Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 244

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Talousarviokehys vuosille 2021-2024 sekä toimielinkohtainen jako

 

1710/02.02.00/2020

 

 

Kh 14.09.2020 § 244

 

     

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2020 § 205 talousarvion tekniset laa­dintaohjeet. Poikkeusolojen vuoksi talousarviokehyksen antaminen siirrettiin normaalia ajankohtaa myöhemmin. Myös valtion kehysriihi siirtyi elokuun lopusta syyskuun puoleen välin, joten julkisen rahoituksen vaikutukset vuodelle 2021 eivät ole kaikilta osin selvillä.

 

Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 milj. euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 milj. euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 milj. euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talouden tasapainottamisen haasteet huomioiden on tarkoituksen mukaista laatia talousarvio ja -suunnitelma neljälle vuodelle, joten seuraava talousarvio/-suunnitelma laaditaan vuosille 2021-2024.

 

 

Henkilöstökustannukset ja -määrä
Henkilöstömenot ovat vähentyneet heinäkuun loppuun mennessä viime vuodesta 5,7 milj. eurolla (- 6,2 %). Vähennys on huomattava, koska esimerkiksi lomarahat maksettiin tänä vuonna täysimääräisinä. Vielä viime vuonna niitä leikattiin 30 prosentilla.

 

Lomautussäästöt (välittömät) sosiaalikustannuksineen ovat heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 3,0 milj. euroa. Säästöjä tulee myös toteutumatta jääneistä erilliskorvauksista, jotka eivät tähän lukuun sisälly. Lisäksi aina myös määräaikaisten käyttö vähenee lomautusten aikana.

 

Henkilöstömäärä oli toukokuun lopussa noin 3 070. Kesä- ja heinäkuussa henkilöstöä on tavanomaista vähemmän koulujen kesäkeskeytyksestä johtuen. Henkilöstöä on ollut huhtikuusta alkaen kuukausittain 214 - 341 vähemmän kuin vuosi sitten.

 

Henkilömäärä henkilötyövuosina oli heinäkuun lopussa noin 2 719, mikä on noin 317 henkilötyövuotta viime vuotta vähemmän. Kun siitä vähennetään lomautusten vaikutus, niin henkilötyövuodet ovat vähentyneet noin 240:llä viime vuodesta. Osa yt-neuvotteluissa sovituista vähennyksistä on tullut määräaikaisten vähentämisen kautta. Kaupunki on saavuttanut yt-tavoitteet ja jopa ylittänyt ne.

 

Eläkepoistumasta ja muusta poistumasta on hyödynnetty tammikuusta 2019 heinäkuuhun 2020 yhteensä 102. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtäväistä on jätetty täyttämättä 69 ja muusta syystä vapautuneista viroista ja tehtävistä 33.

 

Kouvolan kaupungilla on esimiehiä tällä hetkellä yhteensä 185, joista vakinaisia on 165 ja määräaikaisia 20.

 

Vuoden 2019 alussa esimiehiä oli yhteensä 213, joista vakinaisia oli 201. Esimiesten kokonaismäärä on vähentynyt lähes 30:llä.

 

Vuoden 2021 toimintakatteen talousarviokehys

Vuoden 2021 talousarviossa ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmassa on huomioitu viime syksyn palveluverkkopäätösten sekä yt-menettelyiden lisävaikutukset, Perlacon ohryn loppuraportin säästöesitykset sekä sen jälkeen kartoitetut lisäsäästöt. Kymsoten palvelusopimuksen nousuksi on arvioitu 1,7 prosenttia, henkilöstökuluihin on palautettu lomautussäästöt sekä lisätty valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutus 2,2 prosenttia.

 

Kehyksessä ei ole vielä huomioitu oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksia. Alustavat laskelmat tästä osoittavat, että oppivelvollisuuden laajentuessa kokonaan vuoden 2024 alusta, kustannukset Kouvolalle olisivat vuositasolla arviolta 2,4 -2,5 milj. euroa. Vuodelle 2021 lisäkustannuksia aiheutuisi 1.8. alkaen viideltä kuukaudelta, eli n. 0,5 milj. euroa.

 

Myöskään hoitajamitoituksen 0,7 vähimmäismäärän kustannuksia ei ole huomioitu. Edellä mainitut tehtävien lisäyksien kustannukset ovat valtion taholta luvattu korvata kunnille täysimääräisenä.

 

Vuoden 2021 toimintakatteen osalta talousarviokehyksen merkittävimmät muutokset ovat:

 

Vuoden 2021 kustannuksia lisäävä vuoteen 2020 nähden:

 • sote-kustannusten kasvu, Kymsoten palveluhintojen korotus 1,7 %, noin 5,4 milj. eu­roa
 • lomautuksien poistuminen 5,5 milj. euroa
 • henkilöstökustannusten kasvu valtakunnallisten palkkaratkaisujen myö­2,8 milj. euroa
 • Carea-koulun toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi ½ vuoden kustannuksien lisäys, 0,35 milj. euroa
 • maksuton joukkoliikenne toisen asteen opiskelijoille, ½ vuotta, 0,25 milj. euroa
 • joukkoliikenteen lipputulomenetykset koronan vuoksi ja muut toiminnalliset muutokset, 0,25 milj. euroa

 

 Vuoden 2021 kustannuksia vähentäviä tekijöitä:

 • henkilöstön vähentäminen v. 2019 yt-menettelyjen tu­lok­se­na, 2,0 milj. euroa
 • edellisen talousarvion yhteydessä päätetyt palveluverkkomuutokset ja muut muutokset, 2,4 milj. euroa (mm. perusopetus, lukiokoulutus, liikuntapaikat, yhden jäähallin vähentäminen)
 • edellisen talousarvion yhteydessä päätetty Kinnon palvelusopimuksen leikkaaminen 0,2 milj. euroa
 • Perlaconin jatkotyön ohjausryhmän raportin perusteella huomioitavat pysyvät säästöt, 4,6 milj. euroa
 • Perlaconin jatkotyön ohjausryhmän raportin perusteella huomioitavat kertaluonteiset säästöt, 1,3 milj. euroa
 • laajakaista-avustuksen päättyminen, 0,6 milj. euroa
 • muut kartoitetut lisävähennykset 0,5 milj. euroa
 • toimiala- ja toimielin organisaation muutostyön ohjausryhmän tulokset huomioidaan, kun päätösten vaikutukset ovat selvillä

 

Julkinen rahoitus

Suomen hallituksen kehysriihi on 14.-15.9.2020, joten julkiseen rahoitukseen mahdollisesti tulevat muutokset selviävät vasta tuon ajankohdan jälkeen. Julkisen talouden suunnitelma sekä kuntatalousohjelma julkaistaan 5.10.2020.

 

Verotuloihin on arvioitu 0,75 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon vuodesta 2022 lähtien. Tämä tuottaa verotuloja lisää noin 8 milj. euroa vuositasolla. Valtionosuuksien sekä verotulojen arvioinnissa on käytetty erityistä varovaisuutta ja niiden määrä tarkennetaan talousarviovalmistelun edetessä, kun saadaan niitä koskevia lisätietoja. Ilman kunnallisveronkorotusta, mikäli muita säästötoimenpiteitä ei tehdä, kaupungin taloutta ei saada tasapainoon taloussuunnittelukaudella.

 

Toimielinkohtainen kehys

 

 Talousarvion sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Toimielinkohtaisessa kehyksessä on huomioitu toimintakatteeseen vaikuttavat edellä mainitut kustannuksia lisäävät ja vähentävät tekijät. Suunnitelmavuosille on arvioitu sote-kustannuksien kasvuksi 2 prosenttia.

 

Toimintakate, tuhat euroa

2021

2022

2023

2024

Yhteistoiminta

-338 970

-345 510

-351 855

-358 660

Tarkastuslautakunta

-176

-170

-170

-172

Kaupunginhallitus

-598

-370

-300

-162

Kasvatus- ja opetuslautakunta

-147 743

-146 200

-146 144

-146 448

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

-18 818

-18 650

-18 659

-18 441

Tekninen lautakunta

-8 991

-8 750

-8 434

-8 389

Kymen jätelautakunta

0

0

0

0

Rakennus- ja ympäristölautakunta

-2 126

-2 130

-2 137

-2 137

Maaseutulautakunta

- 1 258

-1 270

-1 353

-1 353

Kaupunki yhteensä

-518 680

-523 050

-529 052

-535 762

 

 Tuloslaskelma

 Tuloslaskelman verotulot on laskettu 0,75 prosenttiyksikön korotuksella vuodesta 2022 lähtien. Sote-uudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu kehyksessä. Nämä laskelmat tuotetaan mukaan talousarviokäsittelyyn.

 

Kehys, tuloslaskelma
1000 euroa

2021

2022

2023

2024

Toimintakate

-518 680

-523 050

-529 052

-535 762

Verotulot

350 000

357 500

363 000

368 000

Valtionosuudet

186 000

186 930

189 734

192 580

Rahoitustuotot ja -kulut

8 800

8 800

5 600

5 600

Vuosikate

26 120

30 180

29 282

30 418

Poistot

-24 000

-24 000

-24 000

-26 000

Tilikauden tulos

2 120

6 180

5 282

4 418

Kertynyt alijäämä

-6 533

-353

4 929

9 347

Kunnallisveroprosentti

21,25

22,00

22,00

22,00

 

 Vertailulaskelma tuloslaskelmasta esitettynä nykyisillä veroprosenteilla. Laskelma osoittaa, että kertynyttä alijäämää ei saada katettua suunnitelmavuosina, vaan alijäämää tulee kertymään lisää.

 

Vertailu, tuloslaskelma
1000 euroa

2021

2022

2023

2024

Toimintakate

-518 680

-523 050

-529 052

-535 762

Verotulot

350 000

350 000

355 000

360 000

Valtionosuudet

186 000

186 930

189 734

192 580

Rahoitustuotot ja -kulut

8 800

8 800

5 600

5 600

Vuosikate

26 120

22 680

21 282

22 418

Poistot

-24 000

-24 000

-24 000

-26 000

Tilikauden tulos

2 120

-1 320

-2 718

-3 582

Kertynyt alijäämä

-6 533

-7 853

-10 571

-14 153

Kunnallisveroprosentti

21,25

21,25

21,25

21,25

 

Lisätietoja: Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, helle­vi.kunnas(at)kouvola.fi

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman kehyksen.

 

Kaupunginhallituksen päätös:

 

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.17 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.01.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.17.

 

Tekninen johtaja Hannu Tylli saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.26 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.01.

 

Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 16.27.

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.01.

 

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn aikana tauon pitämistä varten klo 17.06 - 17.21.

 

____________

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa