Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vastaus valtuustoaloitteeseen ilmastohätätilan julistamisesta

3012/00.05.00/2020

 

Kv 16.11.2020 § 94

 

Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitteli valtuutettu Sari Hyytiäisen jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

" Ilmastonmuutos on aikamme vakavin uhka, ja tiedeyhteisön viesti on hälyttävä: jollei lämpenemistä saada hillittyä 1,5 asteeseen, ovat seuraukset ihmisille, elinkeinoille ja ekosysteemeille vakavat. Ilmastokriisin vaikutukset osuvat eniten jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa. Meillä on mahdollisuus ja vastuu toimia.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää nopeita ja laajoja toimenpiteitä yhteiskunnan ekologiseksi jälleenrakentamiseksi. On tärkeää, että koko yhteiskunta sitoutuu reiluun muutokseen kohti hiilineutraalia maailmaa. Hätätilajulistus auttaisi lisäämään kuntalaisten tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta ja kiireellisyydestä. Samalle se vauhdittaisi kriisin edellyttämiä mittavia ja ripeitä toimia päästöjen vähentämiseksi.

Ilmastohätätilan ovat julistaneet esimerkiksi Euroopan parlamentti ja lukuisat pääkaupungit ja muut suuret kaupungit ympäri maailmaa. Kannanottojen sisällöt ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta perusviesti on sama: ilmastokriisi on polttava uhka, ja toimilla on kova kiire. Valtioista julistuksen ovat tehneet mm. Iso-Britannia, Ranska, Itävalta, Kanada, Argentiina ja Bangladesh. Eurooppalaisista pääkaupungeista päätöksen ovat tehneet mm. Bryssel, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Rooma, Madrid, Varsova ja Budapest. Yhteensä ilmastohätätila on julistettu jo lähes 1800 maassa, kunnassa ja kaupungissa, joissa asuu noin 820 miljoonaa ihmistä.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden ympäristöohjelman Ympäristö 2030 helmikuussa 2020.  Ohjelman kolme keskeistä päämäärää ovat hiilineutraalisuus, luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja kiertotalouden lisääminen. Nämä päämäärät ovat kaupunkistrategian tavoitteita toteuttavia.

Ympäristöohjelmamme edistää myös kaupungin elinvoimaa. Se kannustaa uudenlaisiin toimintatapoihin, kehittämään uudenlaista yritystoimintaa ja asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä. Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä kaupungin toimialojen, päättäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Ympäristöohjelma heijastaa alueella vallitsevaa näkemystä siitä, miten voimme vastata keskeisiin ympäristöhaasteisiin.

Kouvola liittyi vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien foorumiin (Hinkuun). Ympäristö 2030 ohjaa myös Hinku-tavoitteiden saavuttamista. Ympäristö 2030 -ohjelman myötä Kouvolan kaupunki sitoutuu myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Suomen Sitoumus2050 -järjestelmään yhdessä hiilineutraalisuustavoitteen kanssa.

Kouvolan kaupungin Sitoumus 2050 on valittu yhdeksi Suomen kolmesta parhaasta toimenpidesitoumuksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Muut huomioitavat kestävän kehityksen sitoumukset ovat sisäministeriön ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden sitoumukset. Kouvola sai tämän valtioneuvoston kanslian myöntämän tunnustuksen 25.9.2020.

Ilmastohätätilan julistus olisi linjassa ympäristötavoitteidemme kanssa ja luonteva jatko niille. Se nostaisi ne nykyistä paremmin kaikkien kouvolalaisten ja kaupungin yhteistyökumppanien tietoon ja kannustaisi kaikkia mukaan ympäristöohjelmamme mukaiseen toimintaan. Julistus toisi myös Kouvolalle lisää myönteistä julkisuutta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kouvola ryhtyy valmistelemaan ilmastohätätilajulistusta."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

____________

Rymla 03.03.2021 § 102

 

Valmistelija: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020?615 6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi

YK:n pääsihteerin Antonio Guterres on kehottanut kaikkia maailman johtajia julistamaan ilmastohätätilan, joka olisi voimassa siihen saakka, kunnes hiilineutraalisuus on saavutettu. Julistuksia ovat tehneet jo kymmenet valtiot, Euroopan parlamentti ja Suomessa Helsingin kaupunki sekä Suomen lääkäriliitto. Useissa Suomen kunnissa on tehty aloite ilmastohätätilan julistamiseksi.

Ilmastonmuutos on tunnustettu maailmaanlaajuiseksi ympäristöuhaksi, joka edellyttää toimenpiteitä kaikkialla maailmassa ja kaikilla elämän alueilla. Ympäristömuutokset näkyvät jo nyt eri puolilla maapalloa mm. kuivuuksien, myrskyjen tai tulvien yleistymisenä. Muutokset ihmisyhteisöjen elinolosuhteissa vaikuttavat yhteiskuntiin monin tavoin ja haitallisia seurauksia halutaan ehkäistä muuttamalla ilmastoa lämmittäviä toimintatapoja. Ennen kaikkea on kysymys energian tuotannosta ja kulutuksesta: Fossiiliset energialähteet olisi korvattava uusiutuvilla ja energiatehokkuutta pitäisi kauttaaltaan lisätä.

Kouvola on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (Hinku), jossa tavoitteena on hiilineutraalisuus v. 2030. Hiilineutraalisuustavoite on kirjattu Kouvolan ympäristöohjelmaan Ympäristö 2030, joka hyväksyttiin valtuustossa 10.2.2020. Kouvolassa toteutettuja toimenpiteitä ovat mm. kaukolämmön tuotannon lisääminen ja kaukolämpöverkoston laajentaminen, aurinkosähkön ja maalämmön hyödyntäminen, joukko- ja kevyen liikenteen edistäminen sekä monet muut toimet, kuten ruokahävikin vähentäminen ja ympäristökasvatuksen edistäminen.

Kouvola on yli 70 hinku-kunnan ja viiden hinku-maakunnan (ml. Kymenlaakso) tavoin sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta n. 10 vuodessa. Tavoite on kunnianhimoisempi kuin useimmilla valtioilla.  Voidaan siis sanoa, että Kouvolan tavoitteet ja toimet ovat hyvin linjassa ilmastohätätila-julistuksen sanoman kanssa.

Hiilineutraalisuuden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä ovat konkreettiset toimet ilmastolle haitallisten päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen lisäämiseksi.  Ilmastohätätila puolestaan on symbolinen julistus, joka ei sellaisenaan johda toimenpiteisiin. Tällaisilla julkilausumilla on kuitenkin oma merkityksensä, sillä ne muistuttavat ihmisiä tärkeästä asiasta.  Ilmastohätätila-julistuksella vaikutetaan myös kaupungin julkisuuskuvaan, mikä omalta osaltaan luo paineita hiilineutraalisuustoimenpiteiden edistämiseen.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020?615 6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi, ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle yllä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen ilmastohätätilan julistamisesta

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Ukko Bamberg teki seuraavan muutosesityksen: "Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa kaupunginhallitukselle asiaa koskevasta valtuustoaloitteesta, ettei Kouvolaan tarvitse julistaa ilmastohätätilaa." Jäsenet Mia Ylä-Outinen ja Esa Vanninen kannattivat esitystä.

Pauliina Klemola ja Sanna Jacksen kannattivat esittelijän ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka kannattavat ympäristöjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ukko Bambergin muutosesitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 5 JAA-ääntä (Kuisma, Jacksen, Klemola, Koskinen, Purontakanen) ja 3 EI-ääntä (Bamberg Ylä-Outinen, Vanninen). Puheenjohtaja totesi Ukko Bambergin muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

Ukko Bamberg jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

"Eriävä mielipide

Rakennus- ja ympäristölautakunnan olisi tullut vastata kaupunginhallitukselle, ettei Kouvolaan tarvitse julistaa ilmastohätätilaa.

Perustelut: Ympäristöjohtajan esityksessäkin todetaan, ettei ilmastohätätilajulistuksella ei ole konkreettisia vaikutuksia. Kouvolalla ei ole myöskään ylimääräisiä resursseja asian edistämiseen. Hätätilaa ei tule julistaa kevyesti markkinointi mielessä tai julkisuuskuvan parantamiseksi, vaan ainoastaan todelliseen hätätilanteeseen.

Ilmastojulistuksella lietsotaan paniikkia ja maailmanlopun tunnelmaa. Lisäksi julistus vie huomiota ongelmilta, joihin Kouvola tulisi keskittyä. Parempia hätätilan aiheita ovat kaupungin talous, yrittäjien tilanne korona-aikana, hoitajien työtaakka sekä lastensuojelun ja vanhustenhoidon resurssit."

____________

Kh 29.03.2021 § 114

   

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020?615 6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi, ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa