Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.01.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

2099/11.01.00.03/2020

 

 

Rymla 13.01.2021 § 5

 

     

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen,

puh. 020?615 8016, marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi

 

Gasum Oy on toimittanut 5.11.2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen koskien Kouvolan Mäkikylässä sijaitsevan biokaasulaitoksen laajennusta. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

 

Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitos vastaanottaa kotitalouksien ja kaupan biojätteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä, puhdistamolietettä sekä rasvakaivolietteitä. Biokaasu jalostetaan ensisijaisesti liikennepolttoaineeksi ja syötetään kaasuverkkoon. Tämän lisäksi energia hyödynnetään sähköksi ja lämmöksi. Mädätysjäännös sekä kuivattu

mädätysjäännös hyödynnetään maatalouskäyttöön ja mullan tuotantoon. Tuotannossa syntyvää typpipitoista nestejaetta voidaan toimittaa sellaisenaan tai konsentroituna (VE1- VE2) teollisuudelle typen lähteeksi.

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa:

VE0 Nykyinen toiminta, käsittelykapasiteetti 20 000 tn/a

VE1 Toiminnan laajentaminen, käsittelykapasiteetti 65 000 tn/a

VE2 Toiminnan laajentaminen, käsittelykapasiteetti 195 000 tn/a

 

Arviointiselostuksesta on pyydetty Kouvolan kaupungin lausuntoa 5.1.2021 mennessä. Lausunnolle on pyynnöstä saatu jatkoaikaa 20.1.2021 saakka.

 

Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitoksen YVA -selostuksessa on esitetty hankkeen edellyttämät suunnitelmat, luvat, aikataulu ja liittyminen muihin hankkeisiin. Lisäksi on selvitetty hankkeen suhde maankäyttöä, luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin (mm. maakunta-, yleis- ja asemakaavat, valtakunnallinen ja alueellinen jätesuunnitelma, kansallinen energia- ja ilmastostrategia, Hiilineutraali Kymenlaakso 2040, Kouvolan kaupunkistrategia 2030, Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2030 sekä vesienhoidon suunnitelmat). Selostuksessa on esitetty myös arvio toimintaan liittyvien onnettomuuksien ja poikkeustilanteiden mahdollisuuksista ja niihin varautumisesta. Selostuksessa on kerrottu YVA -hankkeen vaiheet, kuvattu hanke kokonaisuudessaan sekä ympäristön nykytila ja sen kehitys.

 

Hankevaihtoehtojen kuvaus

 

Kaikissa vaihtoehdoissa vastaanotettavat jätejakeet ovat samoja, mutta niiden vastaanottomäärät ovat enimmillään VE0: 20 000 tn/a, VE1: 65 000 tn/ ja VE2: 195 000 tn/a. Hankkeen vaihtoehdoissa VE1-VE2 kiinteän biojätteen vastaanotto siirtyy uuteen rakennettavaan vastaanottohalliin, jonka laitekanta ja hajukaasujen käsittely ovat uusia. Halli on nykyisen vastaanottohallin tavoin alipaineistettu. Useampivaiheisella hajunkäsittelyllä varmistetaan, että joku käsittelymenetelmistä on aina käytössä laiterikkotilanteessakin.

 

Biokaasuprosessissa ja hygienisoinnissa ei ole eroja eri vaihtoehtojen välillä. Hygienisoinnin jälkeen käsitelty mädätysjäännös johdetaan vedenerotukseen. Vaihtoehdoissa VE1-VE2 erotuksessa syntyvää rejektivettä voidaan ohjata hyödynnettäväksi teollisuudessa. Tällöin erotuksessa syntynyt kuiva-aines varastoidaan laitoksen kaakkoispuolelle rakennettavalle 3500 m2 kuivajakeen varasto- ja jälkikypsytyskentälle.  Kuivattu mädätysjäännös voidaan hyödyntää VE0 mädätysjäännöksen tavoin peltokäytössä tai mullan valmistuksessa.

 

Biokaasua syntyy vuosittain VE0: noin 1 900 000 m3 (13 GWh); VE1: noin 6 000 000 m3 (39 GWh) ja VE2: noin 18 000 000 m3 (110 GWh).  Laajennuksessa VE1-VE2 nykyinen 1000 m3 kaasupallo korvataan uudella, mädätysjäännössäiliön päälle rakennettavalla, 1 800 m3 kaasuvarastolla ja kaasua kerätään hydrolyysisäiliön ja mädätysreaktoreiden lisäksi myös uudesta mädätysjäännössäiliöstä.

 

VE1-VE2:ssa piha-alueiden viemäröintiä parannetaan siten, että vedet on mahdollista johtaa tarvittaessa biokaasuprosessiin käsittelyyn, jos esim. piha-alueelle on kaatunut jätejakeita. Maastoon ohjattaessa hulevedet menevät hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta.

 

Kaikissa vaihtoehdoissa laitoksella käytettävä vesi hankitaan Kouvolan Veden vesijohtoverkostosta ja lämpöenergia tuotetaan laitoksen omassa kaasukattilassa (VE0: 1 MW, VE1-VE2: 2 MW). Laitoksella käytetään vähän kemikaaleja, lähinnä pesu- ja desinfiointiaineita. Toiminnassa syntyvien jätteiden laadut (rejektit, yhdyskuntajäte, metallit, jäteöljyt, aktiivihiilimassa) eivät poikkea vaihtoehdoissa, mutta niiden määrät ovat luonnollisestikin suurempia VE1-VE2:ssa. VE1-VE2:ssa rejektiveden käsittelyprosessista syntyy jätevesiä, mutta koska kyseisessä prosessissa otetaan talteen arvokkaita ravinteita, ovat jätevedet jo osin esikäsiteltyjä.

 

Ympäristövaikutusten arviointi

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu ihmisiin kohdistuvina haju-, liikenne-, melu-, työllisyys-, pöly-, kaasu- ja mikrobivaikutuksia sekä sosiaalisia ja terveysvaikutuksia. Ilmaan ja ilmastoon kohdistuvina vaikutuksina on arvioitu biokaasun polton päästöjä, biokaasua liikennepolttoaineena sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Pohja- ja pintaveteen kohdistuvina vaikutuksina on arvioitu sade- ja hulevesistä sekä lopputuotteiden lannoitekäytöstä aiheutuvia vaikutuksia. Hankkeessa on arvioitu myös maahan ja maaperään kohdistuvia vaikutuksia sekä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön. Lisäksi on tarkasteltu vaikutuksia väestöön, aineelliseen omaisuuteen, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä arvioitu laitoksen ja sen lähialueen muun teollisen toiminnan kanssa syntyviä yhteisvaikutuksia. Myös rakentamisen aikaiset ja käytöstä poiston aiheuttamat vaikutukset on huomioitu.

 

Haitallisten vaikutusten vähentämiseksi on esitetty keinoja mm. hajuhaittojen, liikenne-, melu- ja pölyvaikutusten sekä maankäytön osalta.

 

Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu vaikutusten laatua, määrää, alueellista laajuutta ja kohdentumista ihmisryhmiin, ajallista kestoa sekä todennäköisyyttä. Näiden lisäksi on huomioitu ympäristön nykytila ja kehityssuunnat, tavoitteet ja normit sekä eri sidosryhmien näkemykset asiaan. Kunkin vaikutuksen herkkyyttä ja muutoksen suuruutta arvioitiin sekä myönteiseen että kielteiseen suuntaan asteikolla: ei muutosta - vähäinen - kohtalainen - suuri - erittäin suuri. Arvioinnin tulosten perusteella on suoritettu vaihtoehtojen vertailu ja arvio niiden toteuttamiskelpoisuudesta.

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi kartoitettiin ympäristön herkkiä ja häiriintyviä kohteita noin 2 km säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Mikäli laajennusta ei toteuteta, toiminta jatkuu nykyisen laisena (VE0), joten vaikutuksia on arvioitu nykytilanteeseen verrattuna.

 

Hajuvaikutukset

 

Hajuvaikutuksia on tarkasteltu Sweco Oy:n laatimaan hajumallinnukseen pohjautuen. Arvioinnissa hyödynnettiin lisäksi olemassa olevia tutkimuksia vastaavanlaisista laitoksista sekä yleisötilaisuudessa, lausunnoissa ja muistutuksissa saatua palautetta. Hankkeeseen toteutettiin myös asukaskysely nykyisen hajutilanteen selvittämiseksi. Laadittu hajumallinnus huomioi laitoksen piipusta tulevat päästöt sekä VE1-VE2:n osalta lannoitekentän päästöt, mutta ei esim. mahdollisia hajapäästöjä, vuotoja tai jätekuljetuksista karkaavia päästöjä. Hajuvaikutukset riippuvat lisäksi myös siitä, miten eri ihmiset kokevat hajun voimakkuuden, mitä mallinnus ei pysty huomioimaan.

 

Ilman hajupitoisuus ilmoitetaan hajuyksikköä kuutiossa (Hy/m3). Suomessa ei ole annettu raja- tai ohjearvoa toiminnan aiheuttamasta hyväksyttävästä hajupitoisuudesta. Laaditussa raportissa Kouvolan biokaasulaitoksen hajuhaitaksi on määritelty 2 % vuoden tunneista (175 h) 1 Hy/m3 (= hajupitoisuus, jonka 50 % ihmisistä haistaa) tunnin pituisena hajuhaittana. Tätä voidaan pitää hyvin tiukkana tulkintana ohjearvosuosituksesta (VTT:n ohjearvosuositus 3 % ja 9 % hajutuntimäärät).

 

Tehdyn hajumallinnuksen mukaan ja toiminnassa olevien Gasum Oy:n vastaavan kokoisten laitosten mittaustietojen perusteella on arvioitu, että biokaasulaitoksen laajennuksella (VE1 ja VE2) ei ole normaalitilanteessa merkittäviä hajupäästöjä. Pääosa hajuista jää laitosalueen välittömään läheisyyteen. Vuotuinen hajutuntimäärä normaalitilanteessa jää lähimmissä asuinkiinteistöissä alle määritellyn hajuhaitan 1 Hy 2 % vuoden tunneista.

 

Häiriötilanteissa, epäsuotuisten sääolosuhteiden vallitessa hajua saattaa esiintyä hyvin laajalla alueelle. Vallitsevat tuulensuunnat kohdistuvat kohti kaupunkia ja mm. alueen maastomuodot voivat luoda pitkiä hajukäytäviä, joten pieniä hajuspotteja voi aiheutua kaupungin keskustassa asti. Mallinnuksen mukaista pahinta mahdollista tilannetta syntyy kuitenkin hyvin harvoin. Tyypillisesti Gasum Oy:n laitoksilla on raportoitu vähäisempiä häiriötilanteita 0-5 kertaa vuodessa, kesto 15 min - 1 pv.

 

Nykytilanteen (VE0) kuvaajana hajumallinnus ei todennäköisesti anna realistista kuvaa normaalitilanteen mallinnuksen osalta. Saadun palautteen perusteella nykyistä hajutilannetta kuvaa paremmin häiriötilanteen mallinnus. Laitos on toiminut ainakin osan aikaa ns. häiriötilanteessa, koska siellä on todettu esim. ongelmia hajunkäsittelylaitteiston toimivuudessa ja biojätteen esikäsittelyprosessin vaativan saneerausta. Hajupäästöjä on mahdollisesti aiheutunut myös vuodoista tai satunnaisesti aukinaisista hallin ovista. Mallinnuksessa ei pystytä huomioimaan tällaisia maan tasalla olevia hajulähteitä.

 

Biokaasulaitoksen laajennus ja saneeraus vähentävät todennäköisesti alueen nykyistä hajukuormaa. Biojätteen vastaanottohalli uusitaan ja ovien sulkeutuminen varmistetaan teknisin ratkaisun ja perehdytyksen avulla. Laajennuksen yhteydessä laitokselle valmistuu kokonaan uusi hajukaasujen käsittelylaitteisto ja toimintaa modernisoidaan monelta osin, minkä myötä hajukaasujen käsittely ja hajua aiheuttavat häiriötilanteet voidaan ottaa paremmin hallintaan.

 

Kuljetuksissa huomioidaan materiaalille sopiva kuljetusmuoto: nestemäiset umpinaisissa tankkiautoissa ja biojätteet umpinaisissa pakkariautoissa. Lopputuotekentällä syntyvää hajua ehkäistään huolehtimalla materiaalin tehokkaasta hajoamisesta biokaasuprosessissa. Mikäli lannoitevalmisteen aumoissa havaitaan hajua, voidaan aumat tarvittaessa peittää esimerkiksi hajua vähentävällä turpeella.

 

Vaikutusarvioinnissa hankkeen VE1 todettiin aiheuttavan kohtalaisia ja VE2 vähäisiä myönteisiä vaikutuksia hajuhaittoihin.

 

Muut vaikutukset

 

Molemmat vaihtoehdot saavat aikaan vähäisiä myönteisiä vaikutuksia alueen työllisyyteen, sade- ja hulevesiin, lopputuotteiden lannoitekäytöstä aiheutuviin vesistövaikutuksiin sekä yhdyskuntarakenteeseen. VE2:lla on suuri myönteinen vaikutus biokaasun käyttöön liikennepolttoaineena, kasvihuonekaasupäästöihin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. VE1:ssä myönteinen vaikutus näihin on hieman pienempi (kohtalainen).

 

Arvioinnissa todettiin, että molemmat hankkeet aiheuttavat vähäisiä kielteisiä vaikutuksia liikenteestä ja toiminnasta aiheutuvan melun, liikenteen pakokaasupäästöjen, pölyn, sosiaalisten ja terveysvaikutusten sekä maankäytön osalta. Myös rakentamisella, laitoksen käytöstä poistolla ja yhteisvaikutuksilla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. Liikennemääriin ja turvallisuuteen VE1 aiheuttaa vähäisen, mutta VE2 kohtalaisen kielteisen vaikutuksen.

 

Muiden tarkastelussa olleiden ympäristövaikutusten osalta todettiin, että niillä ei ole vaikutusta kummassakaan hankevaihtoehdossa VE1-VE2.

 

Toimintojen ei kokonaisuudessaan arvioitu aiheuttavan sellaisia vaikutuksia kummassakaan vaihtoehdossa (VE1-VE2), että hanketta ei tulisi toteuttaa.

 

Hankkeen YVA -menettely valmistuu alkuvuodesta 2021. Tämän jälkeen toiminnanharjoittaja hakee laajennukselle ympäristölupaa. Ympäristölupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Selostuksessa on esitetty alustavana arviona, että laajennuksen käyttöönotto voisi olla loppuvuodesta 2021.

 

Esitys lausunnoksi:

 

Lausunnossa asiaa on tarkasteltu terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että Gasum Oy:n Mäkikylän biokaasulaitoksen laajennusta koskeva YVA -selostus on tehty hyvin ja kattavasti ja hankevaihtoehtojen ympäristövaikutuksista on saatu riittävän laaja kuva. Biokaasulaitoksen toiminta huomioi luonnonvarojen tehokkaan hyödyntämisen ja vähentää omalta osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä, joten se edistää Kouvolan kaupunkistrategian ja Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmassakin esiin tuotuja bio- ja kiertotaloutta sekä hiilineutraaliutta. Hanke myös toteuttaa mm. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä sekä kansallista ilmastostrategiaa.

 

Selostuksessa on huomioitu hyvin lähialueen asukkaat laatimalla asukaskysely. Toiminnasta aiemmin todetut hajuhaitat on otettu hyvin selvittelyyn ja laitoksella tarvittavia hajuhaittojen vähentämistoimia on voitu tarkentaa. Toiminnasta on tehty myös hajumallinnus, jonka pohjalta laajennusvaihtoehtoja on voitu tarkastella perusteellisemmin. Hajumallinnusta suositellaan tehtäväksi myös myöhemmin, mikäli toiminnasta ilmenee hajuhaittaa merkittävässä määrin asuinalueille.

 

Laitoksen laajennuksen myötä toimintaa modernisoidaan monelta osin ja toiminnasta tähän asti lähialueen asukkaille hajuhaittaa aiheuttaneet häiriötilanteet voidaan olettaa olevan paremmin hallittavissa. Gasum Oy:llä on vahva osaaminen biokaasualalla, joten laajentuvasta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja pystytään ratkomaan tehokkaasti.

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi, p. 020 615 8016

 

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle Gasum Oy:n Mäkikylän biokaasulaitoksen laajennusta koskevasta YVA -selostuksesta esityksen mukaisen lausunnon.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa