Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.01.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistaminen

 

95/10.03.00.00/2020

 

 

Rymla 4.12.2019 § 110    

Kouvolan rakennusjärjestyksen uusiminen on tullut ajankohtaiseksi. Voimaolevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt päätöksellään 30.08.2010 § 67.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

 

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos maankäyttö- ja rakenuslaissa ja -asetuksessa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai rakentamista koskevissa ympäristöministeriön tai valtioneuvoston asetuksissa on asiasta toisin määrätty.

 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

 

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä nro 2.

 

Rakennusjärjestyksen luonnos on oheismateriaalina.

 

Ehdotus rakennusjärjestykseksi on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

 

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista.

 

Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa.

 

Lisätietoja: Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, puh. 02061 58353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

 

Rakennusvalvontajohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa rakennusjärjestyksen luonnoksen ja osallistumis ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville ajalle 16.12.2019 - 20.01.2020 ja päättää pyytää lausunnot luonnoksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnilta, joiden alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa (MRA 6 §).

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

_________

 

Anssi Moilanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19:00.

 

 

Rymla 04.03.2020 § 27

  

Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 04.12.2019 pykälässä 110 § asettanut rakennusjärjestyksen luonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunitelman nähtäville ja pyytänyt lausunnot luonnoksesta alle merkityiltä yhteisöiltä ja kunnilta, joiden alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisesti.

 

Lausuntoja rakennusjärjestysluonnokseen on pyydetty seuraavilta naa-purikunnilta ja yhteisöiltä:

 

Naapurikunnat:

Mäntyharju, Savitaipale, Luumäki, Miehikkälä, Pyhtää, Loviisa, Lapinjärvi, Iitti, Kotka, Hamina, Heinola

 

Yhteisöt:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Väylävirasto, Kymenlaakson museo, Kymenlaakson liitto, Kymen-laakson pelastuslaitos, Kouvolan Vesi ja Kymen Vesi.

 

Naapurikunnista lausuntopyyntöön vastasi ainoastaan Iitin kunta. 

 

Lausuntopyyntöön vastasivat lisäksi Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Kaakkois-Suomen elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskus, Kymen-laakson Museo, Väylävirasto, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymen Vesi Oy, Kylien neuvottelukunta, Liikunta- ja kulttuuritoimiala, Tekninen lautakunta, Maaseutulautakunta. Lisäksi puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on kuntaan lähettämällä kirjeellään 28.1.2016 esittänyt rakennusjärjestykseen lisättäväksi tuulivoimaloita koskeva lausuntovelvoite.

 

Suomen lämpöpumppuyhdistys jätti lausunnon / muistuksen ja kunta-laisista lausunnon / muistutuksen jätti Jarmo Issula.

 

Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä 30 vrk rakennusvalvontatoimistossa ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla aikavälillä 16.12.-20.01.2020. Rakennusjärjestysluonnoksen nähtävilläolosta on Kouvolan kaupungin internetsivuilla.

 

Naapurikunta Iitin lausunnossa rakennusjärjestysluonnoksen sisältöä on pidetty riittävän kattavana ja seikkaperäisenä ja huomautettavaa luonnokseen ei ole ollut.

 

Eri yhteisöjen ja kuntalaisen lausunnoissa ja huomautuksissa on luonnokseen haluttu tarkentaa muutamia asiakohtia koskien yleensä lausujan omaan toimialaan liittyviä osa-alueita.

 

Rakennusjärjestysluonnosta on täydennetty luonnoksesta annetuissa lausunnoissa ja huomautuksissa esille tulleiden seikkojen osalta ja näillä täydennyksillä on laadittu ehdotus uudeksi Kouvolan rakennusjärjestykseksi.

 

Rakennusjärjestyksen ehdotus on oheismateriaalina.

 

Rakennusjärjestysluonnoksesta on pyydetty edellä mainituilta osallisilta lausunnot. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaan myös rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa.

 

Lisätietoja: rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen,

puh. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

 

Rakennusvalvontajohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville ajalle 13.03.2020 - 13.04.2020 ja pyytää lausunnot maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 Sanna Jacksen poistui kokouksesta asian käsittely jälkeen klo 17:55.

 

 

Rymla 04.06.2020 § 46

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 04.03.2020 pykälässä 27 § asettanut rakennusjärjestyksen ehdotuksen julkisesti nähtäville.

 

Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty rakennusvalvonnan toimesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälän 6 § mukaiset lausunnot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnilta, joiden alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa.

 

Lausuntoja rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydetty seuraavilta yhteisöiltä.

 

Naapurikunnat ja -kaupungit:

Mäntyharju, Savitaipale, Luumäki, Miehikkälä, Pyhtää, Loviisa, Lapinjärvi, Iitti, Kotka, Hamina, Heinola

 

Yhteisöt:

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kymenlaakson liitto.

 

Lausuntopyyntöön ehdotuksesta vastasivat Pyhtään kunta, Iitin kunta ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Loviisan kaupunki ja Etelä-Suomen aluehallintovirasti ilmoittivat kirjallisesti, etteivät lausu rakennusjärjestysehdotuksesta.

 

Iitin ja Pyhtään kunnat ilmoittivat lausuntonaan, ettei niillä ole huomautettavaa rakennusjärjestysehdotuksesta.

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esitti pieniä tarkennuksia ehdotuksen kohtaan " 8.2 § Melu- ja tärinävaikutusten torjunta rakennuksissa ja piha-alueilla".

 

Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä 30 vrk rakennusvalvontatoimistossa ja Kouvolan kaupungin internet-sivuilla aikavälillä 13.03.2020 - 13.04.2020.

 

Rakennusjärjestysehdotuksen nähtävilläolosta on tiedotettu Kouvolan Sanomissa 13.03.2020 ilmestyneessä lehdessä.

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennusjärjestysluonnokseen esittämät tarkennukset on otettu huomioon rakennusjärjestysehdotuksessa.

 

Kuntalaisilta ei ole tullut muistutuksia ehdotuksen nähtävilläoloaikana.

 

Rakennusjärjestys on oheismateriaalina.

 

Lisätietoja: rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, puh. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

 

Rakennusvalvontajohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

Kh 15.06.2020 § 206

 

  

Rakennusjärjestys on oheismateriaalina.

 

Lisätietoja: rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, puh. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Huhtala ja kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.03.

 

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon pitämistä varten klo 17.03 - 17.15.

 

____________

 

 

Rymla 02.09.2020 § 56

     

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.06.2020 § 206 käsitellyt rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä uudeksi Kouvolan rakennusjärjestykseksi. Kaupunginhallitus on kokouksessa käydyn keskustelun tuloksena päättänyt palauttaa rakennusjärjestysehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Rakennusvalvontaviranomaiselle on toimitettu kaupunginhallituksen kokouksen keskustelun pohjalta kaksi (2) muistiota, joissa on tuotu esille rakennusjärjestysluonnoksen kohtia, joita tulisi tarkastella uudestaan.

 

Yleistä lain vaatimuksista kunnan rakennusjärjestykselle:

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

 

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

 

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

 

Edellä mainitun lain kohdan perusteella rakennusjärjestyksellä ohjataan kaavoittamattomien alueiden rakentamista. Lisäksi rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät kaavoitettuja alueita niiden seikkojen osalta, joita ei ole kaavoissa määrätty.

 

Asema-, ranta-asema- ja yleiskaavoissa on määritelty alueen käytön kannalta oleellisimmat määräykset, kuten esim. kiinteistön käyttötarkoitus, rakennusoikeus, kiinteistön muodostaminen kaavan mukaiseksi (asemakaava), kerrosluku, rakennusten sijainti ja lukumäärä kiinteistöllä jne. Täten esimerkiksi käyttötarkoituksen muuttamista kaavassa esitetystä ei voi rakennusjärjestyksellä määrätä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki on antanut erityisiä säännöksiä ranta-alueita rakentamiseen MRL:n pykälässä 72 §. Em. pykälän 1 momentin mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 

MRL 72 § 2 momentti:

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

 

Täten MRL 72 §:n 1 ja 2 momentin perusteella ranta-alueiden rakentamista ohjataan ranta-asema- ja rantayleiskaavoilla. Lisäksi hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus ovat useilla päätöksillään linjanneet, ettei esimerkiksi ranta-alueiden kaavoissa määriteltyä käyttötarkoitusta voi muuttaa poikkeamis- ja/tai suunnittelutarvepäätöksellä, vaan asia tulee ratkaista kaavan muuttamisella.

 

Uutena maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli 2017 määräys vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta pykälään 129 a §. Ko. pykälän 1 momentin mukaan kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa.

 

MRL 129a §:n momentin 2 mukaan rakennusjärjestyksen määräys voi koskea vain sellaisia alueita, joilla käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Koska maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n 4 momentin mukaan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa on asiasta toisin määrätty. MRL 129 a §:n määräys ei siten voi koskea alueita, joilla vapaa-ajanasunnon käyttötarkoitus on osoitettu ranta-asemakaavassa tai oikeusvaikutteista ranta-yleiskaavassa.

 

Rakennusjärjestysehdotuksen liitteessä 3 on esitetty alueet, joilla vapaa-ajanrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen on mahdollista suoraan rakennuslupamenettelyllä.

 

Vastineet kaupunginhallituksen kokouksessa esille tulleisiin rakennusjärjestysehdotuksen kohtiin:

 

Termien määritelmät:

Rantasauna, sauna rantaviivan läheisyydessä.

Määritelmästä on poistettu merkintä kiinteistö lasituksista, koska se on ristiriidassa kohdassa 5.1 § olevasta määritelmästä.

 

Kaikki saunatyypit on kirjattu saman otsikkotekstin alle termien määritelmissä. Eri saunatyypit on ollut tarpeen määritellä, koska ranta-alueita koskevissa kaavoissa on määritelty, että kullekin rakennuspaikalle voi rakentaa vain yhden vapaa-ajanrakennuksen, talousrakennuksia, saunan jne. riippuen kaavasta. Esim. vesirajaan rakennettavasta saunamökistä usein esitetään rakennuksen toimittajan laatima tilajärjestely ja varustelu, joiden perusteella saunamökki on tulkittavissa toiseksi vapaa-ajanrakennukseksi vastoin ranta-asema- tai -yleiskaavan määräystä.

 

Pykälä 1 §:

Rakennusjärjestyksen tavoite lisätty.

 

Pykälä 2.1 §, taulukon kohta 7.:

LVI-laitteiden kooltaan enintään 2 m2 ulkoyksikön asentaminen julkisivupintaan on mahdollista ilman toimenpidelupaa taulukoissa esitettyjen perusvaatimusten (kaupunkikuvallisuus, meluhaitan estäminen) toteutuessa.

 

Pykälä 5.1 §:

Muun rakennuksen/rakennelman sijoittaminen:

Muun rakennuksen, esim. grillikatoksen sijoittaminen 15 m:n etäisyydelle rantaviivasta on muodostunut standardiksi ja tulisijan rakentaminen edellyttää MRL:n mukaan luvan hakemista (terveellisyys, turvallisuus).

 

Puuston harventaminen rannalla:

Puuston harventaminen vanhoilla ranta-asemakaava-alueilla on MRL:n mukaan maisematyölupaa edellyttävä toimenpide. Vuoden 2017 lakimuutoksen jälkeen laadituilla ranta-asemakaavoilla maisematyölupavelvoitetta ei ole, ellei ranta-asemakaavassa ole vaadittu. Yleiskaava-alueilla maisematyölupaa ei edellytetä, ettei yleiskaavassa ole merkitty velvoitetta maisematyöluvan hakemiseksi.

 

Puuston harventamista koskevat metsälain ja toimijoiden omien sertifikaattien määräykset, joita tulee noudattaa. Rakennusjärjestykseen ei ole syytä ottaa mukaan määräyksiä, jotka olisivat ristiriidassa muun säännöstön kanssa.

 

Pykälä 5.3 §: Ympärivuotinen asuminen ranta-alueella, loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 129 a §:n määräys koskee vain kaavoittamattomia rantoja, joiden rakentamista ohjataan rakennusjärjestyksellä. Täten on syytä kirjata rakennusjärjestykseen samantasoisia määräyksiä kuin on vastaavasti ranta-asema- ja rantayleiskaavoitetuilla alueilla kaavamääräyksiin kirjattu.

 

Yhteenveto, voimassaolevan rakennusjärjestyksen uudistamisessa on täydennetty ja muutettu mm. seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

-          alkuun lisätty rakennusjärjestyksessä käytettyjen termien määritelmät yhtenäisen käsitteistön luomiseksi

-          pienehköjen rakennelmien osalta vaatimusta toimenpideluvan hakemiseen vähennetty varsinkin asemakaava-alueiden ulkopuolella maankäyttö- ja rakennuslain sallimissa rajoissa

-          pienten katettujen ja lasitettujen terassien rakentamiseen ei edellytetä toimenpidelupaa

-          pienten parvekkeiden ja terassien lasitusten rakentamiseen ei edellytetä toimenpidelupaa

-          LVI-laitteiden pienen ulkoyksikön sijoittamiseen ei tarvita toimenpidelupaa rakennusjärjestyksessä esitettyjen ehtojen täyttyessä

-          aidan rakentamiseen ei velvoiteta hakemaan toimenpidelupaa, jos rakennusjärjestykseen kirjatut ehdot toteutuvat

-          aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien toimenpideluvanvaraisuutta vähennetty oleellisesti

-          ranta-alueilla rakennusten etäisyys vesirajasta on suhteessa rakennuksen pinta-alaan, mitä suurempi rakennusmassa, sitä kauemmaksi rantaviivasta

-          ranta-alueilla rakennuspaikalle sallittujen rakennusten / rakennelmien kokonaislukumäärää lisätty

-          ranta-alueilla rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa pienennetty sekä vapaa-ajan- että pysyvän asuinrakennuksen osalta

-          ranta-alueilla rakennuspaikan rantaviivan vähimmäispituutta on pienennetty

-          vapaa-ajanrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen on rakennusjärjestyksessä esitetyillä alueilla mahdollistettu ilman poikkeamispäätöstä

-          pohjavesialueille rakennettavien maalämpöjärjestelmien rakentamisen edellytyksiä tarkennettu pohjavesien suojelemiseksi

-          suunnittelutarvealuerajausta on tarkennettu

-          pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset on tarkennettu vastaamaan valtakunnallisia määräyksiä ja kartoituksia

 

Rakennusjärjestykseen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset ovat vähäisiä, joten täydennettyä rakennusjärjestysehdotusta ei ole asetettu uudelleen nähtäville (MRA 6 § ja MRA 32 §).

 

Rakennusjärjestys on oheismateriaalina.

 

Lisätietoja: rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, p. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi.

 

Rakennusvalvontajohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi ehdotuksessa esitetyillä tarkennuksilla.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Mia Ylä-Outinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17:01.

____________

 

Kh 23.11.2020 § 349 § 7§ 7

     

Rakennusjärjestysluonnoksen ennakkovaikutusten arviointi

 

Rakennusvalvonnan johtamana suoritettiin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen 02.09.2020 jälkeen lokakuun 2020 aikana ennakkovaikutusten arviointi rakennusjärjestyksen uudistamisesta. Ennakkovaikutusten arviointiraportin laadintaan osallistui kaksi rakennusvalvonnan, yksi yleiskaavoituksen ja yksi asemakaavoituksen edustaja. Arvioinnissa vertailukuntina käytettiin Lappeenrantaa ja Kuopiota, joiden voimassa oleviin rakennusjärjestyksiin Kouvolan uuden rakennusjärjestyksen vaikutuksia verrattiin. Yhtenä vertailukohtana oli myös nykyinen voimassa oleva Kouvolan rakennusjärjestys.

 

Rakennusvalvonta järjesti 27.10.2020 infotilaisuuden rakennusjärjestysuudistuksesta ja ennakkovaikutusten arviointiraportista. Infotilaisuus järjestettiin Teams-kokouksena.  Infotilaisuuteen oli kutsuttu kaupunginhallituksen jäsenten lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajat.

 

Ennakkovaikutusten arviointiraportti taulukkomuodossa ja tiivistelmä ovat oheismateriaalina.

 

Rakennusjärjestysluonnos on oheismateriaalina. Oheismateriaalissa poistettu teksti on merkitty vihreällä yliviivattuna ja lisäykset on merkitty punaisella.

 

Lisätietoja: rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, p. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus kaupunginvaltuustolle:

 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi.

 

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiaa valmistellaan ensiksi työryhmätyönä, jonka tuotos käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa.

 

Työryhmään nimettiin jäseniksi tekninen johtaja Hannu Tylli, rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Kuisma sekä kaupunginhallituksen edustajina Jenny Hasu, Kimmo Jokiranta ja Miia Witting. Lisäksi teknistä lautakuntaa sekä asuminen ja ympäristö toimialan alaista kaavoitusviranomaista pyydetään nimeämään työryhmään edustajansa. Työryhmän koollekutsujana toimii tekninen johtaja Hannu Tylli.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Kuisma, tekninen johtaja Hannu Tylli ja rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen liittyivät kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.05.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Kuisma ja rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.59.

 

 

____________

 

Rymla 13.01.2021 § 7

 

     

Valmistelija: rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, puh. 020?615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 päätöksellään       § 349 palauttaa rakennusjärjestyksen uudelleen valmisteltavaksi rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Kaupunginhallitus päätti asettaa työryhmän rakennusjärjestyksen valmistelua varten yllä olevan KH:n päätöksen mukaisesti.

 

Työryhmä kokoontui 09.12.2020 rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Kuisma johtamana neuvottelemaan muutoksista rakennusjärjestysehdotukseen. Kaupunginhallitukselta oli saatu yhteenveto huomautuksista ja muutostoiveista kirjallisesti työryhmän valmistelutyön pohjaksi. Työryhmän kokouksen pohjaehdotuksen  muutoksista laati rakennusvalvonta ja pohjaehdotus käytiin lävitse työryhmän kokouksessa.

 

Muistio työryhmän kokouksesta on oheismateriaalina.

 

Muistion pohjalta on rakennusjärjestysehdotusta muokattu ja muutoksilla varustettua rakennusjärjestysehdotusta esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Kouvolan uudeksi rakennusjärjestykseksi.

 

Rakennusjärjestykseen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset ovat vähäisiä, joten täydennettyä rakennusjärjestysehdotusta ei ole asetettu uudelleen nähtäville (MRA 6 § ja MRA 32 §).

 

Rakennusjärjestys on oheismateriaalina.

 

Lisätietoja: rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, p. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi.

 

Rakennusvalvontajohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi ehdotuksessa esitetyillä tarkennuksilla.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Veikko Rantala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17:33.

____________

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa