Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle maa-aineslupapäätöksestä kiinteistölle 142-417-1-488 tehdystä valituksesta

 

1459/11.01.00.04/2020

 

 

Rymla 13.01.2021 § 3

 

     

Valmistelija: ympäristötarkastaja Katja Kangas, puh. 020?615 7995, katja.kangas(at)kouvola.fi

 

ASIA

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä (Rymla 7.10.2020 § 64) koskien ------------ maa-ainestenottolupaa kiinteistölle 142-417-1-488 on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lautakunnalta lausuntoa valituksesta 23.12.2020 mennessä. Lausunnon antamiseen on pyydetty ja saatu lisäaikaa 21.1.2021 saakka.

 

Maa-aineslupa on myönnetty soran ja hiekan ottamiseen 10 vuodeksi ottomäärälle 100 000 k-m3 Iitin kunnan Säyhteen kylään.

 

Lausuntopyynnön mukaan lausunnon tulee sisältää selostus asiasta, vastaus valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuma esitetystä selvityksestä.

 

Valituksen sisältö

 

Säyhteen vesien- ja luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii, että Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkää lupapäätöksen kokonaan ja toiminnan aloittamisen muutoksenhausta huolimatta sekä määrää hakijan ennallistamaan nykyisen ottoalueen ja ympäristöviranomaisen liittämään Saksanmäen kohdealueen poikkeuksellisine luonnonarvoineen Töyrylän tilasta aiemmin erotettuun Kärmesniemenkallion NATURA-luonnonsuojelu-alueeseen FI0404006.

 

Valituksen liitteenä on lupahakemus sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös.

 

Pohjavesialue

 

Valittajan mukaan valitus kumoaa kokonaan maa-aineslupahakemuksessa esitetyn väittämän, jonka mukaan lähin pohjaveden muodostumisalue on Veljestenharjun alue yli 1 km ottoalueesta pohjoiseen ja myös sen, että hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön, luonnonolosuhteisiin eikä pohjavesiin. Valituksessa on esitetty että maa-ainesluvan mukainen alue sijoittuu Saksanmäen luokittelemattomalle pohjavesialueelle. Veljestenharju ja Saksanmäki ovat valituksen mukaan molemmat pohjavesi- ja pohjaveden muodostumisalueita, joista Veljestenharju on luokiteltu ja Saksanmäki luokittelematon. Tämä esitys perustuu GTK:n Maankamara-karttaan.

 

 

 

Valituksessa on kuvailtu Saksanmäen syntyä aina mannerjäätikön sulamisvaiheista lähtien. Valituksen mukaan sekä Veljestenharju että Saksanmäki kuuluvat pohjaveden lakisääteisen suojeluvelvoitteen piiriin (YSL 17 §/pohjaveden pilaamiskielto).

 

Valituksessa on esitetty, että saksanmäen pohjavesialueen luonnontila vaikuttaa olennaisesti Saksanmäkeä ympäröivien viljelyspeltojen vesitalouteen. Ottoalueesta itään sijaitsee myös kaksi lähdettä. Lähellä on myös talousvesikaivo sekä pohjavesivaikutteisia kosteikkoja. Jos Saksanmäen maa-aines hakemuksen mukaisesti vähenee, sadeveden imeytyminen siihen heikentyy ja alueen vesitase muuttuu.

 

Valituksessa vaaditaan, että pohjaveden esiintyminen on selvitettävä ja tarkkailu toimitettava Saksanmäkeä ympäröivillä kuudella tilalla. Nyt pohjavesiputkia on vain yksi.

 

Kangasvuokkoesiintymä

 

Valituksen mukaan Saksanmäen alueella on ollut 1970-luvulla mittava kangasvuokkoesiintymä. Esiintymä on ilmennyt vuonna 1975 tehdyn avohakkuun jälkeen. Avohakkuun myötä alueelle tuli kangasvuokolle suotuisat kasvuolot. Valituksessa mainitaan, että kasvien siemenet voivat säilyä maassa pitkään. Esim. huhtakurjenpolven siemenet säilyvät itämiskykyisinä metsämaassa ainakin 80 vuotta. Kangasvuokon siemenpankista ei tosin ole tutkimusta tehty. Valittaja kuitenkin esittää, että Saksanmäessä on kangasvuokon pysyvä siemenpankki, joka voisi suotuisissa oloissa aktivoitua.

 

Valituksen mukaan vuonna 2020 alueella havaittiin 8 kangasvuokon kukkavartta. Havainnon oli tehnyt alueen vakituinen kesäasukas. Valituksessa ihmeteltiin, ettei näitä kangasvuokkoja havaittu samana vuonna maa-aineslupahakemusta varten tehdyn luontokartoituksen yhteydessä.

 

Oikeudellinen tarkastelu

 

Valituksessa on myös oikeudellinen tarkastelu, jossa on käsitelty maa-aineslupaa ja siihen liittyvää hakemusta mm. maa-aineslain 3 (ainesten ottamisen rajoitukset) ja 11 (lupamääräykset) §:n kautta. Valituksen mukaan hakemuksen ottosuunnitelma on pintapuolinen ja puutteellinen ja lähestulkoon kelvoton. Oikeudellisessa tarkastelussa asiaa käsitellään pohjavesien suojelun ja kangasvuokkoesiintymän osalta. Myös toiminnasta aiheutuva työkoneiden ja raskaan liikenteen melu ja pöly on mainittu valituksessa.

 

Valituksessa esitettyjen haittavaikutusten perusteella toimintaan tulisi valittajan mukaan soveltaa myös ympäristönsuojelulakia ja toiminnalle pitäisi hakea myös ympäristölupaa. Valituksen mukaan myös laki eräistä naapuruussuhteista estää maa-ainestenottotoiminnan Saksanmäellä, koska se vaikuttaa alueen pohjavesiolosuhteisiin heikentävästi. Valituksen mukaan hakija on velvoitettava ennallistamaan ottamispaikka.

 

Asiaa on valituksessa käsitelty myös luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun kangasvuokon osalta. yhteen vesien- ja luonnonsuojeluyhdistys ry vaatii ELY-keskusta estämään toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja määräämään hakijalle toimenpidekiellon maa-aineksen otolle Saksanmäestä luonnonsuojelulain 57 §:n nojalla.

 

Valituksessa on arvioitu, että hakijalla on jatkossa tarkoitus hakea lupaa tulevaisuudessa koko Saksanmäen alueelle edellisiin, maa-ainesmäärältään suurempiin hakemuksiin viitaten. Valittajan mielestä hakemus ei täytä vähäisimpiäkään maa-aineksenoton tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia. Valituksessa on myös ruodittu maa-aineksen kysyntämarkkinoita ja spekuloitu vieraspaikkakuntalaisen hakijan mahdollisia jatkosuunnitelmia maa-ainestenotolle sekä myös hakemuksen laatineen konsultin tarkoitusperiä.

 

Valituksessa viitataan myös rikoslakiin väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle. Tämä liittyy valittajan esittämään GTK:n karttaan ja esitykseen Saksanmäen pohjavesialueesta.

 

Valituksessa on viitattu Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, jossa KHO kumosi maa-ainestenottoluvan luokittelemattomalla pohjavesialueella.

 

Valitus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

 

Esitys lausunnoksi

 

Valituksen mukaan ottosuunnitelma oli puutteellinen. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että ottosuunnitelma oli maa-ainesasetuksen 2 §:n mukainen ja siten riittävä.

 

Valituksessa on esitetty, että Saksanmäki olisi luokittelematon pohjavesialue. Valittaja on esittänyt GTK:n Maankamara-kartan, ja että kartassa oleva rajaus on pohjavesialueen raja. GTK:n Maankamara -karttapalvelua tarkemmin tutkimalla selviää, että valittajan esittämä rajaus on maaperän laadun mukainen rajaus, ei pohjavesialueen. Pohjavesialueet on rajattu sinisellä ja nämä maaperäalueet vihreällä viivalla.

 

Ottamisalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä luvan mukaisen toiminnan katsota aiheuttavan pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Luvassa on annettu määräys kahden metrin suojakerroksesta pohjaveden pintaan. Soran ja hiekan otto ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, joten sitä ei voi vaatia myöskään naapuruussuhdelain perusteella.

 

Luvan mukaisella ottamisella ei katsota olevan vaikutusta naapurikiinteistöjen kaivoihin eikä sen katsota aiheuttavan kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa. Etäisyys naapureihin on yli 400 metriä. Toiminnan vaikutuksia pohjaveden pintaan tarkkaillaan yhdestä havaintopisteestä.

 

Maa-aineslupaharkinnan yhteydessä tarkastellaan vain luvan myöntämisen edellytyksiä eikä lupaviranomainen voi tehdä tarveharkintaa esim. maa-aineksen mahdollisen kysynnän perusteella.

 

Valituksesta ei ilmene, olivatko siinä mainitut 8 kangasvuokkoa ko. maa-ainestenottoalueella. Maa-aineslupapäätöksen valmistelussa käytettiin hakemuksen liitteenä olleen ulkopuolisen asiantuntijan tekemää luontoselvitystä, jonka perusteella lupahakemuksen mukaisella alueella ei havaittu kangasvuokkoa. Valituksessa mainitulle Kärmesniemenkallion NATURA-alueelle on matkaa noin 700 m.

 

Valituksessa mainittu KHO:n päätöstä koskeva maa-aineslupa oli myönnetty soran, hiekan ja kallion ottamiseen 800 000 k-m3 ottomäärälle. Toiminta-alue sijaitsi luokituksesta poistetulla pohjavesialueella. Lisäksi KHO:n päätöksen mukaisella alueella oli myös kalliokiviaineksen ottoa, ja toiminnan volyymi olisi ollut huomattavan paljon suurempi kuin tässä tapauksessa.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että valitus tulee kumota tässä lausunnossa esitetyin perusteluin. Lupahakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa ottamistoiminta on maa-aineslain mukaista.

 

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Katja Kangas, puh. 020 615 7995,

katja.kangas(at)kouvola.fi

 

  Ympäristöjohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä esitetyn lausunnon kiinteistölle 142-417-1-488 myönnetystä maa-ainestenottoluvasta tehdystä valituksesta.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa