Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.11.2020/Pykälä 315

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024

 

1710/02.02.00/2020

 

 

Kh 02.11.2020 § 304

 

  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden ku­luessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate­taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne

 

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne oli heikko jo ennen koronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26-27 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 milj. euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 milj. euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 milj. euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

 

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman laadinta

 

Kaupunginhallitus hyväksyi poikkeuksellisesti vasta 28.9.2020 talousarviokehyksen vuodelle 2021 sekä suunnitelmakehyksen vuosille 2021-2024. Kehyksen antamista lykättiin poikkeusolojen vuoksi sekä valtion budjettiriihen julkiseen rahoitukseen vaikuttavien päätösten takia. Valtion syksyn budjettiriihessä päätettiin jatkaa vuonna 2021 kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaisen yhteisöveron tuoton korotusta, jota lisäksi pysyvästi korotetaan 2 prosenttiyksiköllä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen takia. Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 280 milj. euron kertaluonteinen lisäys, jolla kompensoidaan kunnille muun muassa koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista. Kouvolan osalta nämä tarkoittavat valtionosuuden lisäystä vuodelle 2021 noin 4 milj. euroa sekä verotulojen lisäystä noin 5 milj. euroa. Pysyvä yhteisöveron tuoton korotus on tämän hetken arvion mukaan noin 1 milj. euroa vuositasolla. Muita merkittäviä kuntatalouteen vaikuttavia tekijöitä ovat oppivelvollisuuden laajentuminen ja vanhuspalvelujen mitoitus. Valtio on luvannut kunnille laajeneviin tehtäviin täyden valtionrahoituksen.

 

Talousarviokehyksen laadinnassa huomioidut merkittävimmät seikat ovat:

 

Kustannuksia lisääviä tekijöitä:

 • lomautuksien poisto, 5,5 milj. euroa
 • Kymsoten kustannusten kasvu 1,7 % eli 5,4 milj. euroa
 • henkilöstökustannusten kasvu (valtakunnalliset palkkaratkaisut), 2,8 milj. euroa
 • palkkatukityöllistämisen lisäys 100 hlöä, 1,2 milj. euroa
 • oppivelvollisuuden laajentaminen, 0,36 milj. euroa
 • maksuton joukkoliikenne toinen aste, 0,25 milj. euroa
 • Carea-koulun siirtyminen 1.8.2020 kaupungin toiminnaksi, 0,7 milj. euroa, kustannuksiin saatava valtionosuus vuodesta 2021 lähtien 0,5 milj. euroa

 

Kustannuksia vähentäviä tekijöitä:

 • 2019 päätetyt palveluverkkomuutokset, 2,6 milj. euroa
 • henkilöstömenojen vähentäminen 2019 yt-menettelyiden tuloksena, 2,0 milj. euroa
 • Perlacon ohjausryhmän raporttiin perustuvat pysyvät säästöt, 3,0 milj. euroa
 • Perlacon ohjausryhmän raporttiin perustuvat kertaluonteiset säästöt, 1,3 milj. euroa
 • muut lisäsäästöt, 0,4 milj. euroa

 

Talouden tasapainottaminen

 

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on tehty jo usean vuoden ajan. Talouden sopeuttamiseksi on vuonna 2020 työskennellyt kaupunginhallituksen nimeämä Perlacon raportin jatkotyön ohjausryhmä. Ohjausryhmän raportin mukaan pysyviä kustannussäästöjä olisi mahdollista saavuttaa vuositasolla 4,9 - 6,6 milj. euroa ja kertaluonteisia noin 3 milj. euroa. Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi 14.9.2020 (§ 245). Raportin vaikutukset huomioitiin kaupunginjohtajan talousarviokehysehdotuksessa vuosille 2021-2024, mutta kaupunginhallitus ei hyväksynyt niitä täysimääräisesti (28.9.2020 § 270).

 

Suunnitelmavuosiin sisältyy kunnallisveroprosentin laskennallinen korotus, jolla talous saadaan taloussuunnittelukaudella tasapainoon. Ensisijaisena tavoitteena on päättää lähivuosina sellaisista toimenpiteistä, joilla talous tasapainotetaan ilman veronkorotuksia. Veroprosentit päätetään vuosittain aina seuraavan vuoden osalta.

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä (28.9.2020 § 270) vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman kehyksen seuraavin lisäyksin:

. Kuusankosken uimahalli jatkaa. Uusi uimahalli tulee: hallin koko, suunnittelu, tuottoarvio tehdään. Uuden valmistuttua Urheilupuiston sekä Kuusankosken uimahallit suljetaan. Priorisoidaan kouluinvestoinnit.

. Liku avustukset 1-tasolla.

. Pilkanmaa, Kaipiainen jatkaa.

. Urheiluakatemia säilyy nykyisellään.

. Yksityistieavustukset leikkaus 30 000 euroa.

. Teky-talon siirto ok, jos kaupungintalon kustannusarvio pitää.

. Jäähallin raami -450 000 euroa säilytetään siten, että lautakunta etsii säästön. Toimialajohdolta edellytetään kiireellisellä aikataululla selvitys vaihtoehdoista (valtuuston päätös 11.11.2019). Jos päädytään korottamaan jäähallien tuntihintaa, korotus on maksimissaan 20 euroa/tunti.

. Koulukuljetusten lisäsäästötavoite 200 000 euroa (viimeistään lv. 2021-2022).

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on laadittu talousarviokehys sekä lautakuntien talousarvioesityksen huomioiden. Lisäksi siinä on huomioitu palkkatuella työllistämisen nettolisäys 1,2 milj. euroa, tavoitteena 100 palkkatukityöllistetyn lisäys kaupungille vuonna 2021. Julkisen rahoituksen osalta verotuloja on arvioitu hieman enemmän perustuen lokakuun alussa päivittyneisiin verotuloennusteisiin.

 

Tuloslaskelma milj. e

TP 2019

TPE 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TS 2024

Toimintakate

-523,2

-523,6

-524,4

-529,4

-536,3

-543,5

Verotulot

338,1

345,0

357,0

361,5

368,0

373,0

Valtionosuudet

172,3

204,5

190,9

188,5

193,1

198,7

Rahoitustulot ja -menot

7,6

8,2

8,8

8,8

5,8

5,8

Vuosikate

-5,2

34,1

32,3

29,5

30,6

34,0

Poistot ja arvonalentumiset

-22,6

-23,5

-24,0

-24,0

-24,0

-26,0

Tilikauden tulos

-27,8

10,6

8,3

5,5

6,6

8,0

Kertynyt yli-/alijäämä

-13,7

-2,9

5,4

10,9

17,5

25,5

Toimintakatteen muutos-%

1,9

0,1

0,1

1,0

1,3

1,4

Vuosikate, % poistoista

-23,0

145,3

134,7

122,8

127,6

130,6

Vuosikate, euroa/asukas

-63

415

396

365

383

433

 

Investoinnit

 

Kaupungin investointimenot vuodelle 2021 ovat 43,1 milj. euroa ja investointituloja arvioidaan saatavan 2,6 milj. euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 40,4 milj. euroa. Kärkihankeen, RR-terminaalin rakentaminen, nettokustannus on 8,9 milj. euroa. Investoinneissa pääpaino on kouluverkossa. Investointien rahoituksessa käytetään myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, kuten leasing-rahoitusta. Leasing-rahoituksella on tarkoitus rakentaa päiväkoteja ja Valkealan yhtenäiskoulu-/monitoimirakennus.

 

Rahoitus

 

Uutta pitkäaikaista lainaa on arvioitu vuonna 2021 tarvittavan 40,0 milj. euroa, jolloin lainakanta nousee 320,1 milj. euroon eli 3 964 euroon asukasta kohden. Lainakannan muutos on 8,0 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta muodostuu edelleen negatiiviseksi johtuen aiemmista negatiivisista vuosikatteista. Lainan maksukyvystä kertova tunnusluku, laskennallinen lainanhoitokate vuonna 2021 on 0,8.

 

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelma sekä esittelymateriaali ovat liitteinä.

 

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

 

Asian käsittely:

 

Toimialojen johtavat viranhaltijat esittelivät talousarviota seuraavasti:

 

 • Talousarvion yleisesittely/talousjohtaja Hellevi Kunnas
 • Strategiaosuus/apulaiskaupunginjohtaja Tukka Forsell
 • Konsernipalvelut/ apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell
 • Asuminen ja ympäristö/tekninen johtaja Hannu Tylli
 • Liikunta ja kulttuuri/liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka
 • Kasvatus ja opetus/kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi
 • Toimitilainvestoinnit/kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka ja rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää jättää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman pöydälle tutustumista varten.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Talousjohtaja Hellevi Kunnas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 14.50.

 

Tekninen johtaja Hannu Tylli liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.15 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 13.06.

 

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka liittyi kokouksen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.36 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 13.28.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.54 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 14.50.

 

Kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.10 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 14.48.

 

Rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen liittyi kokouksen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.10 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 14.48.

 

____________

 

 

Kh 03.11.2020 § 315

 

     

Tytäryhteisökohtaiset esittelyt:

 

 • KSS Energia
 • Kouvolan Innovation Oy
 • Kouvolan Vesi
 • Kouvolan Asunnot
 • Kouvolan Teatteri
 • Kaakkois-Suomen Tieto Oy
 • Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

 

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, helle-vi.kunnas(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää jättää vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman pöydälle tutustumista varten.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kaupunginhallituksen jäsen Miia Witting liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.20 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 14.30.

 

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.42.

 

Kaupunginhallituksen jäsen Maria Eloranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 14.25.

 

KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 9.54.

 

Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9:54 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 10.33.

 

Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ari Mikkelä liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10.33 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 11.15.

 

Kouvolan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jari Niemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.15 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 12.33.

 

Kouvolan Teatterin hallintojohtaja Mervi Ihalainen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.38 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 13.42.

 

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n toimitusjohtaja Mika Lyytikäinen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.00 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 14.27.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n toimitusjohtaja Mika Palosara liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.30 ja poistui ennen päätöksentekoa klo 15.11.

 

Talousjohtaja Helle Kunnas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 15.12.

 

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 15.12.

 

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana tauon pitämistä varten klo 11.15 - 12.15 ja 13.42 - 14.00.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa