Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.09.2020/Pykälä 261

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kouvolan seudun ammattiopiston tiimiesimiesten virkojen perustaminen 1.1.2021

 

2246/01.01.00.00/2020

 

 

Kaopla 26.08.2020 § 59

 

  

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi 13.12.2017 § 121 kokouksessaan Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) organisaatiomuutoksen. Uusi organisaatio perustettiin 1.3.2018 alkaen, jossa KSAOn toiminta jakautui viiteen (5) palvelualueeseen: koulutuspalvelut, opiskelijapalvelut, työelämä- ja kehittämispalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä rehtorin toimisto. Rehtori vastaa koko KSAOn toiminnasta.

 

Kaupunginhallitus perusti 18.12.2017 § 369 kokouksessaan KSAOn uuteen organisaatioon viisi (5) virkaa: koulutusalapäälliköt tekniikan, palvelujen ja hyvinvoinnin koulutusaloille sekä opiskelijapalvelupäällikön ja työelämä- ja kehittämispalvelupäällikön virat. Koulutuspalvelut jakautuvat kolmeen (3) koulutusalaan, joita johtavat koulutusalapäälliköt. Koulutusalat muodostuvat erilaisista tutkinnoista koostuvista tiimeistä. Tiimiesimiehet toimivat tiimeissä toimivan henkilöstön esimiehenä. Asiaa on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa KSAOn esimiesten kanssa 21.11.2017 sekä kaupungin yhteistyöryhmässä 27.11.2017 ja 26.3.2018.

 

Kaupunginhallitus perusti 16.4.2018 § 132 Kouvolan seudun ammattiopistoon (KSAO) kymmenen (10) tiimiesimiesten määräaikaista virkaa ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020. Tiimiesimiehet toimivat seuraavissa tiimeissä: talotekniikka, luovat alat, rakentaminen ja teollisuus, tekniset palvelut, liiketoimintapalvelut, luonto ja matkailu, hyvinvointi, ravinto- ja puhtauspalvelut, lentokoneala ja YTO- ja valmatiimi. Tiimiesimiesten virat täytettiin ensin 31.7.2019 asti, koska KSAOn oli tarkoitus siirtyä vuosityöaikaan 1.8.2019. Vuosityöaikaan päätettiin siirtyä 1.8.2020 alkaen, joten määräaikaisia sopimuksia jatkettiin vuoden 2019 loppuun vuosityöaikaan siirtymisen vedoten.

 

Tiimiesimiesten virkojen perustamista toistaiseksi 1.1.2020 alkaen esitettiin uudelleen Kasvatus- ja opetuslautakunnalle 19.6.2019 § 68, mutta asian käsittely jätettiin pöydälle. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 21.8.2019 § 76 esittää kaupunginhallitukselle kymmenen (10) tiimiesimiehen viran perustamista toistaiseksi. Kaupunginhallitus päätti 7.10.2019 § 311, että tiimiesimiesten virat perustetaan määräaikaisena ajalle 1.1.-31.12.2020 johtuen vireillä olleista muutoksista, joiden suunnittelusta ja valmistelusta oli jo päätetty. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 10.9.2019 § 66, että Kouvolan seudun ammattiopiston osalta käynnistetään yhtiöittämisselvitys niin, että mahdollinen yhtiöittäminen voisi tulla voimaan 1.1.2021 lukien. KSAOn mahdollisesta yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta johtuen ammattiopiston organisaation tiimiesimiesten virat perustettiin määräaikaisena vuodeksi 2020.

 

Mahdollisessa KSAOn yhtiöittämisessä tiimiesimiehet siirtyvät työsuhteeseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaan, eivätkä virat siirry yhtiölle. Tiimiesimiehet ovat KSAOssa jo kolmatta lukuvuotta, eikä oppilaitoksen johto ole esittänyt organisaatiomuutoksia, joten tiimiesimiesjärjestelmä on ollut toimiva ratkaisu. Yhtiö ratkaisee oman organisaationsa rakenteen ja tehtävänimikkeensä.

 

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta lukuun ottamatta toimialajohtajien virkoja. Kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 1 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on 24 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.

 

Viranhaltijalain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

 

Sen jälkeen, kun tiimiesimiesten virat on perustettu, toimivaltainen viranomainen tekee päätökset, vakinaisessa virkasuhteessa olevien viranhaltijoiden siirtämisestä tiimiesimiesten virkasuhteisiin 1.1.2021 alkaen. Tämän jälkeen tiimiesimiesten virkasuhteisiin siirrettyjen viranhaltijoiden aiemmat virat voidaan lakkauttaa. Näistä tehdään erikseen esitys kaupunginhallitukselle.

 

Tiimiesimiesten viran tehtävänkuvaukset ovat oheismateriaalina.

 

Tiimiesimiehen virkoihin sovelletaan kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES).  Viran kelpoisuusvaatimuksena on ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus.

 

Kouvolan seudun ammattiopisto esittää Kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle tiimiesimiesten tehtävien perustamista toistaiseksi voimassa oleviksi 1.1.2021 alkaen. Tiimiesimiesten virat ovat tärkeä osa KSAO johtamisjärjestelmää, eikä määräaikaisuudelle ole enää perusteita. Tiimiesimiesten virat on tarkoituksenmukaista perustaa toistaiseksi voimassa oleviksi 1.1.2021 alkaen.

 

Lisätietoja: Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130, timo.olli(at)ksao.fi

 

Kasvatus- ja opetusjohtajan ehdotus:

 

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 10 tiimiesimiehen virkaa perustetaan 1.1.2021 alkaen oheismateriaalina olevassa viran tehtävänkuvauksessa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

Kh 21.09.2020 § 261

 

     

Tiimiesimiesten viran tehtävänkuvaukset ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130, timo.olli(at)ksao.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää perustaa 10 tiimiesimiehen virkaa 1.1.2021 alkaen oheismateriaalina olevassa viran tehtävänkuvauksessa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa