Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 280

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Osavuosikatsaus 1-8/2020

 

1041/02.02.02/2020

 

 

Kh 05.10.2020 § 280

 

     

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen koronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26-27 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 milj. euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 milj. euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 milj. euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä. Merkittävimmät alijäämään vaikuttavat tekijät ovat olleet kahtena viime tilikautena sote-kustannuksien ennakoitua suurempi kasvu sekä verotulojen poikkeukselliset alenemat.

 

Vuoden 2020 taloudellista tulosta sekä vuoden 2021 talousarviota helpottavat valtion kunnille myöntämät koronaviruksesta johtuvat tukitoimenpiteet. Kuten Suomen Kuntaliitto on todennut, valtion tukitoimenpiteet kunnille helpottavat taloutta vuosien 2020 ja 2021 osalta, mutta ei vahvista sitä pitemmällä aikavälillä.  Valtiontukitoimenpiteet kunnille ovat erittäin positiivinen asia kuntatalouden kannalta, mutta ne eivät poista pysyvää kuntatalouden epätasapainoa.

 

Tuloslaskelma

 

Toimintatuottoja on elokuun loppuun mennessä kertynyt 29,6 milj. euroa (58,0 %). Toimintakulujen toteutuma on -358,9 milj. euroa (63,2 %). Henkilöstökulujen toteutuma elokuun lopussa oli -94,6 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli -6,7 %. Palvelujen ostot olivat -238,5 milj. euroa (63,2 %), josta ostot Kymsotelta olivat 205,4 milj. euroa.

 

Toimintakatteeksi muodostui -328,5 milj. euroa (63,8 %), muutos edelliseen vuoteen oli -5,3 %. Talousarvioon sisältyvät säästötoimenpiteet, esim. lomautukset, näkyvät toimintakatteessa niiden toteuduttua. Lomautussäästöjä on elokuun loppuun mennessä toteutunut 3,7 milj. euroa. Tämän hetken arvion perusteella säästötoimenpiteet näyttäisivät pääosin toteutuvan. Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset näkyvät merkittävimmin toimintatuottojen alhaisempana toteutumana.

 

Verotulot ja valtionosuudet

 

Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä elokuun lopussa oli 367,8 milj. euroa, edellisen vuoden vastaava kertymä oli 334,8 milj. euroa. Koronavirus on vaikuttanut merkittävästi kunnallisverojen tuottoon. Niitä ennakoidaan kertyvän noin 7 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Yhteisöveron kasvuun vaikuttaa kuntien määräaikainen 10 prosentin korotus ryhmäosuuteen, joka on otettu käyttöön elokuun tilityksissä. Kiinteistöveroja tilitettiin elokuussa edellistä vuotta enemmän, koska myös kiinteistöverojen tilityksessä on siirrytty verotuksen joustavaan valmistumiseen. Kokonaisuudessaan verotulojen kertymäarviot ovat parantuneet kevään tilanteesta huomattavasti.

 

Valtionosuuksien kertymä on 130,1 milj. euroa. Valtionosuuksia kasvattaa toukokuusta lähtien hallituksen kompensoimat veronmaksulykkäykset kunnille vuonna 2020 arvioiduista tilapäisistä veromenetyksistä. Keväällä Kouvolan osalta summa oli 8,2 milj. euroa, mutta sen arvioidaan pienentyvän 1,7 milj. euroon. Ko. summa vähennetään ensi vuoden valtionosuuksista viivästyskorolla lisättynä, joten se ei ole pysyvä tukitoimi. Valtion 4. lisätalousarvion tukipaketin sisältämä korotus peruspalvelujen valtionosuuteen on Kouvolan osalta 11,7 milj. euroa ja muutos on vaikuttanut maksatuksiin elokuusta lähtien. Lisäksi hallituksen kehysriihessä esitetty kuntien tukipaketti kasvattaa valtionosuuksia noin 6 milj. euroa vuonna 2020. Kaikkiaan valtiontukipaketin vaikutus vuodelle 2020 on noin 20 milj. euroa, pysyvää lisäystä tästä on 18 milj. euroa.

 

Rahoitustuotot ja -kulut

 

Rahoitustuottoja ja -kuluja on toteutunut 9,9 milj. euroa. Rahoitustuotoista on korkotuottoja toteutunut 0,9 milj. euroa, osinkotuottoja 10,1 milj. euroa, arvopapereiden luovutusvoittoja 0,6 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 0,2 milj. euroa eli yhteensä 11,8 milj. euroa. Rahoituskuluista merkittävimmät ovat korkokulut, joiden toteutuma on 1,4 milj. euroa sekä arvopapereiden luovutustappiot 0,4 milj. euroa.

 

Vuosikate ja tulos

 

Vuosikatteeksi muodostui 49,4 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen on 55 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 15,3 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisien jälkeen tilikauden tulos elokuun lopussa on 34,1 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan 10,5 milj. euroa positiivinen.

 

Investoinnit ja rahoitus

 

Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Investointimenoja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 17,5 milj. euroa ja investointituloja 0,8 milj. euroa. Kuntatodistusohjelmia on ollut edelleen käytössä. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on nostettu 33,0 milj. euroa erittäin edullisella kiinteällä korolla. Pitkäaikaisia rahalaitoslainoja on elokuun loppuun mennessä lyhennetty 18,3 milj. euroa. Lainanhoitokate on elokuun lopun tilanteessa positiivinen 1,3 eli tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.

 

Henkilöstö

 

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun lopussa henkilöstöä yhteensä 3 125, joista vakinaisia oli 2 590, määräaikaisia 454 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 81. Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli 2 721,49. Henkilöstö on vähentynyt edellisvuodesta 129:llä ja henkilötyövuodet yhteensä 322,34:llä. Vuonna 2019 käytyjen henkilöstövähennyksiä koskevien yt-neuvottelujen vaikutukset näkyvät jo selvästi henkilöstömäärän kehityksessä. Kaupungin henkilöstömäärää on kuitenkin kasvattanut samanaikaisesti se, että Kymsotelta siirtyi kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksella Carea-koulun siirron myötä 1.8.2020 alkaen yhteensä 26 vakinaista viranhaltijaa/työntekijää. Käynnissä olevien lomautusten vaikutus näkyy henkilötyövuosien määrässä.

 

Elokuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 76 viranhaltijaa ja työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 69 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle seitsemän. Eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä yhteensä 30 eli 39 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt yhdeksän henkilöä. Myös muuta henkilöstön vaihtuvuutta on hyödynnetty paljon, sillä muusta syystä vapautuneesta 65 virasta ja tehtävästä on jätetty täyttämättä 11 eli 17 prosenttia.

 

Henkilöstömenojen toteuma on elokuun lopussa 94,6 milj. euroa (65 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 6,8 milj. eurolla (-6,7 %). Vähennys on huomattava, koska vuonna 2019 lomarahoja leikattiin kiky-sopimuksen mukaisesti 30 prosentilla ja tänä vuonna lomarahoja on maksettu sosiaalikuluineen noin 1,7 milj. euroa viime vuotta enemmän. Vuonna 2019 kunta-alalla toteutettiin 1,0 prosentin yleiskorotus 1.4.2019 alkaen. Vuonna 2020 yleiskorotukset toteutettiin 1.8.2020 alkaen, jolloin henkilöstön palkkoja korotettiin keskimäärin 0,87-1,24 prosenttia sopimusalasta riippuen.

 

Elokuun loppuun mennessä lomautuksia on ollut yhteensä 2 155 henkilöllä noin 32 900 kalenteripäivää. Lomautussäästöt ovat noin 3,74 milj. euroa sosiaalikuluineen.

 

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 10,5 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on pienentynyt edellisvuodesta 0,5 kalenteripäivällä. Vähennys on huomattava, koska tunnusluvun jakajaan vaikuttavat toteutettavat lomautukset. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitattiin fiilismittarilla viikolla 38. Fiiliksistään kertoi yhteensä 875 työntekijää. Työn mielekkyyden kokemukset olivat selvästi vähentyneet keväästä.

 

Kouvolan kaupungin osavuosikatsaus 1-8/2020 ja osavuosikatsauksen esitysmateriaali sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1-8/2020 ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2020 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1-8/2020 tiedoksi.

 

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2020 tiedoksi.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Talousjohtaja Hellevi Kunnas ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu liittyivät kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.18 ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15.58.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa