Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Encore Ympäristöpalvelut Oy:n Valkealan bio- ja kierrätyspolttoainelaitoksen ympäristölupahakemuksesta

 

3011/11.01.00.03/2020

 

 

Rymla 13.01.2021 § 4

 

     

Valmistelija: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, puh. 020 615 9291, vilma.hietala(at)kouvola.fi

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kouvolan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Encore Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Hakemus koskee Valkealan bio- ja kierrätyspolttoainelaitoksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan tarkistamista sekä toiminnan aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lausuntoa on pyydetty 28.12.2020 mennessä ja sen toimittamiseen on pyynnöstä saatu lisäaikaa 22.1.2021 saakka. Asian diaarinumero ESAVI:ssa on ESAVI/24765/2020.

 

Valkealan bio- ja kierrätyspolttoainelaitoksella otetaan vastaan ja varastoidaan erilaisia hyödynnettäviä jätteitä, joita tulee sekä irtonaisena että paalattuna. Näitä toimitetaan joko sellaisenaan tai käsiteltynä edelleen muualla hyödynnettäväksi tai varastoidaan omaa hyötykäyttöä varten. Tarvittaessa jakeiden lajittelua tehdään työkoneilla tai käsin. Romumetallia polttoleikataan tarvittaessa pienemmiksi paloiksi. Laitoksella käsitellään murskaamalla puuta, metsätähteitä, rakennus- ja purkujätteitä sekä energiajätettä. Kiinteitä biopolttoaineita valmistetaan murskaamalla metsätähteitä ja kantoja ulkona mobiilimurskaimilla. Kierrätyspolttoaineita valmistetaan tuotantohallissa kiinteällä murskaimella ja erottelemalla lajitelluista energiajakeista (mm. muovi-, kuitu-, puupitoiset jätteet) ja syntypaikkalajitellusta kuivajätteestä.

 

Laitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista haetaan jätteenkäsittelyn parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien takia. Samalla haetaan muutoksia laitokselle vastaanotettavien puu- ja rakennusjätteiden, kuori- ja puusivutuotteiden, muovijätteiden, tuhkan ja biojätteiden vastaanottomääriin. Muutosten myötä vastaanotettavien jätteiden kokonaismäärä nousisi nykyisestä enintään 345 000 tonnista enintään 392 000 tonniin vuodessa. Jätteiden enimmäisvarastomääriin haetaan muutosta metsätähteiden ja kantojen, kuori- ja puusivutuotteiden sekä muovin osalta. Muutosten myötä materiaalien kokonaisvarastomäärä nousisi nykyisestä enintään 167 280 tonnista enintään 187 730 tonniin.

 

Lisäksi haetaan lupaa laajentaa laitoksen toiminta-aluetta nykyisen alueen eteläpuolelle suunnitellulle laajennusalueelle sekä lupaa hyödyntää jätteitä laajennuksen rakentamisessa. Laajennusalue sijoittuu Kouvolan kaupungin omistamalle kiinteistölle 286-401-45-3. Kokonaisuudessaan toiminta-alueen laajennus on 10 ha, joka rakennettaisiin varastointikentäksi tulevina vuosina. Laajennuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin hakemuksen mukaan 4,3 ha alue, jossa käytettäisiin enintään 40 000 m3 tuhkaa, noin 35 000 m3 lasimursketta ja 15 000 m3 betonimursketta kantavaan kerrokseen. Rakenteissa hyödynnettäisiin ns. MARA-asetuksen (VNA 843/2017) mukaisia jätteitä, joita laitoksella saa vastaanottaa ja hyödyntää myös nykyisen luvan mukaisesti. Laajennusalueita tultaisiin käyttämään metsätähteiden ja tavanomaisen puumateriaalin varastointiin. Lisäksi laajennusalueella voitaisiin murskata näitä materiaaleja mobiilimurskaimella.

 

Laitos sijaitsee Valkealassa, Jokelan teollisuusalueella. Lähimmät naapurikiinteistöt ovat teollisuuslaitoksia ja metsätiloja. Lähimmille asuinalueille, mm. Kukkuramäen alueelle pohjoisessa Valkealanväylän toisella puolella, on etäisyyttä noin 400 m ja noin 500 m etäisyydellä on kaksi päiväkotia. Laitoksen etelä- ja kaakkoispuolella olevalla metsäalueella on virkistys- ja ulkoilukäyttöä. Lähin vesistö on noin 650 m päässä laitosalueen länsipuolella kohti Lappalanjärveä virtaava Käyräjoki (Jokelanjoki).

 

Suunnitellulla laajennusalueella ei ole asemakaavaa. Muu nykyinen toiminta-alue on asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Nykyisellä sekä laajennusalueella on voimassa Saarenmaa-Tykkimäki osayleiskaava, jossa alue on merkitty teollisuus-, varasto- ja palvelualueeksi (T/P). Yleiskaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja sen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava ympäristökuva sekä alueen sijainti asuin- ja virkistysalueiden läheisyydessä. Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 Jokelan alue on merkitty työpaikka-alueeksi (TP).

 

Esitys lausunnoksi:

 

Lausunnossa asiaa on tarkasteltu terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta.

 

Vastaanotettavien ja varastoitavien jätteiden käsittelymääriin haetaan lisäystä, minkä myötä myös lähinaapureihin ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset saattavat lisääntyä. Ympäristöpalveluihin on ajoittain tullut yksittäisiä ilmoituksia hajuhaitoista, melusta, roskaantumisesta sekä rottahavainnoista, joiden on epäilty aiheutuneen laitoksen toiminnasta. Viimeisimmät valitukset ovat kuitenkin vuodelta 2018 eikä tämän jälkeen ole kirjattu kaupungille tulleita yhteydenottoja.

 

Hajuvalituksia on tullut vuosina 2017, jolloin hajun epäiltiin aiheutuneen kierrätyspolttoaineesta, sekä 2018, jolloin ilmoitettiin kitkerästä, mahdollisesti puumateriaalin hajusta. Roskaantumista on aiemmin havaittu useasti sekä laitosalueen välittömässä ympäristössä että kulkuväylien varrella. Ympäristöluvassa tulee edelleen antaa riittävät määräykset niin suoraan laitosalueelta kuin myös kuljetuksista aiheutuvan roskaantumisen estämisestä. Mahdollisten hajuhaittojen tarkkailuun ja hallintaan tulee kiinnittää huomiota.

 

Terveysvalvontaan on myös viimeksi kuluneen vuoden aikana tullut useita ilmoituksia Valkealan taajama-alueella havaituista rotista. Monissa tapauksissa selviä pesimäalueita ei kuitenkaan ole varmistettu. Laitoksen tulee omalta osaltaan huolehtia riittävästä tuholaistorjunnasta. Laitoksella tehdään biojätteen siirtokuormausta, jota ei ole mainittu nykyisessä ympäristöluvassa, vaan se on hyväksytty ELY-keskuksen lausunnolla. Hakemuksen mukaan biojätettä varastoidaan kiinteissä, kannellisissa siirtolavoissa, arviolta kaksi viikkoa ja enintään 50 tonnia kerrallaan. Hakemuksen mukaan laitosalueella on sopimus tuhoeläintorjunnasta, mutta sen tarve on ollut vähäistä. Vähäinenkin biojätteen määrä saattaa houkutella haittaeläimiä. Toiminnassa tulee huolehtia, ettei biojätteiden ja hakemuksessa myös mainittujen kotitalouksien haravointijätteiden siirtokuormauksesta aiheudu haittoja. Haravointijätteiden mahdollisesti sisältämien vieraslajien leviäminen tulee estää.

 

Alueella käsitellään ja murskataan erilaisia pölyäviä materiaaleja. Luvassa tulee antaa riittävät määräykset pölyämisen estämisestä, huomioiden jätteen käsittelyn ja muiden työvaiheiden lisäksi myös alueen liikennöinti.

 

Laitoksen mobiilimurskauksen melusta on valitettu ympäristöpalveluihin viimeksi vuonna 2016. Hakemukseen liitetyssä melumallinnuksessa on tarkasteltu nykytilannetta ilman murskaustoimintoja sekä kahta eri tilannetta murskaustoiminnan sijoittuessa vaihtoehtoisiin paikkoihin. Tilanne, jossa murskausta tehtäisiin alueen itä-/pohjoislaidassa ilman meluvalleja, on oletettu teoreettiseksi maksimitilanteeksi. Toisessa tilanteessa mobiilimurska sijoittuu uuden varastointialueen reunaan meluvalleina toimivien hake- ja kierrätyspuukasojen taakse, mikä hakemuksen mukaan on todennäköinen toteutuva tilanne. Nykytilamallissa on huomioitu mobiilimurskausta lukuun ottamatta toiminnan kaikki muut melulähteet ja nämä on yhdistetty laskennassa yhteismelumalleiksi.

 

Mallinnustulosten mukaan toiminnasta aiheutuva melu alittaa lähimmissä altistuvissa kohteissa voimassa olevan ympäristöluvan raja-arvot (55 dB(LAeq) päivällä klo 7-22 ja 45 dB(LAeq) yöllä klo 22-7) kaikissa muissa tilanteissa, mutta yhden mittauspisteen osalta teoreettisessa maksimitilanteessa ilman meluvalleja mallinnustulos on epävarmuus huomioiden 55 dB raja-arvolla.

 

Luvassa tulee edelleen asettaa raja-arvot toiminnasta aiheutuville melutasoille, jotka eivät saa ylittää VNp 993/1992 mukaisia ohjearvoja. Meluntorjunnasta ja sen tarkkailusta tulee antaa riittävät määräykset huomioiden myös toiminnan mahdollinen laajentuminen uudelle alueelle ja ympäristössä sijaitsevat asumiseen ja virkistykseen käytettävät alueet. Mallinnuksen mukaan todennäköisesti toteutuvassa tilanteessa melu leviäisi lounaispuolella Sairaalantien alueella olevien tarkastelupisteiden suuntaan hivenen laajemmalle kuin murskan toisessa sijaintivaihtoehdossa. Murskauksen alkaessa uudella alueella sekä aina jos melutilanne muulla tavoin merkittävästi muuttuu, tulee kertaluonteisin mittauksin varmistaa, etteivät melutason raja-arvot ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Myös mahdollisissa valitustapauksissa tulee tarvittaessa tehdä mittauksia. Meluavat toiminnot tulee sijoittaa varastokasojen suojaan. Ulkona tehtävälle murskaukselle tulee asettaa tarpeelliset aikarajoitukset.

 

Nykyisessä ympäristöluvassa on määrätty meluilmoituksen tekemisestä Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminta-aikarajojen ulkopuolisesta toiminnasta. Laitoksen ympäristöluvassa tulee jatkossa asettaa riittävät määräykset myös poikkeuksellisia tilanteita varten eikä luvanvaraisesta toiminnasta tule erikseen edellyttää meluilmoituksen tekemistä.

 

Lupaharkinnassa tulee kiinnittää huomiota alueen hulevesien hallintaan. Hakemuksen mukaan laitosalueen sade- ja sulamisvedet ohjataan sadevesikaivojen kautta hulevesien keräilyjärjestelmään ja käsitellään laskeuttamalla ennen purkamista ojaan. Järjestelmän ja selkeytysaltaiden riittävä tilavuus ja toiminta on varmistettava ja hulevesien laatua tulee tarkkailla tarkoituksenmukaisilla tavoilla mahdollinen aluelaajennus huomioiden. Hulevesien mukana ei saa päästä alueen ulkopuolelle puuainesta tai merkittävää määrää kiintoainesta. Myös mahdollisten tulipalon sammutusvesien keräily ja käsittely on suunniteltava siten, etteivät sammutusvesien sisältämät kemikaalit pääse maaperään.

 

Laitoksella varastoitavien jätemäärien kasvaessa tulee paloturvallisuuteen kiinnittää huomiota. Lupaviranomaisen tulee harkita jätevakuuden riittävyys huomioiden myös mahdolliset laajennusalueen rakentamisessa käytettävät jätemateriaalit.

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, puh. 020 615 9291, vilma.hietala(at)kouvola.fi

 

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Encore Ympäristöpalvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta esityksen mukaisen lausunnon.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa