Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.09.2020/Pykälä 257

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kouvola Innovation Oy:n organisoitumisselvitys

 

988/00.01.01.06/2020

 

 

Kh 16.12.2019 § 436    

 

Kaupungin kehitysyhtiö Oy, Kinno

 

Kouvolan kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 28.10.2019 § 339 palveluverkkokokonaisuuden arvioinnin osana kaupungin elinkeinoyhtiön toiminnan uudelleen organisoinnin selvittämistä.

 

Asiaa on käsitelty edellä mainitussa kokouksessa seuraavasti:

 

Kinnon osalta käynnistetään sen toimintamallin ja strategian päivitys. Vuoden 2020 osalta kaupungin rahoitusta Kinnon osalta vähennetään 500.000 eurolla sekä tapahtuma-avustuksista 30 prosenttia eli 31 500 euroa.

 

Elinkeinoyhtiö Kinnon kokonaistarkastelusta on käyty keskustelua organisaatiomuutosten yhteydessä. Viimeksi Kinnoa on tarkasteltu vuonna 2014-2015, minkä jälkeen yhtiölle luotiin uusi strategia ja toimintamalli. Strategia on edelleen päivitetty vuonna 2019.

 

Kouvolan kaupunki on solminut elinkeinoyhtiö Kinnon kanssa palvelusopimuksen valtuustokauden ajaksi vuoden 2021 loppuun. Sopimuksen sisällöstä ja tarvittavista muutoksista voidaan neuvotella sopimuskauden aikana. Rahoitus tarkastellaan vuosittain ja sen tasoa voidaan tarpeen mukaan joko laskea tai nostaa. Kinno on valinnut painopistealueikseen palvelusopimuksen mukaisesti seuraavat: logistiikkaan liittyvien toimintojen kehittäminen (Railgate Finland Kouvola), kiertotalouteen liittyvät hankkeet (Kouvola Circular Economy) sekä asuminen ja matkailu (Live & VisitKouvola). Kinno tuottaa palvelusopimuksen mukaisesti mm. seuraavia palveluja:

 

- alkavan yrityksen palvelut

- toimivan yrityksen kehittämispalvelut

- yritysten sijoittumispalvelut

- matkailuneuvonta

- kaupunkimarkkinointi ja viestintä

- kokous- ja tapahtumapalvelut

- Kouvolan yritystilat Oy hallinnoi omistamiaan yritystiloja

 

Palvelusopimuksen mukaisesti kaupunki maksaa Kinnolle em. toimintojen tuottamisesta 2,64 milj. euroa. Tämän lisäksi tapahtumayhteistyön toimintamalliin on varattu 105.000 euroa, alkuvaiheen kannusterahoitukseen yritysideoille 40.000 euroa, elinvoiman kehittämishankkeiden kuntarahaosuuteen 600.000 euroa sekä muiden toimijoiden omarahoitusosuuteen 100.000 euroa. Eli yhteensä 3 485 000 vuoden 2019 palvelusopimuksen mukaisesti. Vuonna 2020 sopimus tulee olemaan vähennysten jälkeen 2 985 000 euroa. Elinkeinoyhtiö Kinnossa on tällä hetkellä 41 työntekijää, joista 29 on vakituisessa työsuhteessa.

 

Kaupungin organisaation ja palvelurakenneselvityksen tarkastelun yhteydessä on syytä arvioida myös elinkeinoyhtiö Kinnon tulevaisuutta, ydintehtäviä ja kokonaisrahoitusta sekä kaupungin ja elinkeinoyhtiön välisiä yhdyspintoja ja ohjausmekanismeja. Kaupunkistrategiassa on elinvoimaohjelmalla tärkeä rooli. Kaupungin tavoitteet elinvoimaohjelmassa sekä valitut kärjet tulee saattaa selkeämmin osaksi Kinnon painopistevalintoja. Hankkeiden toteuttaminen kaupunkiorganisaatiossa ja Kinnossa tulee hoitaa tarkoituksenmukaisesti. Myös ulkopuolista rahoitusta hyödyntävien hankkeiden vaikuttavuus tulee arvioida kokonaisvaltaisesti elinvoiman kehittämisen näkökulmasta. Yleisen kaupunki-, asukas- ja matkailumarkkinoinnin sekä sijoittumispalvelujen näkökulmasta on syytä tarkastella näiden toiminnallista yhdistämistä kaupungin viestintäyksikön kanssa. Kaupunkiviestintä tulee nähdä yhtenä kokonaisuutena, jonka osa-alueeseen kaupunkimarkkinointi luontevasti saataisiin kytkettyä. Yhtenä osa-alueena selvitetään kaupungin omistamien tapahtumatalojen toimintoja sekä markkinointiyhteistyötä Kinnon kanssa. Selvityksen tulee valmistua 30.4.2020

 

Lisätietoja: Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmän, jonka tehtäväksi annetaan Kinnon strategian, tehtävien, resurssien ja sijoittumisen tarkastelu 30.4.2020 mennessä. Virkamiesedustajiksi ohjausryhmään nimetään kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja. Kinno Oy:tä pyydetään nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Kaupunginhallituksen edustaja valitaan kokouksessa.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Ohjausryhmään nimettiin luottamushenkilöedustajiksi Jukka Nyberg (varalla Sanna Tähtinen) ja Miia Witting (varalla Tapio Karvonen).

 

____________

 

 

 

Kh 23.03.2020 § 108

 

  

Valtioneuvosto on 16.3.2020 on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.  Eduskunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston asetus ottaa käyttöön valmiuslain säännöksiä.

 

Kouvolan kaupungilla on velvollisuus osaltaan laittaa asetuksen mukaiset päätökset täytäntöön. Kouvolan kaupungin omaan päätöksentekoon ei asetuksen voimaantulo vaikuta; päätökset tehdään kuntalain, muiden lakien ja hallintosäännön mukaisesti, jollei valmiuslain 108 §:ä koskien kunnanhallituksen toimivaltuuksia laiteta täytäntöön.

 

Vallitsevan tilanteen johdosta on asetetun ohjausryhmän työskentely sekä kokoontuminen ja etenkin siihen liittyvä viranhaltijavalmistelu poikkeustilanteen aiheuttaman valmistelutyön johdosta mahdotonta. Tästä syystä on asetettua aikataulua ja määräaikoja tarkasteltu kaupungin hallinnossa uudelleen ja esitetään nyt muutettavaksi.

 

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää asettaa ohjausryhmän työn määräajaksi 31.8.2020.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

 

Kh 21.09.2020 § 257

 

     

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 (§ 436) nimetä Kouvola Innovation Oy:n organisaatioselvityksen ohjausryhmän, joka on työskennellyt kuluvan vuoden ajan. Ohjausryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa. Lisäksi kaupunkimarkkinointia ja matkailua koskevaa selvitystä varten perustettiin erillinen valmisteluryhmä, johon kuului ka-pungin ja Kinnon edustajia.

 

Ohjausryhmä käsiteli seuraavia aiheita ja kuuli niihin liittyen ulkopuolisia asiantuntijoita sekä sidosryhmien edustajia:

. Seudullisten elinkeino- ja kehitysyhtiöiden tehtävä ja tulevaisuus

. Vertailu muihin kehitysyhtiöihin

. Kouvolan kaupunkistrategia ja tavoitteet Kinnon toiminnan osalta

. Aluekehittäminen ja hanketoiminta sekä sen rahoitus Kymen-laaksossa

. Kinnon organisaatio, tehtävät ja resursointi

. Yritys- ja oppilaitosyhteistyö sekä verkostot, Kinno ja kaupunki

. Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun sekä viestinnän organisointi

 

Liitteenä on yhteenvetoesitys ohjausryhmän työskentelyn keskeisistä havainnoista ja esitykset Kinnon tehtäviin, organisaatioon ja yhteistyöhön liittyen. Tehdyssä selvitystyössä on päädytty siihen, että parhaaseen lopputulokseen päästään rakentamalla uusi viestinnän ja markkinoinnin yksikkö, joka sijoittuu kaupungin organisaatioon ja aloittaa toimintansa 1.1.2021. Perusteluina siirtymiselle on, että kaupunkiviestintä ja -markkinointi on strategista toimintaa, joka mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamista. Järjestelyllä haetaan myös synergiahyötyjä sekä vaikuttavuutta ja kaupungin vetovoiman lisääntymistä. Liitteessä on myös kuvattu muutosprosessi sekä henkilöstön kaupungille siirtymiseen liittyviä asioita.

 

Toisena keskeisenä johtopäätöksenä on, että Kinno keskittyy ydintoimintaansa eli alkavien ja toimivien yritysten neuvonta-, kehittämis- sekä sijoittumispalveluihin. Tämän lisäksi Kinnon kehittää logistiikka toimialaa Railgate Finland yritysaluetta sekä Hyötyvirta yritysaluetta. Tämän lisäksi yritystilat tarjoaa toimitiloja kasvaville ja kehittyville sekä Kouvolan sijoittuville yrityksille.

 

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus

 

1. päättää merkitä Kouvola Innovation Oy:n selvittämiseksi nimetyn ohjausryhmän raportin tiedokseen ja

 

2. hyväksyy Kinnon markkinointi- ja matkailutoimintojen siirtämisen kaupunkiorganisaatioon osaksi uutta viestinnän ja markkinoinnin yksikköä.

 

Siirtoon liittyvät liiketoiminnan siirtosopimus ja henkilöstön siirtosopimus tuodaan kaupunginhallitukseen vielä erikseen päätettäväksi.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa