Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Purkujätteet kiinteistöllä 286-408-3-484

4915/10.03.00.07/2021

 

Rymla 05.05.2021 § 126

   

Valmistelija: valvontainsinööri Tiina Raudaskoski, puh. 020 615 7516, tiina.raudaskoski(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta on kehottanut kiinteistön 286-408-3-484, ----------------------- omistajaa ----------------------- siivoamaan edellä mainitulta kiinteistöltä sinne jätetyt, rakennusten purkamisesta syntyneet jätteet. Kehotus ja sen ohessa lähetetty selvityspyyntö on toimitettu haastetiedoksiantona kiinteistön omistajalle 4.3.2020.

Kehotuksen mukaan kiinteistöllä ei saa säilyttää purkujätteitä, vaan ne tuli siivota pois kiinteistöltä asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Määräaika kiinteistön siivoamiseksi purkujätteistä oli 30.4.2020. Kehotus ja selvityspyyntö ovat oheismateriaalina.

Kirjallinen selvitys asiassa tuli antaa neljäntoista (14) päivän kuluessa selvityspyynnön tiedoksisaannista. Kiinteistönomistaja ei antanut selvitystään.

Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen totesi 11.6.2020, että purkujätteet olivat edelleen kiinteistöllä. Valvontainsinööri Tiina Raudaskoski totesi saman asian 8.4.2021 ohiajolla. Annettua kehotusta ei ollut noudatettu, jonka vuoksi asia saatetaan Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakuntaan hallintopakon asettamiseksi. 

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 154 § mukaan rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämiselle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.

Rakennusvalvonta on todennut, ettei rakennusjätteestä ole huolehdittu asianmukaisella tavalla, vaan ne on jätetty kiinteistölle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 170 §:n mukaan, jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö on jätetty kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä.

Rakennuspaikan ympäristö ei täytä edellä mainitun pykälän vaatimuksia, sillä rakennuksen jäänteet vaarantavat turvallisuuden ja rumentavat asuinympäristöä.

Uhkasakkolain (1113/1990) 7 §:n mukaan uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta.

-------------------------- on kiinteistön ainoana omistajana mahdollisuus hoitaa kiinteistön asioita, eikä kiinteistön siistimiselle ole esitetty esteitä. Lainhuutotodistus on oheismateriaalina.

Uhkasakkolain (1113/1990) 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Ilmi ei ole tullut velvoitetun maksukykyyn ja muihin asioihin vaikuttavia seikkoja. Uhkasakon suuruus perustuu siihen, ettei velvoittavan päätöksen noudattamatta jättämisestä seuraa velvoitetulle taloudellista etua muun muassa jätteenkäsittelykustannusten välttämisen johdosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 182 §:n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa sitä, joka ryhtyy toimiin kyseisen lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Saman lainkohdan mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Ilmoitusvelvollisuus

Jos asianomainen kiinteistö tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetuista velvoitteista ja uhista ilmoitettava uhkasakkolain (1113/1990) 18 §:n mukaisesti luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai tekemällä ilmoitus muuten todisteellisesti. Lisäksi luovutuksen antajan on ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksen saajan nimi ja osoite.

Ilmoitus kiinnityksistä pidettävään rekisteriin

Rakennus- ja ympäristölautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain (1113/1990) 19 §:n edellyttämällä tavalla Kaakkois-Suomen maanmittaustoimistolle.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Velvoitetulta peritään tästä päätöksestä 530 euroa Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen taksan mukaisesti (22.4 §, pakkokeinopäätöksistä perittävät maksut). Maksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Sovelletut oikeusohjeet

Uhkasakkolaki (1113/1990)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut (MRL 145 §) (Rakennus- ja ympäristölautakunta 07.10.2020 § 69)

Lisätietoja: Vs. rakennusvalvontajohtaja Esa Inkilä, puh. 020 615 6359, esa.inkila(at)kouvola.fi, valvontainsinööri Tiina Raudaskoski, puh. 020 615 7516, tiina.raudaskoski(at)kouvola.fi

Vs. rakennusvalvontajohtajan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

  1. velvoittaa kiinteistön 286-408-3-484, --------------, ------------- omistajan ----------------------- siivoamaan kiinteistöllä sijaitsevat purkujätteet ympäristöluvalliseen jätteiden vastaanottopaikkaan kolmen (3) kuukauden sisällä tämän päätöksen tiedoksisaannista. Tosite jätteiden vastaanotosta tulee toimittaa Kouvolan kaupungin rakennusvalvontaan
  2. asettaa kohdassa 1. merkityn päävelvoitteen asianosaisen noudatettavaksi juoksevan uhkasakon uhalla siten, että uhkasakon kiinteä peruserä on kaksi tuhatta (2000) euroa ja lisäerä tuhat (1000) euroa jokaista kuukautta kohden, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa