Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 02.12.2020/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämisestä

 

296/11.02.02.00/2020

 

 

Rymla 02.12.2020 § 87

 

     

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa ------------- tekemään valitukseen (oheismateriaali) koskien tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämistä Asunto Oy Kaari-Hakan huoneistojen parvekkeille osoitteessa Valtakatu 58-60, 45700 Kuusankoski.

 

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 07.10.2020 § 65 määrännyt tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Kaari-Hakan kaikille huoneistoparvekkeille.

 

Taloyhtiön Asunto Oy Kaari-Haka hakemus tupakointikielloksi taloyhtiön huoneistojen parvekkeille saapui Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle 23.9.2019. Hakemusta täydennettiin 15.1.2020 Asunto Oy:n antamalla selvityksellä siitä, että tupakansavu voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua parvekkeilta toisille tai toisen huoneiston sisätilaan. Samalla toimitettiin ajantasainen asukasluettelo.

 

Hakemukseen on liitetty varsinaisen yhtiökokouksen enemmistöpäätös 29.4.2019 (kohta 15) tupakointikiellon hakemisen käynnistämiseksi. Yhtiökokouksen päätöksestä on 12.9.2019 allekirjoitettu lainvoimaisuustodistus siitä, että päätöstä vastaan ei ole nostettu moitekannetta.

 

Hakemuksen liitteenä oli selvitys tilan haltijoiden kuulemisesta, joka on toteutettu ennen hakemuksen tekemistä. Hakemuksen sisältö katsottiin täyttävän tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuinyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:stä ilmenevät sisältövaatimukset.

 

Viranomainen suoritti harkintansa perusteella uuden kuulemisen. Perusteena oli neljän huoneiston osalta selkeä kiellon hakemista vastustava kanta ja osaa vastauksista ei ollut saatu. Määräaikaan mennessä viranomainen sai vastustavan kannanoton 1 huoneiston osalta ja 1 puoltavan vastauksen.

 

Hakemusta vastustavassa mielipiteessä perusteluna oli, että jokainen saa tupakoida parvekkeellaan kuten haluaa. Hakemusta vastustanut asui taloyhtiön ylimmässä kerroksessa ja koki, ettei aiheuta haittaa omalla tupakoinnillaan muille. Hakemuksessaan Asunto Oy Kaari-Haka puolestaan esitti, että tupakansavu voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua parvekkeilta toisille tai toisen huoneiston sisätilaan.

 

Asunto Oy Kaari-Haka tai kuulemisissa hakemusta vastustanut eivät esittäneet sellaista tietoa, minkä perusteella olisi ollut syytä epäillä, etteivät kaikille parvekkeille olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ole lähes identtiset.

 

Viranomainen totesi, että tupakkalain 79 §:ssä tupakointikiellon määräämiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

 

Koska tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin, hakemus hyväksyttiin sellaisenaan koskemaan kaikkia taloyhtiön asuinhuoneistojen parvekkeita.

 

Esitys lausunnoksi

 

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä. Kunnan tupakkalakia valvova viranomainen on varmistanut, hakemuksen liitteenä olevasta asuntoyhteisön päätöksestä ja lainvoimaisuustodistuksesta, että hakija on toimivaltainen hakemaan tupakointikieltoa kunnalta.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemästä tupakointikieltopäätöksestä valituksen tehnyt on taloyhtiön asukas. Valittajan mukaan tupakoinnista on ollut riitaa taloyhtiössä sieltä jo pois muuttaneen asukkaan kanssa. Valittaja toteaa, että parveketupakointikin voi olla haitallista, jos savu nousee ylempiin kerroksiin. Valittajan oma parveke sijaitsee kerrostalon yläkulmassa ja hän ei koe omalla parvekkeellaan tapahtuvaa tupakointia muille haitallisena. Valittaja perustelee näkemystään sillä, että hänellä on käytössä tiivis tuhkakuppi ja parvekkeen viereiset ikkunat kuuluvat hänen huoneistoonsa.

 

Valittaja on todennut, että ei aio lopettaa tupakointia kiellosta huolimatta, vaan siirtyy sisälle tupakoimaan. Tästä valittaja kertoo aiheutuvan mahdollisesti tupakansavuhaittaa käytävään. Valittaja käyttäisi mielellään taloyhtiön ulos osoittamaa tupakointipaikkaa, mutta ei aio mennä sinne ylimmästä kerroksesta asti. Lisäksi ulos osoitettu tupakointipaikka on valittajan mukaan turvaton, sillä se sijaitsee puisen roskakatoksen vieressä ja paikalla ei ole sammutusvälineitä.

 

Valittaja pitää päätöstä järjettömänä, koska siinä ei huomioida vaaroja ja haittoja, joita syntyy tupakoinnin siirtymisestä sisälle, rappukäytävässä lisääntyvästä liikkumisesta aiheutuvia meluhaittoja eikä sitä, että ylimmät asunnot eivät levitä savua alaspäin.

 

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille. Tupakkalaki ei ota kantaa siihen, onko taloyhtiössä tupakoiva asukas vai ei ja näin ollen lautakunta katsoo, että tällä ei ole oikeudellista merkitystä valituksenalaisen päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa.

 

Asunnon parvekkeen sijainti - tupakoinnin haitta muille

 

Asunto Oy on hakenut tupakointikiellon määräämistä asuinhuoneistojen parvekkeille. Asunto Oy on hakenut tupakointikieltoa, koska tupakansavu voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua parvekkeilta toisille tai toisen huoneiston sisätilaan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, on laatinut ohjeen viranomaiselle tupakointikieltohakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä valvonnasta (osa B) Dnro V/23020/2017, 31.05.2017. Ohjeessa mainitaan, että on käytännössä selvää, että esimerkiksi päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä. Ohjeen mukaan poikkeuksellisuuden edellytys täyttyy, jos mahdollisuus savun kulkeutumiselle toisen asunnon tiloihin toteutuisi ainoastaan tietyissä, erittäin harvinaisissa olosuhteissa. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ei ole tuotu esille edellä mainittuja poikkeuksellisia olosuhteita koskien valittajan parveketta.

 

Kyse on kuusikerroksisesta kerrostalosta, jonka huoneistojen yhteydessä on parveke. Hakemuksesta saatujen tietojen pohjalta on arvioitu, että huoneistot ovat rakenteellisesti samankaltaisia eikä siten ole ollut perusteltua syytä epäillä tätä tosiasiaa. Valituksessa mainittu seikka, että valittajan asunto sijaitsee kerrostalon yläkulmassa ja parvekkeen kaksi viereistä ikkunaa kuuluvat kyseiseen asuntoon, eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Savun kulkeutumisongelman on näin ollen katsottu koskevan todennäköisesti taloyhtiön kaikkia huoneistoja.

 

Viranomainen on katsonut, että tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy.

 

Tupakointi joko sisällä tai pihalla roskakatoksen vieressä tupakointipaikalla, joka ei ole turvallinen, pihalle kulkemisesta lisääntynyt meluhaitta

 

Valituksen alainen päätös koskee tupakointikiellon määräämistä Asunto Oy:n huoneistoparvekkeille.

 

Asunnon haltijalla on oikeus tupakoida huoneistossaan, ellei sitä ole erikseen rajoitettu. Asunnon sisällä mahdollisesti tapahtuva tupakointi ja siitä aiheutuvat vaarat ja hajuhaitat täytyy todeta erikseen ja tätä koskee osin muu lainsäädäntö.

 

Asunto Oy voi osoittaa tupakointipaikan piha-alueeltaan. Tupakointipaikan sijainnille ja turvallisuudelle on olemassa omia rajoitteita sekä velvoitteita osin muussa lainsäädännössä.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että tupakointipaikan sijainnilla tai sen turvallisuudella ei ole oikeudellista merkitystä valituksenalaisen päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa.

 

Kiellon tarpeellisuus, mahdollisten jälkivaikutuksien huomiotta jättäminen kieltopäätöksessä

 

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille. Säännös ei sanamuotonsa mukaan jätä viranomaiselle sijaa erilliseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Kielto on hakemuksen perusteella määrättävä, jos kriteerien arvioidaan täyttyvän. Viranomainen on todennut, että tupakkalain 79 §:ssä tupakointikiellon määräämiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

 

Viranomainen huomauttaa, että kunnalla ei ole asiassa harkintavaltaa, mikäli tupakkalain edellytykset kiellon määräämiselle täyttyvät. Näin ollen tupakointikielto on lähtökohtaisesti määrättävä kaikkiin hakemuksessa mainittuihin tiloihin.

 

Valituksen hylkääminen

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää valituksen hylkäämistä kokonaisuudessaan, koska tupakkalain 79 §:ssä tupakointikiellon määräämiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

 

Asunto Oy on varsinaisessa yhtiökokouksessa tehnyt enemmistöpäätöksen 29.4.2019 (kohta 15) tupakointikiellon hakemisen käynnistämiseksi. Yhtiökokouksen päätöksestä on 12.9.2019 allekirjoitettu lainvoimaisuustodistus siitä, että päätöstä vastaan ei ole nostettu moitekannetta.

 

Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultu ennen hakemuksen tekemistä. Kunnan tupakkalakia valvova viranomainen on lisäksi oman harkintansa pohjalta suorittanut uuden kuulemisen. Asianosaisille on ennen asian ratkaisemista varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 

Asunto Oy Kaari-Haka tai kuulemisissa hakemusta vastustanut (valittaja) eivät ole esittäneet sellaista tietoa, minkä perusteella olisi ollut syytä epäillä, etteivät kaikille parvekkeille olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ole lähes identtiset.

 

Viranomainen katsoo, että päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, eikä sille ole saatettu sellaista tietoa, että tätä tulisi kyseenalaistaa. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ei ole tuotu esille poikkeuksellisia olosuhteita koskien valittajan parveketta. Viranomainen katsoo, että tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin tai parvekkeelle, täyttyy.

 

Lisätietoja: terveystarkastaja Juha Järvinen, puh. 020?615 7996, juha-jarvinen(at)kouvola.fi

 

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Asunto Oy Kaari-Hakan huoneistoparvekkeille määrätystä tupakointikiellosta tehtyyn valitukseen edellä olevan lausunnon ja esittää valitusta hylättäväksi esitetyin perusteluin.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa