Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 289

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Viestintä- ja markkinointipäällikön viran perustaminen ja täyttäminen

 

2581/01.01.01.01/2020

 

 

Kh 05.10.2020 § 289

 

     

Kouvola Innovation Oy:n organisoitumista koskevassa selvitystyössä päädyttiin siihen, että parhaaseen lopputulokseen päästään rakentamalla uusi viestinnän ja markkinoinnin yksikkö, joka sijoittuu kaupungin organisaatioon ja aloittaa toimintansa 1.1.2021 alkaen. Perusteluina siirtymiselle on, että kaupunkiviestintä ja -markkinointi on strategista toimintaa, joka mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamista. Järjestelyllä haetaan myös synergiahyötyjä sekä vaikuttavuutta ja kaupungin vetovoiman lisääntymistä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 21.9.2020 § 257 Kinnon markkinointi- ja matkailutoimintojen siirtämisen kaupunkiorganisaatioon osaksi uutta viestinnän ja markkinoinnin yksikköä.

 

Kinnon markkinointi- ja matkailutoimintojen henkilöstö siirtyy Kouvolan kaupungin palvelukseen 1.1.2021 alkaen työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen ns. vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin.

 

Konsernipalvelujen hallintopalveluihin sijoittuvaan viestintä- ja markkinointiyksikköön tulee perustaa viestintä- ja markkinointipäällikön virka, joka toimii uuden yksikön esimiehenä. Viestintä- ja markkinointipäällikön tehtävänä on johtaa, suunnitella, kehittää ja koordinoida kaupungin viestintää, markkinointia sekä matkailun kehittämistä. Hän vastaa omalta osaltaan kaupungin brändin ja imagon kasvattamisesta. Toimintaa ohjaa kaupungin strategia sekä viestintä- ja markkinointiohjelma.

 

Viestintä- ja markkinointipäällikön viran kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset tehtävät ja ensimmäinen sijoituspaikka on esitetty viran tehtävänkuvauksessa, joka on liitteenä.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

 

Viestintä- ja markkinointipäällikön virka määritellään johtavassa asemassa olevaksi siten, että kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan.

 

Viestintä- ja markkinointipäällikön virkaa on tullut tarjota ensisijaisesti kaupunkiviestinnän sekä Kinnon markkinointi- ja matkailutoimintojen esimiehinä toimiville henkilöille. Nykyisten esimiesten osalta on toteutettu ansiovertailu osaamiskartoituksen, koulutuksen, työkokemuksen, haastattelujen ja henkilöarvioinnin pohjalta.

 

Haastatteluun osallistuivat työnantajan puolelta apulaiskaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja. Heidän lisäkseen kaupunginjohtaja on osallistunut uuden yksikön esimiehen valintaan.

 

Esityksenä on, että Kinnon kehittämispäällikkö Kirsi Vainio otetaan virkaan kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 2 luvun 4 §:n 3 momentin perusteella.

 

Kirsi Vainio on koulutukseltaan filosofian maisteri ja täyttää muiltakin osin viran kelpoisuusvaatimukset.

 

Viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

 

Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651 ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää perustaa viestintä- ja markkinointipäällikön viran 1.1.2021 alkaen perusteluosassa mainituin kelpoisuusvaatimuksin. Virka määritellään johtavassa asemassa olevaksi.

 

Viestintä ja markkinointipäällikön virkasuhteeseen otetaan 1.1.2021 alkaen KVhL:n 2 luvun 4 §:n 3 momentin perusteella Kinnon kehittämispäällikkö Kirsi Vainio. Hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen määritellään 5.000,00 euroa kuukaudessa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 200,00 euroa kuukaudessa. Toimivaltainen viranomainen päättää erikseen työkokemuslisästä.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi myönnettiin matkapuhelinetu.

 

Jäsen Liisa Varjola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.21.

 

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen tauon pitämistä varten klo 19.22 - 19.26.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa