Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Kaari-Haka / Valtakatu 58-60, 45700 Kuusankoski

 

296/11.02.02.00/2020

 

 

Rymla 07.10.2020 § 65

 

     

Tupakkalain mukaisesta hakemuksesta tupakointikiellon määräämiseksi on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuksi perusteluineen.

 

ASIA

 

Päätös tupakkalain 79 §:n mukaisesta hakemuksesta tupakointikiellon määräämiseksi asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille.

 

KIELLON HAKIJA

 

Asunto Oy Kaari-Haka

Yhteyshenkilö: *********, isännöitsijä, Taloisännöitsijät Oy,

p. 0405514645

 

KIELLON KOHDE

 

Osoitteessa Valtakatu 58-60, 45700 Kuusankoski sijaitsevan Asunto Oy Kaari-Hakan huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sekä huoneistojen haltijat.

 

HAKEMUS

 

Taloyhtiön hakemus tupakointikielloksi, joka kattaa kaikki taloyhtiön huoneistojen parvekkeet, on saapunut Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle 23.9.2019. Hakemusta on täydennetty 15.1.2020. Hakemusasiakirjat oheismateriaalina.

 

Hakemuksen sisältö täyttää tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuinyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:stä ilmenevät sisältövaatimukset. Hakemukseen on liitetty varsinaisen yhtiökokouksen päätös 29.4.2019 (kohta 15) tupakointikiellon hakemisen käynnistämiseksi ja 12.9.2019 allekirjoitettu lainvoimaisuustodistus siitä, että yhtiökokouksen päätöstä vastaan ei ole nostettu moitekannetta. Hakemuksen liitteenä on selvitys tilan haltijoiden kuulemisesta, joka on toteutettu tupakkalain säännösten mukaisesti ennen hakemuksen tekemistä.

 

Hakemuksen tekemistä on käsitelty Asunto Oy Kaari-Hakan varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2019. Kokouksessa on ollut läsnä 16.668 / 30.982 osaketta edustettuina. Kokouksessa on enemmistöpäätöksellä päätetty taloyhtiön muuttamisesta savuttomaksi: yhteisissä tiloissa, asunnoissa, asuntoparvekkeilla, tuuletusparvekkeella. Tupakointi päätettiin sallia vain taloyhtiön osoittamassa paikassa piha-alueella. Päätös valtuuttaa isännöitsijän aloittamaan hakuprosessin. Vaikka yhtiökokous päätti taloyhtiön muuttamisesta savuttomaksi, koskee hakemus vain kaikkia taloyhtiön huoneistojen parvekkeita. Hakemus ei koske asuinhuoneistoja.

 

Asunto Oy Kaari-Haka on isännöitsijän taholta kuullut 15.6.2019 mennessä tilojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuuleminen suoritettiin ennen hakemuksen tekemistä. Taloyhtiössä on 30 huoneistoa, joiden haltijoille lähetettiin kuulemislomake. Määräaikaan mennessä taloyhtiö sai huoneiston haltijoilta vastauksen 22 huoneiston osalta. Vastauksista hakemusta puoltavia oli 16 ja vastaan 4. Kahden vastauksen osalta kanta jäi epäselväksi.

 

Hakemusta on täydennetty 15.1.2020 Asunto Oy Kaari-Hakan selvityksellä siitä, että tupakansavu voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua parvekkeilta toisille tai toisen huoneiston sisätilaan. Samalla on toimitettu myös ajantasainen asukasluettelo.

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

 

Terveydensuojeluviranomainen vastaanotti asuinhuoneistojen parvekkeita koskevan tupakointikieltohakemuksen 23.9.2019. Hakijana oli Asunto Oy Kaari-Haka.

 

Koska tilojen haltijoiden kuulemisessa oli neljän huoneiston osalta selkeä kiellon hakemista vastustava kanta ja osaa vastauksista ei ollut saatu, viranomainen päätti suorittaa uuden kuulemisen. Toinen kuuleminen suoritettiin saantitodistuksella 11.2.2020 lähetetyllä kirjeellä ja kirjallinen selvitys tuli toimittaa 14 vuorokauden sisällä kuulemiskirjeen tiedoksisaannista. Kuulemiskirje oheismateriaalina. Kaikki kirjeet saatiin toimitettua ja määräaikaan mennessä viranomainen sai vastustavan kannanoton 1 huoneiston osalta ja 1 puoltavan vastauksen.

 

Hakemusta vastustavassa mielipiteessä perusteluna oli, että jokainen saa tupakoida parvekkeellaan kuten haluaa. Henkilö asuu ylimmässä kerroksessa ja kokee, ettei haittaa omalla tupakoinnillaan muita.

 

Hakemuksen yhteydessä Asunto Oy Kaari-Hakan on esittänyt, että tupakansavu voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua parvekkeilta toisille tai toisen huoneiston sisätilaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että taloyhtiö on hakemuksessaan esittänyt, että kaikille parvekkeille olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ovat identtiset.

 

Toisella kuulemiskierroksilla ei tilojen haltijoiden taholta noussut esille sellaisia asioita tai kannanottoja, joiden perusteella hakemusta ei tulisi hyväksyä.

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on tarkastanut

hakemuksen tupakointikiellon määräämiseksi. Osoitteessa Valtakatu 58-60, 45700 Kuusankoski sijaitsevan Asunto Oy Kaari-Hakan huoneistoihin kuuluvilla parvekkeilla kielletään tupakointi.

 

Ratkaisun perustelut

 

Kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. (tupakkalaki 79 §).

 

Asunto Oy Kaari-Haka on asunto-osakeyhtiömuotoinen kerrostalo, jossa on yhteensä 30 asuinhuoneistoa kerroksissa 1-6. Talossa on myös pohjakerros katutasossa. Talossa on huoneistokohtainen koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilmaa huoneistoihin tulee tuuletusikkunoiden kautta sekä mahdollisten rakenteiden ja ikkunoiden epätiiviyskohtien kautta.

 

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että hakemuksen tietojen pohjalta voi olettaa, että Asunto Oy Kaari-Hakan huoneistojen parvekkeilta tupakansavua voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti toisen huoneiston parvekkeille ja myös niiden sisätiloihin.

 

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että kielto tulee ulottaa kaikkiin hakemuksessa tarkoitettuihin huoneistojen parvekkeille. Huoneistot parvekkeineen ovat rakenteellisesti samankaltaisia ja hakemuksen mukana ollut selvitys osoittaa savun kulkeutumisongelman koskevan todennäköisesti taloyhtiön kaikkia huoneistojen parvekkeita.

 

Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että tupakkalain 79 §:ssä tupakointikiellon määräämiselle asetetut edellytykset täyttyvät. Säännös ei sanamuotonsa mukaan jätä viranomaiselle sijaa erilliseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Kielto on hakemuksen perusteella määrättävä, jos kriteerien arvioidaan täyttyvän.

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

 

Tupakkalaki (549/2016) 79 §, 90 § ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

 

Kiellon voimassaolo

 

Päätös tulee voimaan heti kun se on lainvoimainen. Päätös on voimassa toistaiseksi.

 

Kiellon velvoittamat tahot

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan antama kielto lähetetään tiedoksi kaikille huoneistojen haltijoille osoitteessa Valtakatu 58-60, 45700 Kuusankoski. Asunnon haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan rakennus- ja ympäristölautakunnan antamaa määräystä.

 

MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

 

Maksu määräytyy Kouvolan kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan 1.1.2017 (Rakennus- ja ympäristölautakunta, 2.11.2016 § 117) mukaisesti ollen 539 €.

 

MUUTOKSENHAKU

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

Lisätietoja: terveystarkastaja Juha Järvinen, puh. 020 615 7996,

juha.jarvinen(at)kouvola.fi

 

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon, joka koskee kaikkia Asunto Oy Kaari-Hakan asuinhuoneistoihin kuuluvia parvekkeita osoitteessa Valtakatu 58-60, 45700 Kuusankoski.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa