Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.11.2020/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valituslupahakemus ja valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 20/0523/2 asiassa 01161/19/2206

 

2618/03.04/2020

 

 

Rymla 04.11.2020 § 75

 

     

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 2.10.2020 antamallaan päätöksellä 20/0523/2 asiassa 01161/19/2206 kumonnut ympäristöjohtajan päätöksen 20.12.2018 § 6 sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen 3.4.2019 § 41 koskien kaupungineläinlääkärin virkavalintaa. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös on liitteenä.

 

Hallinto-oikeuden päätöstä on käyty läpi rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 7.10.2020 ja käydyn keskustelun mukaan päätös on näyttäytynyt rakennus- ja ympäristölautakunnalle vääränä. Samassa yhteydessä on arvioitu muutoksenhaun tarvetta, minkä perusteella on laadittu oheinen valituslupahakemus- ja valitusluonnos.

 

1. VAATIMUKSET

Valittaja vaatii kohteliaimmin, että korkein hallinto-oikeus;

 

1. myöntää valittajalle valitusluvan;

 

2. kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen.

 

2. VAATIMUSTEN PERUSTEET

 

2.1 Valituslupahakemus

 

Valittaja katsoo, että valituslupa on myönnettävä sillä perusteella, että lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa sekä oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Valitusluvan myöntämiselle on myös painava syy.

 

Hallinto-oikeus on katsonut, että hakijoiden ansioita arvioitaessa on otettava huomioon viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja muut etukäteen vahvistetut valintaperusteet sekä konkreettiset tehtävät, ja että työnantajalla on näissä rajoissa oikeus painottaa hakijoiden sellaisia ansioita, joiden se katsoo parhaiten edistävän työtehtävien hoitamista.

Valittaja on perustellut valintaa sillä, että valittu esimerkiksi täyttää viran hoitamisessa vaadittavat edellytykset kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettu huomioon myös viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Valittaja on painottanut valinnassaan tehtävän hoitamisen kannalta relevanttia työkokemusta sekä yhteistyökykyisyyttä.

 

Hallinto-oikeus on tästä huolimatta päätynyt johtopäätökseen, jonka mukaan valittaja ei ole osoittanut, että haastateltujen hakijoiden soveltuvuutta tehtävään olisi vertailtu huolellisesti keskenään, ja että valittajan esittämiä perusteita on pidettävä riittämättöminä osoittamaan, että virkaan valitsematta jätetyn ---------------- syrjäyttämiseksi on ollut muu kuin sukupuolesta tai iästä johtunut hyväksyttävä peruste.

 

Keskeinen oikeuskysymys on se, voidaanko valintaprosessissa hakijoiden välisten ominaisuuksien painotus tehdä sillä tavoin, että relevanttia työkokemusta painotetaan yleisen työkokemuksen sijaan siten, että tasa-arvolain 8 § 1 mom sekä yhdenvertaisuuslain syrjimättömyysperiaatteet tämän sallisivat.

 

Valittaja katsoo, että virkatoimen hoitamisen kannalta relevanttia työkokemusta voi painottaa kaupungineläinlääkärin valinnassa, ja tästä johtuen kaupungilla on ollut hyväksyttävä peruste valita tehtävään lyhyemmän työkokemuksen omaava hakija. ----------- työkokemusta ei ole pidettävä kaupungineläinlääkärin toimen suorittamisen kannalta siinä määrin merkityksellisenä ja ajankohtaisena, että työkokemuksen pituus syrjäyttäisi tehtävän hoidon kannalta relevantin työkokemuksen.

 

2.2 Valituksen perusteet

 

2.2.1 Hallinto-oikeuden johtopäätökset ovat ristiriitaisia

 

Valittaja pitää ristiriitaisina hallinto-oikeuden johtopäätöksiä siitä, että pitkäaikaiselle kokemukselle on toisaalta annettava ehdoton ja kritiikitön painoarvo, mutta toisaalta kokemuksen puutetta yhteisvastaanotolla toimimisesta ei voida perustaa arviolle yhteistyöskentelyn edellytysten puuttumisesta. Kokemuksen tulee toisin sanoen olla ensisijainen ja lähtökohtainen valintaperuste, mutta kokemuksen puutetta ei kuitenkaan voida pitää osoituksena siitä, ettei hakija kykenisi suorittamaan tehtävää asianmukaisesti.

 

Mikäli mainittuja johtopäätöksiä pidettäisiin oikeellisina, tarkoittaisi se käytännössä paitsi muuta myös sitä, että mikä tahansa eläinlääkintään liittyvä työkokemus tulisi hyväksi lukea työkokemuksen arviointiin, eikä muille seikoille olisi sallittua antaa painoarvoa. Eläinlääkäreiden työnkuvien ollessa olennaisella tavalla vaihtelevia, on virkavalintaa koskevassa harkinnassa otettava huomioon työkokemuksen relevanttiuden painoarvo. Hallinto-oikeuden johtopäätöstä on tältä osin pidettävä vääränä.

 

2.2.2 Valitun työkokemus on relevanttia, mitä työnantajalla on oikeus painottaa

 

Valittaja korostaa, että kaupungineläinlääkärinä toimiminen yhteisvastaanotolla on luonteeltaan erilaista kuin yhden eläinlääkärin yksityisvastaanotolla työskentely. Yhteisvastaanotto edellyttää korostunutta kykyä toimia useamman eläinlääkärin yhteisvastaanotolla tiimissä, kykyä potilastyön jakamiseen yhteistyössä muiden yhteisvastaanotolla toimivien kaupungineläinlääkärien kanssa, kiiretilanteiden hoitamista sekä muita tehtäviä, jotka edellyttävät ehdotonta yhteistyökykyä. Kaupungineläinlääkäreiden vastaanotolla avustavan henkilökunnan määrä on olennaisesti pienempi kuin yksityisellä vastaanotolla, minkä takia kaupungineläinlääkäreiden työnkuvaan kuuluu paljon esimerkiksi juoksevien asioiden hoitamista.

 

Lisäksi kaupungineläinlääkärin toimintaympäristö poikkeaa olennaisesti yksityisvastaanotolla toimivan eläinlääkärin toimenkuvasta. Kaupungineläinlääkärin toimi perustuu kunnalliseen virkaan ja virkavastuuseen sekä on osa hierarkkista, kunnallista virkamiesjärjestelmää, kun taas yksityiseläinlääkäri saa itsenäisesti päättää toimintaan liittyvistä seikoista. Kaupungineläinlääkärin on tuotettava eläinlääkäripalveluja kaikille alueen pien- ja suureläimille, ja palvelutarjonnassa korostuu akuuttitapausten hoito. Kaupungineläinlääkäreiden yhteisvastaanotolla aikatauluja ja potilaita joudutaan usein lyhyellä varoitusajalla muuttamaan jatkuvasta lakisääteisestä päivystysvelvollisuudesta johtuen. Samasta syystä potilastapauksia vaihdetaan usein myös eläinlääkäreiden kesken. Edellämainituista seikoista poiketen yksityisenä toimiva eläinlääkäri päättää itse mitä potilastapauksia ottaa hoidettavakseen ja hän voi esimerkiksi kieltäytyä suureläinten hoidosta, mitä kaupungineläinlääkäri ei voi tehdä.

 

Valitulla on keskeistä kokemusta yhteisvastaanotolla toimimisesta sekä haetun kaltaisista tehtävistä, jota taas ------------- on vain vähäisessä määrin, ja siltäkin osin kokemus on sirpaleista ajoittuen pääsääntöisesti viikonloppuihin, jolloin työnkuvaan ei juurikaan sisälly kaupungineläinlääkärin toimenkuvan kannalta keskeisiä virkatehtäviä.

 

Myös ----------- ilmoittaman työkokemuksen osalta on ilmennyt ristiriitaisuuksia. ----------- on ilmoittanut hoitaneensa vuosikymmenten ajan erilaisia kaupungineläinlääkärin tehtäviä. Kuitenkin oikaisuvaatimuksessaan hän on ilmoittanut toimineensa yksityisenä praktikkona, ja päivystävänä eläinlääkärinä vain viikonloppuisin. ----------- ilmoittama seikka on ristiriidassa sen suhteen, että viikonloppuisin ei suoriteta eläinsuojelu-, eläintauti- ja maitotilatarkastuksia eikä tehdä terveydenhuoltotehtäviä, jotka ovat kaupungineläinlääkärin toimenkuvan kannalta keskeisiä toimia. Valittajan ilmoittamaan työkokemuksen oikeellisuuteen on siten suhtauduttava varauksella.

 

2.2.3 Valittajan kanta on EY:n tuomioistuimen käytännön mukainen

 

Valittajan suorittama hakijoiden arviointimenettelyn oikeellisuus saa tukea EY-tuomioistuimen käytännöstä. Tapauksissa Nimz (Tapaus C-184/89 Nimz [1991] ECR I-297), Gerster (Tapaus C-1/95 Gerster [1997] ECR I-5253) ja Kording (Tapaus C-100/95 Kording [1997] ECR I-5289) EY:n tuomioistuin on katsonut, että työkokemusta tulee arvioida ottaen huomioon kaikki asianhaarat ja olosuhteet ja erityisesti työn laatu ja aiemmin hankittu kokemus. EY:n tuomioistuin totesi myös, että yleistyksiä ei voida hyväksyä oikeuttamisperusteina eikä näin ollen palvelusajan pituuden voida automaattisesti katsoa kartuttavan työn vaatimaa kokemusta, vaan sen sijaan tarvitaan henkilökohtaista arviointia. Valittajan kanta vastaa siten EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

 

Kyky toimia viran tehtäväkuvan kannalta keskeisessä tehtävässä yhteisvastaanotolla on viran menestyksekkään hoitamisen kannalta keskeinen edellytys. Kaupungilla ei ole eikä tulekaan olla intressiä valita tehtävään henkilöä, jonka kykyä ei tältä osin voida todentaa. Ansiopainotus työkokemuksesta yhteisvastaanotolla toimimisesta on oikeutetusti muuta työkokemusta suurempi.

 

2.2.4 Valittajan valintamenettely on tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukainen

 

Tasa-arvolain sekä yhdenvertaisuuslain lähtökohtien mukaan ansiovertailussa tulee ottaa huomioon hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset, objektiivisesti arvioitavissa olevat tiedot ja taidot, jotka voidaan katsoa lisäansioiksi. Yksinomainen valintaperuste ei vahvistettujen valintaperusteiden perusteella tai tosiasiallisesti ole ollut mahdollisimman pitkäaikainen työkokemus. Valinnassa on voitava painottaa myös muita, tehtävän hoitamisen kannalta relevantteja ominaisuuksia. Kyse on tasa-arvolain 8 § 1 momentin mukaisista työn tai tehtävän laadusta johtuvista, painavista ja hyväksyttävistä syistä.

 

Kaupungin menettelytapa kaupungineläinlääkärin valinnassa on ollut oikeellinen myös sillä perusteella, että ----------- ei kyennyt vastaamaan asianmukaisesti hänelle haastattelutilanteessa esitettyyn kuvitteelliseen eläinsuojelutarkastustehtävään. ------------- jouduttiin erikseen tiedustelemaan hänen toimintatapaansa ja ----------- antama vastaus oli epäselvä.

 

Hakijoiden ansioita, kykyjä ja ominaisuuksia on punnittu hakemusten, haastattelusta suoriutumisen sekä työkokemusten perusteella siltä osin, kuin työkokemusta on pidetty työtehtävien suorittamisen kannalta relevanttina. Haastattelutilanteessa asiakas- ja yhteistyökykyä on arvioitu pisteytyksin. Pisteytys on perustunut hakijoiden osalta yhtäläisiin pisteytysperusteina olleisiin seikkoihin. Varasijalle valittu hakija on pisteytetty vastaavalla tavalla, ja yhtäläisin sekä objektiivisin tavoin tehdyn pisteytyksen perusteella saavuttanut 49 vertailupistettä. Valittaja katsoo tehneensä hakijoiden kykyjä ja ominaisuuksia koskevan punninnan huolellisesti ja yhdenvertaisesti.

 

Hallinto-oikeuden mukaan arviota yhteistyöskentelyn edellytysten puuttumisesta ei ole voitu perustaa pelkästään siihen, ettei ------------- ole kokemusta yhteisvastaanotolla työskentelystä. Tämä johtopäätös on ristiriidassa työnantajan oikeuden kanssa painottaa hakijoiden niitä ansioita, joiden se katsoo parhaiten edistävän työtehtävien hoitamista. Viran valintaperusteeksi on hakuilmoituksessa vahvistettu yhteistyökykyisyys, ja yhteisvastaanotolla työskentely on kaupungineläinlääkärin toimen kannalta mainittuun tapaan keskeinen osa toimenkuvaa. Työnantajan on painotettava tätä ominaisuutta työntekijän valinnassa, ja tämä painotus on luonteenomainen osa valintaprosessia. Valitulla on todennetusti kokemusta yhteisvastaanotolla toimimisesta. Valittu on siten valittu tehtävään muusta kuin sukupuolesta johtuvasta syystä, eikä menettely ole yhdenvertaisuuslain vastaista.

 

Valittu on hakijoista ansioitunein ja valittu on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivin haettavana olleeseen virkasuhteeseen. Valittajan on tullut valita virkaan valittu, jottei valittaja rikkoisi syrjimättömyyden kieltoa.

 

2.2.5 Johtopäätökset

 

Edellä mainituin perustein valittaja katsoo oikeutetusti, että kaupungin valintaprosessilla on pyritty hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden. Valittajan esittämät seikat ovat syrjintäolettaman kumoavia. Hallinto-oikeuden päätös on kumottava.

 

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi, lakimies Ville Peurasuo, puh. 020 615 8585, ville.peurasuo(at)kouvola.fi

 

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja vaatia Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä asiassa kumottavaksi edellä esitetyin perusteluin.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

____________

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa