Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.11.2020/Pykälä 345

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021 - 2024

 

2960/01.00.02/2020

 

 

Kh 23.11.2020 § 345

 

     

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee olla kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

 

Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja kehitetään ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstösuunnitelmalla luodaan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle.

 

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on heikko ja taloutta tasapainotetaan lukuisin eri keinoin. Talouden tasapainottaminen vaatii riittäviä muutoksia palvelujen tuottamistavoissa, palveluverkossa ja resurssien käytössä. Henkilöstömenoihin ja henkilöstöön on kohdistunut viime vuosina paljon säästötavoitteita ja erityisesti vuonna 2020. Henkilöstö on vähentynyt huomattavasti vuosien 2019 ja 2020 aikana. Talouden tasapainottaminen jatkuu edelleen myös vuonna 2021.

 

Henkilöstökulut ovat olleet vuoden 2020 talousarviossa lähes 26 prosenttia kaupungin toimintakuluista. Henkilöstömenojen hallinta edellyttää tiukkaa henkilöstösuunnittelua suunnitelmakaudella. Vuonna 2019 käytiin kahdet työvoiman vähentämistä koskevat yt-neuvottelut, joissa tavoitteena on ollut yhteensä 120 henkilötyövuoden vähennys vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 15.4.2019, että vuoden 2021 loppuun mennessä tavoitellaan 60 htv:n lisäsäästöjä.

 

Henkilöstömäärä oli elokuun lopussa henkilötyövuosina 2 721,48. Henkilöstö on vähentynyt viime vuodesta 322,34 henkilötyövuodella. Vuonna 2020 toteutettujen lomautusten vaikutus on ollut noin 90 henkilötyövuotta.

 

Kaupungin palveluksessa oli 31.8.2020 yhteensä 3 125 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 590, määräaikaisia 454 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 81. Esimiesasemassa olevia oli yhteensä 184, joista vakinaisia 165. Esimiesten määrä on vähentynyt viime vuodesta 24:llä.

 

Eläkeiän täyttää vuoteen 2024 mennessä yhteensä 361 henkilöä, mikä on 14 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä. Erityisen suurta eläkkeelle siirtyminen tulee olemaan konsernipalveluissa (28 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä), liikunnan ja kulttuurin toimialalla (23 prosenttia) sekä asumisen ja ympäristön toimialalla (20 prosenttia). Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla eläkeiän täyttää 10 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä.

 

Henkilöstömenoihin ja henkilöstöön kohdistuu edelleen säästötavoitteita suunnittelukaudella. Samanaikaisesti tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota avainhenkilöriskeihin ja niiden hallintaan. Eläkkeelle on siirtymässä huomattava määrä kaupungin henkilöstöä lähes kaikilla toimialoilla, joten lyhyessä ajassa organisaatiosta poistuu paljon osaamista. Kaupungin henkilöstömäärän vähentymisen myötä avainhenkilöriskit ovat lisääntyneet kaupungin organisaatiossa. Hyvän työnantajakuvan ylläpitäminen, kilpailukykyisten palkkausjärjestelmien kehittäminen ja vakaa henkilöstöpolitiikka ovat keskeisessä roolissa osaajien saamiseksi ja pitämiseksi kaupungin organisaatiossa.

 

Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa se, mitä ja miten kaupunki palveluja tuottaa. Henkilöstösuunnittelun tulee olla strategiasidonnaista siten, että kaupungilla on optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Henkilöstösuunnittelua on tarkoitus kehittää aiempaa ketterämmäksi, jotta muuttuviin tarpeisiin pystytään reagoimaan entistä nopeammin. Tavoitteena on nykyistä parempi osaamisen ennakointi ja sen täysimääräinen hyödyntäminen.

 

Työkyvyttömyydestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia ja niihin sisältyy paljon säästöpotentiaalia, joten henkilöstön työhyvinvointia edistetään kokonaisvaltaisesti erilaisin terveyteen liittyvin toimenpitein sekä osaamisen, johtamisen ja työympäristön kehittämisellä. Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyprosessien toimivuuden kehittäminen on ollut yksi henkilöstöjohtamisen painopisteistä ja määrätietoista työtä jatketaan edelleen tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolojen hallinnassa ja ehkäisemisessä korostuu ennakointi, työkykyriskien tunnistaminen ja varhainen reagoiminen sekä tukitoimenpiteiden oikea-aikaisuus.

 

Kouvolan kaupungin organisaatiota uudistetaan kesäkuun alussa 2021. Kyseessä on kolmas organisaatiouudistus kolmen vuoden sisällä. Jatkuvat organisaatiomuutokset ja niistä johtuva epävarmuus aiheuttavat haasteita henkilöstön työhyvinvoinnille. Ne sitovat myös paljon resursseja muusta kehittämistoiminnasta. Erityistä huomiota suunnittelukaudella tulee kiinnittää muutosten vaikutusten arviointiin, muutosjohtamiseen ja hallittuun muutosten toteuttamiseen. Riittävät edellytykset ja resurssit hyvälle henkilöstöjohtamiselle ja esimiestyölle on myös turvattava.

 

Toimialojen tiedot talousarviokirjaa ja henkilöstösuunnitelmaa varten on kerätty samalla lomakkeella. Näin on pyritty varmistamaan, että talous- ja henkilöstösuunnittelu ovat yhdenmukaista.

 

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024 on laadittu talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimialojen henkilöstösuunnitelmaesitykset käsitellään asianomaisen toimialan yhteistyöryhmässä. Kaupungin yhteistyöryhmä käsittelee puolestaan kaupunkitason henkilöstösuunnitelman.

 

Esitys Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2024 on liitteenä.

 

Talousarvio-ohjeen mukaan uusia virkoja ja työsuhteisia tehtäviä ei tule lähtökohtaisesti esittää vuodelle 2021 ottaen huomioon henkilöstöön kohdistuvat vähennystavoitteet. Mikäli uutta osaamista tarvitaan, tulee se pyrkiä toteuttamaan virkojen ja tehtävien muutosten kautta siten, että henkilöstön määrä ei kasva. Avoimena olevat virat, joita ei aiota täyttää, tulee esittää lakkautettavaksi.

 

Kooste toimialojen esittämistä uusista viroista ja tehtävistä vuodelle 2021 liitteenä.

 

Tehtävänkuvauslomakkeet uusista tehtävistä vuodelle 2021 on liitteenä.

 

Kooste toimialojen sanallisista perusteluista on liitteenä.

 

Toimialat esittävät henkilöstösuunnitelmassa ainoastaan kahta uutta virkaa ja tehtävää.

 

Lakkautettavia virkoja on yhteensä 13. Esitykset lakkautettavista viroista ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1. hyväksyä henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2024,

 

2. hyväksyä vuodelle 2021 esitetyt liitteessä mainitut uudet työsuhteiset tehtävät ja

 

3. lakkauttaa liitteessä mainitut virat 31.12.2020.

 

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2024.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 13.20.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa