi vuodelle 2021. Tämä muutos on pysyvä, eikä kasvata vuoden 2021 verotuloja.

Valtionosuudet vuonna 2020 olivat 213,7 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää kasvatti olennaisesti valtion koronatukipaketit sekä peruspalvelujen että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionosuuden osalta. Alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksien määräksi arvioitiin 181,2 milj. euroa ja niiden toteuma oli 32,5 milj. euroa parempi alkuperäiseen talousarvioon nähden. Valtionosuuksien määrää kasvatti myös harkinnanvarainen valtionosuuden korotus, jota Kouvola haki 4 milj. euroa ja sai 3,3 milj. euroa.

Investointimenot olivat 30,3 milj. euroa ja investointitulot 2,8 milj. euroa. Lainakanta pieneni 45,9 milj. euroa ja lainakanta asukasta kohti on 3 286 euroa. Kaupungin kassan riittävyys oli 16 päivää vuonna 2020, lyhytaikainen maksuvalmius on pystytty turvaamaan kuntatodistusohjelmalla.

Kouvolan kaupungilla ei ole kertynyttä alijäämää vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Vuoden 2020 jälkeen kaupungilla on 18,0 milj. euroa kertynyttä ylijäämää, ja kun siihen huomioidaan tuloksenkäsittelyerät (1,4 milj. euroa), on tämä yhteissumma 19,3 milj. euroa. Näin ollen kaupungilla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvoitetta.

Epävarmuus tulevasta kehityksestä koronapandemian ja sen vaikutuksien suhteen luo haasteellisen toimintaympäristön talouden ennakoinnille. Valtion tukitoimenpiteet eivät tule jatkumaan ja kuntien talous tulee kiristymään poikkeuksellisen hyvän vuoden jälkeen. Kaupunki tarvitsee edelleen talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joita se on toteuttanut määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Tätä työtä on edelleen jatkettava kohti tasapainoista, kehittämistä ja investointeja mahdollistavaa kuntataloutta.

Tilinpäätös on oheismateriaalina.

Esittelymateriaali tilinpäätöksestä on oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelman vuodelta 2020. Käyttösuunnitelmassa on esitetty talousarvion tavoitteita toteuttavat toimenpiteet sekä euromäärät palvelutasolla. Ko. toiminnan talouden ja toiminnan toteutumisessa vuodelta 2020 esitetään vastaavat tiedot palveluittain.

Yhteistoiminnan sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden ja toiminnan toteutumiset ovat liitteenä.

Lisätietoja tilinpäätöksen osalta: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, hyvinvointijohtaja Arja Kumpu. puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja controller Jonna Paju, puh. 020 615 5228, jonna.paju(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden ja toiminnan toteutumisen vuodelta 2020,
  2. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi ja
  4. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää, että investointeihin liittyvää poistoeroa tuloutetaan 102 430,92 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 31 149 449,04 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.06.

Jäsen Kimmo Jokiranta liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.07.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.30.

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.46.

Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Huhtala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 13.50.

Tekninen johtaja Hannu Tylli liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.56.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka sekä tekninen johtaja Hannu Tylli poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.50.

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon pitämistä varten klo 14.50 - 15.05.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa