Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Maa-aineslupahakemus kiinteistölle 286-447-10-3

4160/11.01.00.04/2021

 

Rymla 05.05.2021 § 122

 

Valmistelija: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Maa-ainesten ottamislupahakemuksesta on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuksi perusteluineen.

Kohta 1. Asia

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta sekä maa-aineslain 21 §:n mukaisesta pyynnöstä aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta

Luvan hakija

Maansiirto ja Kuljetus Kanervo Ky

Vierukuja 5

45370 Vakeala

Y-tunnus: 0651782-8

Yhteyshenkilö: -------------------------------

Ottamispaikka

Kouvolan kaupunki, Toikkalan kylä, kiinteistö Soramäki 286-447-10-3, Horpuntie, 46230 Valkeala

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön Soramäki 286-447-10-3 omistaa Maansiirto ja Kuljetus Kanervo Ky

Lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian maa-aineslain 7 §:n mukaan.

Kohta 2. Hakemus

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle 11.2.2021.

Hakemuksen sisältö

Hakemukseen sisältyy maa-ainestenottamissuunnitelma, jonka liitteinä ovat selvitys ottamisalueen omistus- ja hallintaoikeudesta, karttaote, kaavaote kaavamääräyksineen, selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista, naapuriluettelo ja 13.11.2007 päivätty kauppakirja kiinteistöstä 909-427-10-1 (0,5 ha).

Aluetta koskevat luvat

Kiinteistöllä on ollut Valkealan kunnan kunnanhallituksen 15.1.2007 (§ 10) myöntämä maa-aineslupa soran ottamiseen (124 800 k-m3) ja kalliokiviaineksen ottamiseen (373 600 k-m3). Lupa on päättynyt 31.12.2017. Tätä ennen kiinteistöllä on ollut Valkealan kunnassa 27.10.1998 myönnetty maa-aineslupa.

Louhintaa ja murskausta varten kiinteistöllä on lisäksi Kouvolan seudun kansanterveystyön ky:n ympäristölautakunnan 3.6.2008 myöntämä ympäristölupa.

Ottamistoiminta

Lupaa haetaan aikaisemmasta maa-ainesluvasta ottamatta jääneen maa-aineksen ottamiseksi kokonaisottomäärälle 420 000 k-m3, mistä kalliota on 350 000 k-m3 ja soraa 70 000 k-m3. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on yhteensä 56 000 k-m3. Lupaa maa-aineksen ottamiseen haetaan 10 vuodeksi. Ottoalueen pinta-ala on 2,07 ha. Alin ottotaso on +90.00 m (N2000). Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema on +87.00 (N2000). Toiminnassa jatketaan aikaisemman maa-ainesluvan mukaisesti kallion ja soran ottamista ja jatkojalostamista. Leikkaukset luiskataan porrastaen. Kalloin räjäytykset tehdään noin vuoden välein. Louhintaporaukset tehdään kerran vuodessa ulkopuolisen aliurakoitsijan toimesta. Louheen rikotus tehdään kaivinkoneeseen liitettävällä hydraulivasaralla. Louheen käsittely kestää alle 50 päivää vuodessa.

Alueen kaavoitustilanne

Ottamisalue sijoittuu osittain läntiseltä osaltaan oikeusvaikutteisen Etelä- Valkealan rantayleiskaavan alueelle (11.12.2000), jossa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Ottamisalue sijaitsee Kouvolan kaupungin Toikkalan kylässä VT 15 varrella ja sinne on kuluyhteys Horpuntien kautta. Alue on tyypillistä kangasmaastoa. Suunnitellun alueen puusto ja pintamaa on poistettu. Lähin asuttu asunto sijaitsee noin 185 metrin päässä ottoalueesta. Ottamisalue sijoittuu kokonaisuudessaan Kangaslamminkankaan pohjavesialueelle, joka on luokiteltu luokkaan muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E). Lisäksi hankkeen ottoalue sijoittuu Kangaslamminkankaan pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen koillisnurkkaan.

Liikennöinti

Toiminnasta tulee raskaan liikenteen käyntikertoja 1-15 kertaa päivässä.

Jälkihoitotoimenpiteet

Alue luiskataan. Yli jäävä pintamaa käytetään maisemointiin. Alue metsitetään metsätalouskäyttöön.

Kohta 3. Hakemuksen käsittely

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Kouvolan kaupungin internetsivuilla 3.3.-6.4.2021. Hakemuksesta on kuulutettu Kouvolan Sanomissa 3.3.2021. Naapurien kuuleminen on suoritettu.

Tarkastukset

Alueella on tehty ympäristö- ja maa-aineslupien valvontatarkastuksia valvontaviranomaisen toimesta.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, joka 6.4.2021 päivätyssä lausunnossaan on todennut seuraavaa:

"Maansiirto ja Kuljetus Kanervo Ky hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja soran ottamiseen Kouvolan kaupungin Toikkalan kylään sijoittuvalle Soramäen kiinteistölle 286-447-10-3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 420 000 m3 kokonaismäärälle 2 hehtaarin alueelle ja arvioitu vuotuinen ottomäärä on 56 000 m3. Otettavan maa-aineksen kokonaismäärästä kalliota on 350 000 m3 ja soraa 70 000 m3. Alueella on aikaisempaa ottotoimintaa ja alimmaksi ottosyvyydeksi esitetään tasoa +90,00. Alueelle liikennöinti tapahtuu Horpuntieltä risteävän yksityistienkautta. Lupaa haetaan aloittaa maa-ainesten ottamistoiminta muutoksenhausta huolimatta maa-aineslain (555/1981) 21 § mukaisesti.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa.

Ottamisalue sijoittuu Kymenlaakso maakuntakaava 2040n kaavakartalla tärkeälle pohjavesialueelle (pv). Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntahallitus on määrännyt MRL (132/1999) 201 § mukaisesti maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta. Pohjavesialueen merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita. Aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene, eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Ottamisalue sijoittuu osittain läntiseltä osaltaan oikeusvaikutteisen Etelä- Valkealan rantayleiskaavan alueelle (11.12.2000), jossa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Aluetta koskee kaavamääräys, jonka mukaan alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, lukuun ottamatta kaavassa osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden harjumuodostumien ja -maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, rantakosteikkojen sekä luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen. Maa-ainestenottamistoiminta on ottamisen aikana ristiriidassa yleiskaavassa osoitetun MU-aluevarauksen maankäyttötavoitteen kanssa.

Ottamisalue on Kymenlaakson POSKI-projektissa (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen -Kymenlaakson loppuraportti, 2004) arvioitu maa-aineksenottoon osittain soveltuvaksi alueeksi. Ottamisalueelle ei sijoitu tiedossa olevia arvokkaita geologisia muodostumia tai erikoisia luonnonesiintymiä. Ottamisalue sijoittuu kokonaisuudessaan Kangaslamminkankaan pohjavesialueelle, joka on luokiteltu luokkaan muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E). Lisäksi hankkeen ottoalue sijoittuu Kangaslamminkankaan pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen koillisnurkkaan. Pohjavedestä suoraan riippuvainen Ruokosuon lähteikkö sijaitsee noin 1,2 kilometrin etäisyydellä ottoalueen eteläpuolella. Lupahakemuksen mukaan alueella on pohjaveden tarkkailuputki ja pohjaveden pinnankorkeudeksi on hakemuksessa ilmoitettu taso + 87,00. Ottamisalueen koillispuolella sijaitsee asuinrakennus, joka sijaitsee karttatarkastelun perusteella lähimmillään noin 185 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Lisäksi karttatarkastelun perusteella noin 150 metrin etäisyydellä nykyisen louhintarajan länsipuolella ja Kangaslammen eteläpuolella sijaitsee loma-asumiseen käytettävä rakennus. Muraus-asetuksen (valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta, 800/2010 ja 314/2017) 2 §:n mukaan lupahakemuksen mukainen toiminta, jossa louhittavaa kiveä hyödynnetään louheena tai murskeen raaka-aineena, luokitellaan luokkaan muu kivenlouhinta. Muraus-asetuksen 3 §:ssä todetaan, että muu kivenlouhinta on sijoitettava vähintään 300 metrin etäisyydelle asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta.

Asutuksen ja muun kivenlouhinnan välille vaadittavaa suojaetäisyyttä on käsitelty myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO:2015:51 kivenlouhintaan ja murskaukseen haettu ympäristölupa oli evättävä, koska alue sijaitsi kokonaan tai lähes kokoaan alle 300 metrin etäisyydellä lähimmästä asuinrakennuksesta. Vuosikirjaratkaisussa korkein hallinto-oikeus toteaa, että 300 metrin vähimmäisetäisyysvaatimus asuinrakennuksiin on louhinnan osalta ehdoton. Vuosikirjaratkaisussa sillä, että naapurikiinteistöjen omistajat eivät vastustaneet louhintahanketta, ei ollut merkitystä asian arvioinnissa.

Karttatarkastelun perusteella lupahakemuksessa esitetyllä ottoalueella ei ole mahdollista suorittaa louhintaa siten, että muraus-asetuksen vaatima 300 metrin suojaetäisyys säilyy asumiseen ja loma-asumiseen käytettäviin rakennuksiin. Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-ainesten ottamisessa on maa-aineslain lisäksi noudatettava, mitä muualla laissa säädetään. Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että ottosuunnitelma ei täytä muraus-asetuksen vaatimuksia ja maa-ainesluvan myöntämiselle ei ole täten edellytyksiä louhinnan osalta.

Maa-ainesoppaassa (Maa-ainesten ottaminen - Opas ainesten kestävään käyttöön, Ympäristöministeriön julkaisuja, 2020:24) suositellaan soranotossa käyttämään vähintään 100 metrin suojaetäisyyttä ottoalueen ja asuin- ja lomarakennusten välillä. Soranoton kannalta lupahakemuksessa kuvattu ottoalue täyttää oppaassa kuvatun suojaetäisyyden vähimmäissuosituksen.

Mikäli alueelle myönnetään maa-aineslupa soranottoon, tulee alimman ottosyvyyden ja pohjaveden pinnakorkeuden välille jättää vähintään 3 metrin suojakerrospaksuus. Ottotoimintaan tulee myös sisällyttää pohjavedentarkkailuvelvoite pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun osalta. Alueen pohjavesiputken sijaintitiedot sekä tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Pohjavesialueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita öljytuotteita. Mahdollisen öljy- tai muun polttoainevuodon varalta paikalle tulee varata imeytysmateriaalia. Jos öljyä ehtii imeytyä maaperään, maa-ainesta tulee kaivaa niin laajalti ja syvältä, että kaikki pilaantunut maa-aines saadaan kerättyä talteen ja se tulee toimittaa sijoituspaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä ko. maa-ainesta. Mahdollisesta vahingosta on myös välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastuslaitokselle.

Lupaharkinnassa tulee kiinnittää huomiota ottamistoiminnasta ja kuljetuksista aiheutuvien pölyhaittojen lieventämiseen. Pölyämisen torjunnassa ei saa käyttää suolaa tai muita maaperälle ja pohjavedelle haitallisia kemikaaleja.

Ottamistoiminnassa tulee huomioida maa-aineslain 3 §:n 4 momentti, jonka mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Ottamisalueen maastonmuotoiluun ja jälkihoitoon tulee kiinnittää asianmukaista huomiota, jotta alue soveltuu ottamisen päätyttyä metsätalouskäyttöön. Louhosalue ei saa aiheuttaa putoamis- tai sortumavaaraa.

Lupaharkinnassa ja ottamistoiminnassa tulee ottaa huomioon muinaismuistolain (295/1963) säädökset."

Muistutukset ja mielipiteet

Naapurien kuulemisessa hakemuksesta on jätetty yksi muistutus tilan 286-447-10-4 osalta. Muistutus sisältää samalla luvanhakijan ja kiinteistönomistajan välisen erillisen sopimuksen maa-ainesten ottamisesta neljän vuoden aikana kymmenen vuoden sijasta. Sopimuksessa on lisäksi esitetty tarkat toiminta-ajat ja erillinen korvaussopimus vahinkojen varalta.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnosta, mutta vastinetta ei ole annettu.

Hakijaa on lisäksi kuultu 15.4.2021 lähetetyllä kirjeellä, missä hakijalta on pyydetty kirjallista selvitystä siitä, onko louhinnan toteuttaminen ainoastaan yli 300 metrin etäisyydellä lähimmistä häiriintyvistä kohteista hakijalle toteuttamiskelpoinen sikäli, jos se muutoin lainsäädännön salliessa olisi mahdollista? Hakija on 19.4.2021 toimittamassaan vastauksessa todennut, että em. vaihtoehto ei ole yritykselle toteuttamiskelpoinen.

Kohta 4. Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisu

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on tarkastanut Maansiirto ja Kuljetus Kanervo Ky:n maa-aineslupahakemuksen. Hakemus tulee hylätä.

Kohta 5. Ratkaisun perustelut

Lupaharkinnassaan vuonna 2008 silloinen ympäristönsuojeluviranomainen on vaatinut kiinteistöllä tapahtuvalle kallion louhinnalle ja kiviaineksen murskaukselle ympäristöluvan. Lupa on myönnetty 3.6.2008 ja se on toistaiseksi voimassa oleva. Luvan myöntämisen jälkeen on 16.9.2010 tullut voimaan muraus-asetus (valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010), jota tulee tällä hetkellä noudattaa kiinteistöllä tapahtuvaan louhinta- ja murskaustoimintaan. Asetuksen 3 §:ssä mainittua kivenlouhinnan vähimmäisetäisyyttä (300 m) mm. lähimpään asumiseen on ollut sovellettava viimeistään 1.1.2018 alkaen. Näin ollen louhintaan nähden alle 300 metrin etäisyydellä sijaitseva asuinrakennus, joka on aikoinaan rakennettu samalle alueelle oman perheenjäsenen käyttöön, on estänyt kivenlouhinnan jatkamisen kiinteistöllä 1.1.2018 alkaen alle 300 metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta.

Lupahakemuksessa hakija on pyytänyt huomioimaan asetus 314/2017 (valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta), jossa sallitaan kiven louhinta ja jalostus mm. rakennuskiveksi tai hautakiveksi alle 300 metrin suojaetäisyydellä häiriintyvään kohteeseen. Lupaviranomainen kuitenkin katsoo, että ko. asetusta ei voida soveltaa tähän tapaukseen, koska kyse ei ole asetuksen muutoksessa tarkoitetusta tarvekivilouhinnasta.

Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-ainesten ottamisessa on maa-aineslain lisäksi noudatettava, mitä muualla lainsäädännössä säädetään. Maa-ainesluvan lupaharkinnassa tulee täten noudattaa myös muraus-asetusta. Muraus-asetuksen mukaan lupahakemuksessa esitetyllä ottoalueella ei ole mahdollista suorittaa louhintaa alle vaadittua 300 metrin suojaetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen.

Hakijaa on ennen ratkaisun tekemistä vielä kuultu louhinnan toteuttamiskelpoisuudesta koskien pienempää aluetta, mikä jää yli 300 metrin etäisyydelle lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Hakija on 19.4.2021 toimitetussa selvityksessään esittänyt, että louhinta em. alueelta ei ole kustannukseltaan toteuttamiskelpoista liiketoimintaa. Lisäksi selvityksessä on viitattu luvan saamisen tärkeyteen koko lupahakemuksessa esitetylle alueelle. Maa-ainesluvan myöntämiselle ei näin ole edellytyksiä louhinnan osalta. Hakijalla on kuitenkin mahdollisuus hakea alueelta esim. pelkän soran ottamiseen maa-aineslupaa esittämällä siitä uusi maa-aineslupahakemus, ottamissuunnitelma ja maisemointisuunnitelma.

Lupahakemuksen liitteenä olevassa kauppakirjassa 13.11.2007, joka koskee kiinteistöä 286-447-10-4 (aik. 909-427-10-1), on kaupan ehtona mm., että kiinteistöllä sijaitseva taukotupa sekä myöhemmin rakennettava asuinrakennus sijaitsevat sora-alueella, jossa melu, pöly ja louhinta aiheuttaa häiriöitä, joista ostaja on tietoinen, eikä niistä voi valittaa. Hakemuksessa hakija on vedonnut kyseiseen kauppakirjan ehtoon, joka tulisi huomioida lupaharkinnassa. Lupaviranomainen kuitenkin katsoo, kauppakirjan ehdolle ei voida antaa merkitystä asetuksen mukaisen minimietäisyyden ollessa ehdoton.

Lupahakemuksen käsittelyssä naapurien kuulemisen yhteydessä ottoalueen rajasta alle 300 metrin päässä sijaitsevan kauppakirjassa (13.11.2007) mainitun tilan 286-447-10-4 asunnon nykyinen omistaja ja luvan hakija ovat tehneet keskinäisen kirjallisen sopimuksen 7.2.2021. Sopimus rajaa maa-ainesten ottamisen vain neljäksi vuodeksi kymmenen vuoden sijasta ja toiminta-ajat on sovittu kiinteistön asukkaille suotuisiksi. Lisäksi sopimuksessa on erillinen korvaussopimus vahinkojen varalta. Em. sopimus ei kuitenkaan poista muraus-asetuksen velvoitteita, joita lupaharkinnassa on noudatettava.

Lausunnon ja muistutuksen huomiointi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto sekä naapurin muistutus on huomioitu ratkaisussa.

Sovelletut säädökset

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Kohta 6. Maksut ja niiden määräytyminen

Lupahakemuksen maksut määräytyvät Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 8.5.2018 (§ 51) hyväksymän ja 1.6.2018 voimaan tulleen maa-ainestaksan mukaan.

Käsittelymaksun peruste

euroa

Hakemuksen tarkastaminen ottamissuunnitelmaa kohti

260,00 €

Naapureiden kuuleminen 1 kpl x 40 €/kuultava

40,00 €

Kuuluttamiskustannukset (Kouvolan Sanomat 3.3.2021)

256,79 €

Yhteensä

556,79 €

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 556,79 €. Lupamaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Kohta 7. Päätöksestä tiedottaminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit

Ilmoittaminen internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä Maansiirto ja Kuljetus Kanervo Ky:n maa-aineslupahakemuksen edellä esitetyn ratkaisun mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa